دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2018-09-24T23:02:22+01:00 text/html 2018-09-24T19:24:20+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی فیلم آموزش ارایه های ادبی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2256 <div itemprop="video" itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject"> <div class="item videoTypeItem " data-index="3"> <div class="col-md-8 leftContent"> <div id="PlayerLongVideos"> </div></div></div></div><div class="col-md-8 leftContent"><div class="pull-right"> <p id="long-TeacherName" class="teacher-Name">دبیر : <a href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Teacher/1363"> احترام خزایی </a> </p> </div> <div class="col-md-12 fileDescription" itemprop="description" id="long-fileDesc">دراین فیلم بلند درسی آموزشی,احترام خزایی,مبحث مربوط به بخش پنجم - بدیع،را تدریس می کند</div></div> <a src="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#" data-remote="true" href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#sub_long_108598" id="long_categoria_108598" data-toggle="collapse" data-parent="#sub_long_108598" class="list-group-item collapsed" aria-expanded="false"> <span class="menu-ico-collapse"> <i class="icon-angle-circled-down"></i> </span> <h3> حسن تعلیل</h3> <span class="badge">1 فیلم</span> </a> <a src="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#" data-remote="true" href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#sub_long_109340" id="long_categoria_109340" data-toggle="collapse" data-parent="#sub_long_109340" class="list-group-item"> <span class="menu-ico-collapse"> <i class="icon-angle-circled-down"></i> </span> <h3> لف و نشر، اغراق</h3> <span class="badge">1 فیلم</span> </a> <a src="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#" data-remote="true" href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#sub_long_109795" id="long_categoria_109795" data-toggle="collapse" data-parent="#sub_long_109795" class="list-group-item"> <span class="menu-ico-collapse"> <i class="icon-angle-circled-down"></i> </span> <h3> ایهام، ایهام تناسب</h3> <span class="badge">1 فیلم</span> </a> <a src="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#" data-remote="true" href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#sub_long_109493" id="long_categoria_109493" data-toggle="collapse" data-parent="#sub_long_109493" class="list-group-item"> <span class="menu-ico-collapse"> <i class="icon-angle-circled-down"></i> </span> <h3> تناقض، حس آمیزی</h3> <span class="badge">1 فیلم</span> </a> <a src="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#" data-remote="true" href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#sub_long_110153" id="long_categoria_110153" data-toggle="collapse" data-parent="#sub_long_110153" class="list-group-item"> <span class="menu-ico-collapse"> <i class="icon-angle-circled-down"></i> </span> <h3> تضمین، تضاد</h3> <span class="badge">1 فیلم</span> </a> <a src="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#" data-remote="true" href="http://www.kanoon.ir/Amoozesh/Video/23-3-35004-2#sub_long_108987" id="long_categoria_108987" data-toggle="collapse" data-parent="#sub_long_108987" class="list-group-item"> <span class="menu-ico-collapse"> <i class="icon-angle-circled-down"></i> </span> <h3> مراعات نظیر، تلمیح</h3> <span class="badge">1 فیلم</span> </a> text/html 2018-09-24T14:35:31+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی صفت فاعلی مركب مرخم http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2255 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td><font color="#990066">عنوان مقاله:</font>&nbsp;<b> <span id="ContentPlaceHolder1_lblTitle">صفت فاعلی مركب مرخم</span></b></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="100%" align="center"><br></td> </tr> <tr> <td><font color="#990066">نویسندگان:</font>&nbsp;<font color="#0033ff"> <span id="ContentPlaceHolder1_lblWriters"><a href="http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=2416"> طباطبایی علاالدین</a><font color="dd0000">*</font></span> </font></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<span id="ContentPlaceHolder1_lblAddress"><font color="dd0000">*</font> </span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="100%"><font color="#990066">چکیده:</font>&nbsp; <div style="text-align: justify"> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbstract"><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در زبان فارسی، واژه های مرکب بسیاری وجود دارد که دستوریان سنتی آنها را صفت فاعلی مرکب مرخم می نامند، مانند میهن پرست، خودبین، خداشناس. چنان که می بینیم، ساختمان ظاهری این واژه ها چنین است:<br></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="FA">اسم + ستاک حال<br></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-font-kerning: 18.0pt" lang="FA">ضمیر مشترک + ستاک حال <br></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">نخستین پرسشی که در باره این صفت ها مطرح می شود این است که آیا جز دوم آنها - مثلا بین درخودبین- ستاک حال است یا صفت فاعلی مرخم؟ چنان که می دانیم، در دستورهای سنتی، این جز را صفت مرخم به شمار می آورند:<br></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ممکن است از آخر صفت فاعلی مختوم به نده پسوند نده را حذف کنیم و آن را به جای صفت به کار بریم... در این صورت، آن را صفت فاعلی مرخم یا مخفف گوییم و در این حال قبل از بن مضارع کلمه ای می آوریم که با آن بن مضارع تشکیل یک صفت واحد بدهد. مانند سخن گو که اصل آن سخن گوینده بوده است.<br></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">به گمان این نگارنده، دلایلی وجود دارد که نشان می دهد نظر دستوریان سنتی قرین صحت است. برای دفاع از این ادعا، لازم است با ساختار نحوی و معنائی صفت های مرکب فارسی آشنا شویم ...</span></p></span> </div> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="100%" align="right"><font color="#990066">كلید واژه:</font>&nbsp;<span id="ContentPlaceHolder1_lblKeyword"></span></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <br> </td> </tr> <tr> <td id="print" width="100%" align="right">&nbsp; <a id="ContentPlaceHolder1_btnPDF" href="http://www.sid.ir/FileServer/JF/70213822206"> <img src="http://www.sid.ir/image/pdf-v.gif"></a></td></tr></tbody></table> text/html 2018-09-24T14:19:52+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نکات مهم ادبیات فارسی کنکور سراسری، شناخت افعال تقابلی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2254 <!-- Video Player by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://www.1abzar.ir/abzar/tools/video-player/swfobject.js"></script><script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/video-player/?w=400&amp;h=300&amp;pic=&amp;url=http://www.namasha.com/v/wksKgiqc"></script><div style="display:none"><h3><a href="http://www.1abzar.com/abzar/video-player.php">پخش ویدیو</a></h3></div><!--  Video Player by www.1abzar.com ---><br> text/html 2018-09-23T17:07:15+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی طرح درس سالانه فارسی و انشا مدرسه شهید موسی طاهرخانی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2253 <table dir="RTL" width="612" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1572; width:32pt" width="43" span="2"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2377;width:49pt" width="65"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4534; width:93pt" width="124" span="2"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4644;width:95pt" width="127"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3145;width:65pt" width="86"> </colgroup><tbody><tr style="height:15.0pt" height="20"> <td colspan="7" class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt; width:459pt" width="612" height="20">باسمه تعالی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td colspan="7" class="xl68" dir="RTL" style="height:15.0pt" height="20">طرح درس سالانه فارسی و انشا مدرسه شهید موسی طاهرخانی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td colspan="7" class="xl68" dir="LTR" style="height:15.0pt" height="20"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="RTL" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">ردیف</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:32pt" width="43">جلسه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:49pt" width="65">تاریخ جلسه</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">عنوان تدریس فارسی</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">عنوان تدریس انشا</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:95pt" width="127">هدف کلی</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">مناسبت تقویمی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">1</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">1</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/7/1</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">معارفه و آشنایی</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">معارفه و آشنایی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">2</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">2</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/7/8</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس یکم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس اول</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">روز بزرگداشت مولوی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">3</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">3</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/7/15</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس دوم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین انشا درس یک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">4</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">4</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/7/22</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از فصل اول</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین انشا درس یک</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">روز جهانی استاندارد</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">5</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">5</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/7/29</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس سوم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تصویر نویسی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">6</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/8/6</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس چهارم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس دوم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl67" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">7</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">6</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/8/13</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس آزاد درس پنجم</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین انشا درس دو</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:95pt" width="127">&nbsp;</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">روز دانش آموز</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">8</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">7</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/8/20</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از فصل دوم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تصویر نویسی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">9</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">8</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/8/27</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس ششم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس سوم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:45.0pt;width:32pt" width="43" height="60">10</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">9</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/9/4</td> <td colspan="3" class="xl66" dir="RTL" style="width:281pt" width="375">تعطیل</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">میلاد حضرت رسول و امام جعفر صادق</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">11</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">10</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/9/11</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس هفتم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس سه</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">12</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">11</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/9/18</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس هشتم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس چهار</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">13</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">12</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/9/25</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از نوبت اول مستمر</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس چهار</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">روز پژوهش</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">14</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">13</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/10/2</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از نوبت اول پایانی</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تصویر نویسی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">15</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">&nbsp;</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/10/9</td> <td colspan="3" rowspan="2" class="xl67" dir="RTL" style="width:281pt" width="375">امتحانات نوبت اول</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:65pt" width="86">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">16</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">&nbsp;</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/10/16</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:65pt" width="86">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">17</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">14</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/10/23</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:93pt" width="124"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس پنج</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">18</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">15</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/10/30</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس نهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس پنج</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">19</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">16</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/11/7</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس دهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس پنج</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">20</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">17</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/11/14</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس یازدهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تصویر نویسی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">21</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">18</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/11/21</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از فصل چهارم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس ششم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">22</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">19</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/11/28</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس دوازدهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس شش</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">23</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">20</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/12/5</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس سیزدهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس شش</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86">(سپندارمذگان) روز عشق</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">24</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">21</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/12/12</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس چهاردهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس شش</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:60.0pt" height="80"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:60.0pt;width:32pt" width="43" height="80">25</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">22</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/12/19</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از فصل پنجم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس هفتم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام</td> </tr> <tr style="height:45.0pt" height="60"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:45.0pt;width:32pt" width="43" height="60">26</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">23</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">97/12/26</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس پانزدهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">مسابقه انشا</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">ولادت امام محمد تقی علیه السلام</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">27</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/1/4</td> <td colspan="3" rowspan="2" class="xl66" dir="RTL" style="width:281pt" width="375">تعطیل</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">عید نوروز</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl66" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">28</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">&nbsp;</td> <td class="xl66" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/1/11</td> <td class="xl66" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">عیدنوروز</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">29</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">24</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/1/18</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان جامع از پانزده درس</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس هفتم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">روز جهانی بهداشت</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">30</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">25</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/1/25</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس شانزدهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس هفتم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">&nbsp;روز بزرگداشت عطار نیشابوری</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">31</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">26</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/2/1</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس هفدهم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تدریس درس هشتم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">روز بزرگداشت سعدی</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">32</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">27</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/2/8</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از فصل ششم</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس هشتم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">33</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">28</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/2/15</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان جامع از کل کتاب(مستمر)</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تمرین درس هشتم</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:65pt" width="86">جشن بهاربد؛ روز شیراز</td> </tr> <tr style="height:30.0pt" height="40"> <td class="xl65" dir="LTR" style="height:30.0pt;width:32pt" width="43" height="40">34</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">29</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/2/22</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان نوبت دوم فارسی</td> <td class="xl65" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">تصویر نویسی</td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:95pt" width="127"><br></td> <td class="xl65" dir="LTR" style="width:65pt" width="86"><br></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl67" dir="LTR" style="height:15.0pt;width:32pt" width="43" height="20">35</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:32pt" width="43">30</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:49pt" width="65">98/2/29</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان از کل کتاب</td> <td class="xl67" dir="RTL" style="width:93pt" width="124">امتحان آزمایشی انشا</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:95pt" width="127">&nbsp;</td> <td class="xl67" dir="LTR" style="width:65pt" width="86">&nbsp;</td> </tr> </tbody></table> text/html 2018-09-23T17:02:36+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی فارسی هشتم http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2252 <div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8335450418/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C8.pdf.html" target="_blank" title="حل تمارین فارسی هشتم">حل تمارین فارسی هشتم</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8335450584/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B48.pdf.html" target="_blank" title="حل تمارین نگارش هشتم">حل تمارین نگارش هشتم</a></div> text/html 2018-09-23T06:33:25+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین به مناسبت آغاز سال تحصیلی 98-97 و بازگشایی مدارس http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2251 <font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><div class="row en_font" style="font-size:22px;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین به مناسبت آغاز سال تحصیلی 98-97 و بازگشایی مدارس</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div class="col-md-12" style="padding: 0px 20px;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img style="border: 6px solid #999999;width: 100%;max-height: 508px;" src="http://caspian.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=4b7c071b193393a03a39021537614897"></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><div class="col-md-12 en_font" style="margin: 10px 0" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیامی صادر نمود.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font></div><p dir="RTL" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">پیام مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین به مناسبت آغاز سال تحصیلی &nbsp;98-97 و بازگشایی مدارس:</span></span></strong></span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">ماه مهر نویدبخش طلوعی روشن برای آینده سازان این مروزوبوم است،ماهی که با تلالو انواری درخشان،از اندیشه و امید،روشنایی مسیر پیشرفت و توسعه یک ملت را فراهم می نماید.</span></span></strong></span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">چه زیبا آن پیرفرزانه و رهبر فقید انقلاب اسلامی،واژه ی "امید"را که حیات بخش ترین مشخصه یک ملت جهت رویش و پیشرفت های آینده می باشد را در وجود پاک دانش آموزان و کودکان دبستانی معنا نمود،امروز هم بدون تردید،طنین نوای دلنشین مهر،نمادی از جوشش و حرکت یک خانواده ی بزرگ میلیون ها نفری در مسیر امید و آگاهی بخشی است که معلم به عنوان پرچمدار این حرکت تاریخ ساز ، به مانند پیامبران نقش بی بدیلی در هدایت جامعه به سوی قله های سعادت ایفا می کند.</span></span></strong></span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin-left: 0cm; margin-right: 0cm;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و گرامیداشت یادوخاطره ی شهدای هشت سال دفاع مقدس به ویژه فرهنگیان و دانش آموزان شهید ، در آستانه برگزاری کنگره سه هزار شهید استان قزوین ، سال تحصیلی 98-97 را به یاد این عزیزان از جان گذشته،&nbsp; با شعار </span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">"تحول بنیادی ، تعالی مدیریتی ، نشاط تربیتی و مهارت های زندگی"</span></span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"> آغاز می نماییم.</span></span></strong></span></span></font></p> text/html 2018-09-23T06:23:33+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی *سوال مهر؛ امسال چه انتظاراتی دارید؟ http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2250 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> وی مهارت آموزی را موضوع دیگر سخنان خود عنوان کرد و گفت: سوال مهر امسال هم در همین رابطه است، پارسال چه مهارت هایی را در مدرسه آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید؟ چه کسی به شما بیشتر کمک کرده ، کدام معلم بیشتر کمک کرده است؟ کدام مهارت برای شما برای آینده زندگی از مهارتهای بسیار ساده تا سخت مهم تر است؟ </font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">رییس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: مدرسه جایگاه علم و تعلیم و تربیت، مهارت و آمادگی برای ورود به جامعه است،هر سال در پایان سال باید جزو کارنامه ما یک بند آن آموختن یک مهارت جدید باشد. </font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">رییس جمهوری گفت: همانطور که معدل درس برای ما مهم است همانطور که انضباط به معنای واقعی کلمه برای ما مهم است جایگاه مهارت آموزی دانش اموزان هم در هرسال برای ما اهمیت دارد.دانش آموزان باید دارای در زندگیشان مهارت باشند. </font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">وی به بیان خاطره ای در دوران تحصیل خود پرداخت و گفت: دانش آموزانی که در کلاس دارای استعداد و درسشان خوب بود در زمان غیبت معلم از کلاس های بالاتر در کلاس های پایین تر تدریس می کردند یعنی دانش آموزان کلاس ششم به کلاس چهارم یا سوم درس می دادند.</font></div> text/html 2018-09-23T06:19:04+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی آموزش و پرورش نشان دهد بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2249 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1"><font size="4" face="Mihan-Nassim">رییس جمهوری گفت: همه باید احترام به یکدیگر را از مدرسه بیاموزیم، آموزش و پرورش باید در عمل به جامعه نشان دهد بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و این با حرف درست نمی شود.</font></h3><div><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText" align="center"><div class="MainImageBox"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" style="border-width: 0px;" title="آموزش و پرورش نشان دهد بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد" src="http://img8.irna.ir/1397/13970701/83040600/n83040600-72560015.jpg" data-mce-src="http://img8.irna.ir/1397/13970701/83040600/n83040600-72560015.jpg" data-mce-style="border-width: 0px;" width="500"></font></div></div><p><br data-mce-bogus="1"></p></div> text/html 2018-09-23T06:10:43+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی سال تحصیلی 97-98 با نواخته شدن زنگ دبیرستان دخترانه نمونه دولتی عترت توسط رییس جمهور آغاز شد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2248 <div class="newspage"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سال تحصیلی 97-98 با نواخته شدن زنگ دبیرستان دخترانه نمونه دولتی عترت توسط رییس جمهور آغاز شد </font><p class="description"><font size="4" face="Mihan-Nassim"> سال تحصیلی 97-98 با حضور حدود 14 میلیون دانش آموز در سراسر ایران اسلامی روز یکشنبه به طور رسمی با نواخته شدن زنگ دبیرستان دخترانه نمونه دولتی عترت توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور آغاز شد. <br></font></p><p align="center"><br></p><p class="evidence fancy" href="http://media.president.ir/uploads/org/153767904019667500.jpg" align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://media.president.ir/uploads/org/153767904019667500.jpg" alt="<%title%>" data-mce-src="http://media.president.ir/uploads/org/153767904019667500.jpg" width="500"></font></p> </div> text/html 2018-09-21T20:30:40+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی افزایش قد با ۱۰ روش طلایی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2247 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیشتر افراد کوتاه‌قد، از قد خود ناراضی هستند چون بلندقد بودن به دلایل زیادی می‌تواند مطلوبیت ایجاد کند. حتی اگر دلیل خاصی برای افزایش قد خود نداشته باشید،‌ باز هم بلندقد بودن مزایای زیادی برای‌تان خواهد داشت: اعتماد به نفس شما را بالا می‌برد، از شر کفش پاشنه‌بلند خلاص‌تان می‌کند و یا خیلی ساده، دیگر لازم نیست برای رسیدن دست‌تان به کابینت بالایی روی یک چهارپایه‌ی لق بایستید. </font><br></div>