دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2017-08-22T15:26:10+01:00 text/html 2017-08-22T09:43:38+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای سعیدرضائی (روابط عمومی) شهادت حضرت جواد (ع) تسلیت باد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1868 <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">در میان حجره یا رب کیست غوغا میکند<br>شکوه زیر لب ز بی رحمی دنیا میکند<br>همسرش از فرط شادی و شعف کف میزند<br>زین عمل خود را به عالم خوار و رسوا میکند</font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">شهادت حضرت جواد الائمه بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد .</font></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br></p><p style="TEXT-ALIGN: center"><br> </p><div class="item-page"> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4">مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت<br>آن مظهر داد، تاب بیداد نداشت<br>می خواست که فریاد کند تشنه لبم<br>از سوز عطش، طاقت فریاد نداشت</font></p></div> text/html 2017-08-21T16:34:52+01:00 elmfarhang.mihanblog.com ایجاد کننده 92 های دانشگاه فرهنگیان قزوین بدرود http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1867 <p align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="5">دانشجویان ورودی 1392 دانشگاه فرهنگیان قزوین با کوله بار هایی از خاطرات رفتند.</font></p><p align="center"><font face="Thread-00000fe8-Id-0000001a" size="5">عکس های جشن در ادامه مطلب:</font></p><p align="center"><font face="Thread-00000fe8-Id-0000001a" size="5"><br></font></p><p align="center"><font face="Thread-00000fe8-Id-0000001a" size="5"><br></font></p> text/html 2017-08-20T18:22:53+01:00 elmfarhang.mihanblog.com ایجاد کننده معرفی شهر های ایران http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1864 <span style="font-size: 8pt;"><table width="520" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="480" height="20" align="center" background="../images/menu-down-2.gif"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;">معرفی شهر های ایران</span></font></td><td width="20"></td></tr><tr><td height="2" colspan="3"></td></tr><tr><td valign="middle" bgcolor="#ffffff" colspan="3"><div align="center"><table width="507" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" border="0" cellspacing="7" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="4">&nbsp;</td></tr><tr><td width="118"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/hamedan.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان همدان" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/hame.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></td></tr></tbody></table></td><td width="118"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/fars.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="&nbsp;استان فارس" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/hafez_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></td></tr></tbody></table></td><td width="118"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/gilan.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان گیلان" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/kang_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></td></tr></tbody></table></td><td width="118"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/isfahan.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان اصفهان" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/khajou_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;">استان همدان</font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;استان فارس</span></font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;">استان گیلان</font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;">استان اصفهان</font></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="118" align="center">&nbsp;</td><td width="118" align="center">&nbsp;</td><td width="118" align="center">&nbsp;</td><td width="118" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/tehran.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان تهران" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/teh.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/azarbaijan-g.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان آذربایجان غربی" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/orumie-lake_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/kermanshah.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان کرمانشاه" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/takht_e_jamshid-02_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/kordestan.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان کردستان" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/esfahan_22_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;">استان تهران</font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;">استان آذربایجان غربی</font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;">استان کرمانشاه</font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;">استان کردستان</span></font></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="118" align="center">&nbsp;</td><td width="118" align="center">&nbsp;</td><td width="118" align="center">&nbsp;</td><td width="118" align="center">&nbsp;</td></tr><tr><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/kish.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="جزیره کیش" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/dscn0632_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/azarbaijan-s.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان آذربایجان شرقی" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/157568874.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/khorasan.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان خراسان" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/mash.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></td></tr></tbody></table></td><td width="118" align="center"><table width="100%" background="../images/back-2.gif" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://www.mahshar.com/Iran_Information/iran/yazd.asp.htm"><img width="100" height="75" alt="استان یزد" src="http://www.mahshar.com/Iran_Information/images/gallery/imam-mosqu_resize.jpg" border="1" vspace="7" hspace="7"></a></span></font></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;">کیش</span></font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;">استان آذربایجان شرقی</span></font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt;">استان خراسان</span></font></p></td></tr></tbody></table></td><td width="118" height="20" align="center"><table width="100%" height="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; border-collapse: collapse;" bgcolor="#e7f6a0" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt;">استان یزد</font></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td colspan="4">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div></td></tr><tr><td height="2" colspan="3"></td></tr><tr><td width="20"></td><td width="480" background="../images/menu-down-2.gif">&nbsp;</td><td width="20"></td></tr></tbody></table></span> text/html 2017-08-20T16:57:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com ایجاد کننده نظام آموزشی كشورهای جهان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1863 <p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آموزش یكی از مهم ترین اركان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته كه روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممكن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های كار و زندگی در شرایط كنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء كمی و كیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یكی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است كه به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر كشورها در طراحی نظام آموزشی كشور بسیار مفید و مؤثر می باشد. <br><br> &nbsp;</font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در راستای نیل به اهداف فوق، اداره كل اطلاع رسانی و سنجش افكار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اجرای طرح جامع بررسی سیاست ها و نظام آموزشی 50 كشور جهان در بیست حوزه، ضمن بررسی بیش از 30 منبع اطلاعاتی، مجموعه نظام آموزش كشورهای جهان را در50جلد تدوین و ارائه نموده است. امید است مجموعه حاضر مورد استفاده سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی قرارگیرد.</font> </p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/intro.php.htm"><p>مقدمه ای بر نظام آموزشی كشورهای جهان</p></a> <table width="95%" bordercolor="#111111" style="border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="3" cellpadding="2"><tbody><tr><td bgcolor="#66ccff" colspan="3"><b><a name="europe"></a> اروپا</b></td></tr><tr><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcaustria.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/austria.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcaustria.htm">اتریش</a> <p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcspain.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/spain.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcspain.htm">اسپانیا</a></p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcscotland.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/scotland.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcscotland.htm"> اسكاتلند</a>&nbsp; </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcitaly.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/italy.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcitaly.htm">ایتالیا</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcslovakia.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/slovakia.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcslovakia.htm">اسلواكی</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcswitzerland.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/switzerland.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcswitzerland.htm"> سوئیس</a></p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcpoland.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/poland.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcpoland.htm">لهستان</a></p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcgreece.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/greece.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcgreece.htm">یونان</a> </p></td><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcireland.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/ireland.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcireland.htm">ایرلند</a><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcgermany.htm"> <img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/germany.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcgermany.htm">آلمان</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcengland.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/england.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcengland.htm">انگلستان</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbelgium.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/belgium.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbelgium.htm">بلژیك</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbulgaria.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/bulgaria.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbulgaria.htm">بلغارستان</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcfrance.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/france.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcfrance.htm">فرانسه</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcnorway.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/norway.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcnorway.htm">نروژ</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpccyprus.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/cyprus.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpccyprus.htm">قبرس</a> </p></td><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcportugal.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/portugal.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcportugal.htm">پرتغال</a> <p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcturkey.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/turkey.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcturkey.htm">تركیه</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcdenmark.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/denmark.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcdenmark.htm">دانمارك</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcrussia.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/russian.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcrussia.htm">روسیه</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcsweden.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/sweden.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcsweden.htm">سوئد</a></p><p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcfinland.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/finland.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcfinland.htm">فنلاند</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcnetherland.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/netherlands.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcnetherland.htm">هلند</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcromania.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/romania.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcromania.htm">رومانی</a> </p></td></tr><tr><td bgcolor="#cc99ff" colspan="3"><b><a name="asia"></a> آسیا و استرالیا</b></td></tr><tr><td valign="top"><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcaustralia.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/australia.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcaustralia.htm"> استرالیا</a><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcindia.htm"> <img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/india.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcindia.htm">هندوستان</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcemirates.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/emirates.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcemirates.htm">امارات متحده عربی</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpckorea.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/korea.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpckorea.htm">كره</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcmalaysia.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/malaysia.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcmalaysia.htm"> مالزی</a></p></td><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcindonezia.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/indonezia.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcindonezia.htm">اندونزی</a><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbahrain.htm"> <img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/bahrain.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbahrain.htm">بحرین</a></p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcpakistan.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/pakistan.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcpakistan.htm">پاكستان</a></p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpckuwait.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/kuwait.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpckuwait.htm">كویت</a></p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcthailand.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/thailand.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcthailand.htm">تایلند</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcnewzealand.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/newzealand.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcnewzealand.htm"> نیوزیلند</a> </p></td><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcchina.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/china.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcchina.htm">چین</a><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcjapan.htm"> <img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/japan.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcjapan.htm">ژاپن</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcsyria.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/syria.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcsyria.htm">سوریه</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcsaudi.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/saudi.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcsaudi.htm">عربستان</a> </p><p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcoman.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/oman.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcoman.htm">عمان</a> </p><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td bgcolor="#ffcc99" colspan="3"><b><a name="africa"></a> آفریقا</b></td></tr><tr><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpckenya.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/kenya.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpckenya.htm">كنیا</a> </td><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcghana.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/ghana.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcghana.htm">غنا</a> </td><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcegypt.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/egypt.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcegypt.htm">مصر</a></td></tr><tr><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpclibya.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/libya.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpclibya.htm">لیبی</a> </td><td></td><td></td></tr><tr><td bgcolor="#99ff99" colspan="3"><b><a name="america"></a> آمریكای شمالی و جنوبی</b></td></tr><tr><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbrazil.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/brazil.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcbrazil.htm">برزیل</a> <p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpccanada.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/canada.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpccanada.htm">كانادا</a></p></td><td><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcusa.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/usa.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcusa.htm">ایالات متحده</a> <p><a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcmexico.htm"><img width="20" height="13" align="middle" alt="" src="http://mahshar.com/world/images/research/flags/mexico.jpg" border="0"></a> <a href="http://mahshar.com/world/research/edupol/countries.phpcmexico.htm">مكزیك</a></p></td><td>&nbsp;<p>&nbsp; </p></td></tr></tbody></table><p align="justify"><br><br></p> text/html 2017-08-09T17:01:12+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای امیرحسین خانی پان تركیسم و دوران جدید http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1862 <br><br><div align="justify"><font size="3">در مورد وظایف و برنامه های پانتركیست ها در دوران جدید پس از جنگ سرد و استقلال كشورهای آسیای میانه و قفقاز، بحثهای زیادی در محافل پان تركیستی در داخل تركیه، در جمهوری آذربایجان و خارج از این مناطق صورت گرفته است. اما هیچكدام از این بحث ها به اندازه پیشنهادات صبری بدرالدین برای پان تركیست ها جذابیت نداشته است. می توان پس از ضیاءگوك آلپ، بدرالدین را مهمترین ایدئولوگ جریان پان تركیستی دانست. او در یكی از مقالات بسیار مهم خود كه در برگیرنده استراتژی پان تركیست ها برای دستیابی به وحدت تركیه، قفقاز، مناطقی از ایران، افغانستان و كلیه جمهوری های آسیای میانه و بخش های شرقی چین است، ضمن نگاهی به گذشته پان تركیسم، می گوید كه تا سال 1991 (فروپاشی شوروی)، پان تركیسم تنها به عنوان یك ایدئولوژی وجود داشت اما پس از آن، اقدام های عملی برای آغاز مرحله نهادی جنبش پان تركیسم آغاز شد. تشكیل «مجمع خلق های ترك» (TPA ) با شركت كشورهای ترك زبان تركیه، قفقاز، كشورهای آسیای میانه و گروههای ترك زبان سایر كشورها، نخستین گام در این جهت بود. این مجمع جلساتی را هر سال در پایتخت های كشورهای مذكور تشكیل داد، در آن مسایل جهان ترك به بحث گذاشته می شود. خلاصه استراتژی آینده ی پانتركیسم، آنگونه كه توسط بدرالدین مطرح شده است، به شرح زیر است:</font><br><br><font size="3">از آن جا كه كشورهای دارای اقلیت های عمده ترك زبان در روسیه، چین، ایران، بلغارستان، یونان و افغانستان، نسبت به هر گونه حركت در رابطه با وحدت ترك های جهان حساس هستند و آن را در مورد تمامیت ارضی خود نوعی اقدام دشمنانه تلقی می كنند، پانتركیست ها باید بسیار محتاط عمل كنند، تا دشمنی این كشورها و نیز جهان عرب را برنیانگیزند. بدرالدین یك شیوه تدریجی را براساس آنچه كه او «اصل ختنه» (Principle of circumcision) می خواند توصیه كرده و كاربرد آن را مدنظر قرار میدهد. به نظر او در دوران قبل از ختنه، كودك را با اسباب بازی و شكلات و شیرینی سرگرم می كنند تا موعد مقرر فرا رسد و ضربه ناگهانی در اوج بی خبری كودك وارد شود. در این لحظه اجتناب ناپذیر، گریه كردن و مقاومت بیهوده است چون در واقع كار از كار گذشته است.</font><br><br><font size="3">&nbsp;وی یك استراتژی سه مرحله ای را برای رسیدن به آنچه كه ایجاد « فدراسیون تركها» می خواند پیشنهاد می كنند:</font><br><br><font size="3">1ـ در مرحله نخست پانتركیست ها بر ایجاد روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان تركها تاكید می كنند.</font><br><br><font size="3">2ـ در مرحله دوم استحكام سیاسی در اولویت قرار خواهد گرفت، اما این استحكام سیاسی به شش كشور مستقل ترك روسیه سابق محدود خواهد بود.</font><br><br><font size="3">3ـ مرحله سوم زمانی است (كه) حركت این كشورها به رهبری جنبش پانتركیستی، برای آزاد سازی خلق های ترك و اتحاد سیاسی آنها از قید استعمار در روسیه (تاتارها، یاقوت ها و ...) چین (اویغورها)، ایران (آذربایجانی ها)، و غیره، آغاز خواهد شد. بدرالدین به دلیل حساس بودن دنیای غرب، روسیه و كشورهای منطقه به اقدامات تركیه، تاكید می كند در عین اینكه تركیه یك نقش محوری و رهبری كننده را در جریان پانتركی به عهده دارد اما در مراحل اولیه ادغام و اتحاد تركها، باید با احتیاط تنها بر جنبه فرهنگی رهبری تركیه تاكید كرد. </font></div> text/html 2017-08-03T06:24:05+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی آنتیگونه http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1860 <p align="justify"> <br><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">&nbsp; عنوان : آنتیگونه&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; ناشر : آگه&nbsp; <br>&nbsp; شابک : 9789643292775&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; نویسنده : سوفوكلس&nbsp; <br>&nbsp; مترجم : نجف دریابندری&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قطع : رقعی&nbsp; <br>&nbsp; نوع جلد : شمیز&nbsp; <br>&nbsp; تعداد صفحات : 152&nbsp; <br>&nbsp; وزن : 240&nbsp; <br>&nbsp; نوبت چاپ : 1&nbsp; <br>&nbsp; سال چاپ : 1393&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; گروه : هنر (سینما، موسیقی، نقاشی، معماری، عكاسی)&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قیمت : 150,000 ریال&nbsp;&nbsp;</font></font></p><p align="center"><br></p><font face="Mihan-Nassim"><p align="center"><font size="4"></font><img id="imgProductImage" style="border: 1px solid lightgrey; border-image: none;" src="http://agahpub.ir/largepic/3318455024448%20(1).jpg"><div align="justify"></div></p><p align="center"><br></p><table style="width: 100%;" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody><tr><td align="right" style="height: 20px;" dir="rtl"><div style="text-align: justify;"><span id="lblLongComment"><div style="text-align: right;"><div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>آنتیگونه تراژدی دیگری از سه</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Cambria",serif; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Cambria;'>¬</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>گانه‌ تراژدی‌های "تِبِس" سوفوكلس است كه نخستین بار در سال 442 یا 440 پیش از میلاد اجرا شده است. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>پیش از آغاز داستان، پسران اودیپوس، اتئوكلس و پولی‌نیكوس، در جنگ با یك‌دیگر بر سر تاج‌وتخت شهر كشته شده‌اند. كرئون، جانشین اتئوكلس، فرمان می‌دهد كه جسد او را با تجلیل به خاك بسپارند، اما جسد پولی‌نیكوس را روی خاك بگذارند تا خوراك سگان و لاشخوران شود. این فرمان خلاف "قانون خدایان" و آیین مردم شهر است و آنتیگونه و ایسمنه، خواهران دو برادر كشته‌شده، از این تصمیم ناراضی‌اند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>در آغاز تراژدی، آنتیگونه خواهرش ایسمنه را به بیرون كاخ می</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Cambria",serif; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Cambria;'>¬</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>برد تا او را از تصمیمی كه دارد آگاه كند؛ او می‌خواهد جسد پولی‌نیكوس را به خاك بسپارد و این برخلاف دستور كرئون است. ایسمنه نمی‌تواند آنتیگونه را منصرف كند و با او همكاری هم نمی</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Cambria",serif; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Cambria;'>¬</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>كند، چراكه از مجازات مرگ می</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Cambria",serif; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Cambria;'>¬</span><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'>ترسد. با این حال، آنتیگونه تصمیم‌اش را عملی می‌كند و با این كار خشم كرئون را به خود برمی‌انگیزاند و ...<o:p></o:p></span></p></div></div></span> </div></td></tr><tr></tr></tbody></table></font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim"><br></font>&nbsp; </p> text/html 2017-08-03T06:21:19+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی برگزیده یك قرن موسیقی فیلم http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1859 <p align="justify"> <font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; عنوان : برگزیده یك قرن موسیقی فیلم&nbsp; <br>&nbsp; نام مجموعه : هنر (سینما، موسیقی، نقاشی، معماری، عكاسی)&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; ناشر : آگه&nbsp; <br>&nbsp; شابک : 978-964-329-243-0&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; نویسنده : پرویز جاهد&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قطع : رقعی&nbsp; <br>&nbsp; نوع جلد : جلد نرم&nbsp; <br>&nbsp; تعداد صفحات : 346&nbsp; <br>&nbsp; وزن : 405&nbsp; <br>&nbsp; نوبت چاپ : 1&nbsp; <br>&nbsp; سال چاپ : 1393&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; گروه : هنر (سینما، موسیقی، نقاشی، معماری، عكاسی)&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قیمت : 250,000 ریال</font>&nbsp; </p><p align="center"><img id="imgProductImage" style="border: 1px solid lightgrey; border-image: none;" src="http://agahpub.ir/largepic/33670651u0628u0631u06AFu0632u06CCu062Fu0647%20%20u0645u0648u0633u06CCu0642u06CC%20u0646u0647u0627u06CCu06CC.jpg"><div align="left"><br></div></p><p><br></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این كتاب تلاش بر این بوده است كه منتخبی از موسیقی‌هایی، كه طی یك قرن، از ابتدای پیدایش سینمای ناطق تاكنون، برای سینما ساخته شده معرفی شود. این مجموعه، نه تنها شامل معرفی برخی نمونه‌های درخشان موسیقی فیلم است، بلكه مجموعه‌ی آثار یك آهنگساز فیلم یا موسیقی‌های یك ژانر و جریان خاص سینمایی، از آثار كلاسیك گرفته تا فیلم‌های مدرن ، را در بر می‌گیرد. </font></span></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مولف كه خود را نه موسیقی‌دان می داند و نه آهنگ ساز ، انگیزه‌ی اصلی خود&nbsp; برای نوشتن این كتاب را "بسیار شخصی و نوستالوژیك" می‌داند و به برنامه‌ای اشاره می‌كند كه سال‌ها پیش هر هفته از رادیو ایران پخش می‌شد.</font></span></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'><font face="Mihan-Nassim" size="4">گردآورنده كوشیده تا در معرفی موسیقی هر فیلم، به تشریح دنیای آن فیلم، ذهنیت كارگردان وآهنگساز فیلم، تم‌ها و شخصیت‌های اصلی و فرعی و توصیف موقعیت‌های دراماتیك بپردازد.</font></span><br></p> text/html 2017-08-03T06:18:40+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی هنر نمایش از دیروز تا امروز http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1858 <p align="justify"> <font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; عنوان : هنر نمایش از دیروز تا امروز&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; ناشر : آگه&nbsp; <br>&nbsp; شابک : 9789643293154&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; نویسنده : الاهه شهریاری&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قطع : رقعی&nbsp; <br>&nbsp; نوع جلد : شمیز&nbsp; <br>&nbsp; تعداد صفحات : 370&nbsp; <br>&nbsp; وزن : 415&nbsp; <br>&nbsp; نوبت چاپ : 1&nbsp; <br>&nbsp; سال چاپ : 1396&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; گروه : هنر (سینما، موسیقی، نقاشی، معماری، عكاسی)&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قیمت : 260,000 ریال</font>&nbsp; </p><table style="width: 100%;" cellspacing="2" cellpadding="2"><tbody><tr style="color: rgb(128, 128, 128);"><td align="right" style="height: 20px;" dir="rtl"><center><table style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" valign="top" style="width: 50%;"><p align="center"><img id="imgProductImage" style="border: 1px solid lightgrey; border-image: none;" src="http://agahpub.ir/largepic/1912405930068%20(1).jpg"><div align="left"><br></div></p> </td></tr></tbody></table></center></td></tr><tr><td style='height: 20px; background-image: url("images/line.gif");'></td></tr><tr><td align="right" style="height: 20px;" dir="rtl">&nbsp;</td></tr></tbody></table><p align="justify" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'><font face="Mihan-Nassim" size="4">کتاب "هنر نمایش" در نُه فصل تاریخچه‌ی کوتاهی از شکل‌گیری و رشد و تحول تئاتر را در دوره‌های گوناگون و جغرافیای شرق و غرب روایت می‌کند. الاهه شهریاری، با نثری بسیار ساده و روان و با گزیده‌ای از مشهورترین و تأثیرگذارترین آثار نمایشی دوران‌ها، کوشیده است مجالی برای آشنایی خوانندگان با هنر گیرای نمایش فراهم کند. او در مقدمه‌‌ی کتاب می‌نویسد:</font></span></p><p align="justify" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">"هدف من از نگارش این کتاب سهیم‌کردن شما در لذتی‌ست که از دیدنِ نمایش‌های بسیار روی صحنه و یا خواندن متن‌شان و سپس آشناشدن با زندگی و دورانِ نویسندگان آن‌ها برده‌ام. </font></span></p><p align="justify" class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font></p><p align="justify" class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt;'><font face="Mihan-Nassim" size="4">پیشینه‌ی نمایش به قدمت گردهم‌آیی چند نفر در دوران انسان شکارچی تخمین زده می‌شود. گویی بهره‌گرفتن از حرکات و کلام از مهم‌ترین نیازهای بشر بوده و هست... انسان نمایش را خلق کرد تا به کمک آن آرزوها، نیازها، افکار، احساسات و عواطف خود را با دیگران قسمت کند؛ اما در دوران‌های کوتاه و بلند در کشورهای گوناگون به این فعالیت مردمی ستم‌ها رفته...".</font></span><br></p> text/html 2017-08-03T06:15:04+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی چكیده‌ی فلسفه‌ی سیاسی (امر سیاسی ایدئولوژی جنگ) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1857 <p align="justify"><font size="4"> </font><font face="Mihan-Nassim" size="4">عنوان : چكیده‌ی فلسفه‌ی سیاسی (امر سیاسی ایدئولوژی جنگ)&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; ناشر : آگه&nbsp; <br>&nbsp; شابک : 9789643293260&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; نویسنده : ژان بشلر&nbsp; <br>&nbsp; مترجم : عبدالوهاب احمدی&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قطع : رقعی&nbsp; <br>&nbsp; نوع جلد : شمیز&nbsp; <br>&nbsp; تعداد صفحات : 106&nbsp; <br>&nbsp; وزن : 135&nbsp; <br>&nbsp; نوبت چاپ : 1&nbsp; <br>&nbsp; سال چاپ : 1396&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; گروه : علوم اجتماعی&nbsp; <br>&nbsp; <br>&nbsp; قیمت : 80,000 ریال&nbsp; </font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img id="imgProductImage" style="border: 1px solid lightgrey; border-image: none;" src="http://agahpub.ir/largepic/1262955230017%20(1).jpg"><div align="left"></div></font></p><p align="justify"><font face="Thread-0000103c-Id-00000012"><br></font></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">امر سیاسی نظمی انسانی است که هدف آن صلح و عدالت است. در این نوشته‌ی کوتاه، ژان بشلر نشان می‌دهد که تنها وسیله‌ی بازداری از جنگ و حل مشکلات در جهانی پیش‌بینی‌ناپذیر و آکنده از خطر، وحدت سیاسی است، گرچه آشکارا این امر بسیار دشوار به نظر می‌رسد </font></span></p><p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این کتاب کوچک و فشرده چکیده‌ای است از پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌های نویسنده در سه زمینه‌ی امر سیاسی، ایدئولوژی و جنگ،... و می‌کوشد نظریه‌ای پیرامون "علم انسانی فراگیر" بپردازد.</font><br></font></span></p><p align="justify"><br></p> text/html 2017-08-02T08:55:30+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی دعوت به اندیشیدن و گفت‌وگویی نقادانه http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1856 <p align="justify"> <a href="http://www.ibna.ir/fa/doc/book/250353/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ایبنا: </font></a><font face="Mihan-Nassim" size="4">کتاب «نقد دیالکتیک دستگاه‌مند» همراه با آثاری از هانس ـ گئورگ بکهاوس، هلموت رایشلت و ولفگانگ فریتز هاوگ تالیف با ترجمه کمال خسروی از سوی نشر چشمه روانه کتابفروشی‌ها شده است.<br> &nbsp;<br>بی‌گمان نمی‌توان گناه ناکامی‌های سیاسیِ تاریخی را تنها برگردن کاستی‌ها و سست‌پایگی نظری نهاد. فروکاهی علل این واقعیت اجتماعی و تاریخی مشخص به تعیین‌کنندگی عامل نظری، نه‌تنها به ناراستی، ده‌ها علت و زمینه‌ی تاریخی و جامعه‌شناختی مهم دیگر را، چه در مقیاس محلی و چه در بُعد جهانی، نادیده می‌گیرد، بلکه، آن ناکامی کنش‌ها و واکنش‌های بازیگران تاریخی را نیز در سایه تحلیلی یک‌سویه قرار می‌دهد.</font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img width="1" height="846" class="img-responsive col-sm-8 col-xs-12" style="width: 226px; height: 283px;" src="http://images.bookcity.org/images/2017/7/position13/17-7-30-54752002423.jpg"><div align="left"><br></div></font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دستاوردها و سرنوشت هر جنبش را، حتا اگر فعالانش آگاه‌ترین و دانشورترین افراد در حیطه‌ی مبانی و تاریخ نظری و شرایط اجتماعی و تاریخی مشخص خویش می‌بودند، بی گمان باید در عطف به تحقق جامعه‌ای آزاد و رها از سلطه بر بستر دیالکتیک بحران تئوری و بحران چشم‌انداز تاریخی رهایی انسان در بُعد و گستره‌ای جهانی ـ تاریخی ارزیابی کرد.<br></font></p><p align="justify"><br></p> text/html 2017-08-02T08:54:25+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی پیاده شدن در ایستگاه اشتباه http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1855 <p align="justify"> <font face="Mihan-Nassim" size="4">پیاده شدن در ایستگاه اشتباه </font></p><h4 align="justify" class="writer"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مائده مرتضوی</font></h4><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><strong>یادداشتی بر مجموعه داستان «آدم‌های اشتباهی» نوشته شیوا مقانلو، نشر نیماژ، </strong><strong>۱۳۹۶</strong></font></font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">«آدم‌های اشتباهی» شامل ۵ داستان کوتاهِ تازه‌ی شیوا مقانلو است که از نظر حجم نگارش نسبت به سایر آثار او طولانی‌تر است و مضامین موجود در آن نیز همواره دغدغه اصلی او بوده است؛ یعنی روابط انسان‌ها و&nbsp;سوءاستفاده‌های آن‌ها از یکدیگر و نیز ارجاعات تاریخی و بازی با اسطوره‌ها. به عبارت دیگر این داستان‌ها مشکلات انسان در جامعه‌ی مدرن را بازگو می‌کنند. این مجموعه همان‌طور که از نامش هم پیداست داستان آدم‌هایی است که در زمان و مکانی اشتباه قرار گرفته‌اند. نگاه آیرونیک و بازیگوشانه به روابط انسانی، بازی با اسطوره‌ها و تاریخ و نگاه موشکافانه به روابط انسان معاصر در این مجموعه نیز چون آثار قبلی مقانلو تکرار شده‌اند. دو مجموعه داستان نخست مقانلو (کتاب هول و دود مقدس) نیز به ابتدای این کتاب جدید اضافه شده‌اند تا مخاطب بتواند سیر داستان‌نویسی ۱۳ساله‌ی مؤلف را یک‌جا پیش چشم داشته باشد. کتاب سوم این مجموعه پنج داستان دارد که همگی «ماکسیمال» هستند؛ به این معنی که نویسنده تا جایی که فکر می‌کند لازم است، حرف‌هایش را می‌زند و توصیفات کاملی ارائه می‌دهد. نگاه ماکسیمالیستی به فرآیند داستان‌نویسی جهانی نزدیک‌تر است و به طور مثال جایزه «اُ هنری» و داوران آن بیشتر گرایش به داستان‌های ماکسیمال دارند.</font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Thread-000010f4-Id-00000027" size="4"><br></font></p> text/html 2017-08-02T08:52:41+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی آخرین کتاب دکتروف http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1854 <p align="justify"> <br></p><p align="justify"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4040939/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مهر:&nbsp; </font></a><font face="Mihan-Nassim" size="4">«مغز اندرو» آخرین شاهکار تکان‌دهنده خالق «رگتایم»، «بیلی باتگیت» و «کتاب دانیل» است که ما را با خود به سفری اعجاب‌انگیز درون مغز مردی می‌برد که بیش از یک بار در زندگی باعث بلاهای خانمان‌سوز برای دیگران شده است. </font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این رمان برخلاف رمان‌های معروف قبلی دکتروف، پیرنگ تاریخی ندارد و در قالب یک گفتگوی دونفره جذاب شکل می‌گیرد. به گفته سعید کلاتی، مترجم این اثر، طرفداران دکتروف بعد از خواندن این رمان، قطعاً غافلگیر خواهند شد چون در «مغز اندرو» خبری از آن رویکرد تمام صفحه‌ای دکتروفی به داستان وجود ندارد، در عوض ما با یک گفتگوی ۱۶۰ صفحه‌ای بین اندرو و روانکاوش مواجهیم.</font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><img width="2" height="600" class="img-responsive col-sm-8 col-xs-12" style="width: 230px; height: 296px;" src="http://images.bookcity.org/images/2017/7/position13/17-7-26-617362524688.png.jpg"><div align="justify"></div></p><p align="center" style="text-align: justify;"><br></p><p align="justify" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2017-08-02T08:49:39+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی کتاب «تکه‌های امریکایی» http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1853 <p align="justify"> <br></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><a href="http://www.ana.ir/news/248876"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آنا:</font></a><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; فرید قدمی در پیشگفتار این کتاب درباره نسل بیت در ابتدای کتاب نوشته است:</font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">« واژه بیت (Beat) را کروآک برای نخستین‌بار در اشاره به دوستان هم‌نسلش، همچون نیل کسدی، که شیوه زیستنی یکسره نامتعارف را برگزیده بودند و در خیابان‌ها و جاده‌ها پی خوش‌گذرانی خودشان بودند، به کار برد؛ اما پس از انتشار رمان «در جاده» این واژه دیگر به نام جاودانه نسلی بدل شد که با آثار رادیکال و نامتعارف‌شان تحولی بزرگ در ادبیات امریکا پدید آوردند.</font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آلن گینزبرگ در کنار ویلیام باروز و جک کروآک مثلث نسل بیت را تشکیل می‌دهد؛ نسلی که، گذشته از دستاورد عظیم ادبی‌اش، دست‌کم برای دو دهه تأثیر بسیاری بر فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امریکا و حتا اروپا گذاشت. ویلیام باروز با رمان شگفت‌آورش «ناهار لخت» و آلن گینزبرگ با شعر شاهکار بلندش «زوزه» به همان شهرت و اعتباری رسیدند که کروآک با انتشار «در جاده» رسید. در کنار این سه، می‌شود از چهره‌های دیگر نسل بیت نیز حرف زد، که هرکدام‌شان حرف‌های تازه‌ای برای زدن داشتند: گری اسنایدر، پتر اورلوسکی، مایکل مک‌کلور، لارنس فرلینگتی، گریگوری کورسو، امیری باراکا، ریچارد براتیگان، نیل کسدی، و ...»</font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Thread-00000a7c-Id-00000017" size="4"><img class="img-responsive col-sm-8 col-xs-12" src="http://images.bookcity.org/images/2017/7/position13/17-7-26-61219_tmb_002972.jpg"></font></p><p align="justify" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همچنین درباره آلن گینزبرگ نیز در این کتاب می‌خوانیم:</font></p> text/html 2017-07-27T19:03:08+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1852 <p style="text-align: center;"><span style='font-family: "times new roman", times; font-size: 40px;'>معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی</span></p><span style='font-family: "times new roman", times; font-size: 40px;'><p style="text-align: center;"><br><img width="93" height="125" class="img-responsive" style="float: left;" alt="" src="http://sccr.ir/UserFiles/About/emam.jpg"></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><font size="4">رهبر كبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)</font><br><br><span style="font-size: medium;">«ضوابط و قواعدی را كه شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی<br></span><span style="font-size: medium;">وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.»</span><br><br><br></p><p style="text-align: right;"><img width="93" height="125" class="img-responsive" style="float: right;" alt="" src="http://sccr.ir/UserFiles/About/rahbar.jpg"></p><p style="text-align: right;"><font size="4">مقام معظم رهبری(مدظله العالی)</font><br><br><span style="font-size: medium;">«شورای عالی انقلاب فرهنگی را در واقع باید اتاق فرمان فرهنگی كشور </span><br><span style="font-size: medium;">یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه‌های كشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی</span><br><span style="font-size: medium;">و سایر دستگاه‌ها و مركز مهندسی فرهنگی كشور به حساب آورد.»</span></p><p style="text-align: right;">&nbsp;</p></span><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"></p> text/html 2017-07-27T18:58:08+01:00 elmfarhang.mihanblog.com سیده فهمیده مینویی موتور جستجو چیست ؟ http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1851 <p align="justify"> <span style="color: rgb(129, 118, 173); font-size: medium;"><span style="font-family: Arial;"><font color="#000000" face="Mihan-Nassim" size="4">موتور جستجو یا پیمایشگر به طور عمومی به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی را در یک سند یا بانک اطلاعاتی جستجو می کند. در اینترنت به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی موجود در فایل ها و سندهای وب جهانی ، گروه های خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای FTP را جستجو می کند و به کاربران در جستجوی اطلاعات مورد نظر در میان انبوه اطلاعات موجود در شبکه کمک می کند. مانند سایتهایExcite,Google,Yahoo,MSN <br></font><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font color="#000000">در موتور جستجو شما یکواژه ی کلیدی را وارد کرده و برنامه ی جستجو در بانک اطلاعاتی خود به جستجو پرداخته و سایت های مرتبط با موضوع شما را نمایش خواهند داد. البته امروزه بیشتر موتورهای جستجو دارای اطلاعات طبقه بندی شده مانند دایرکتوری ها می باشند و همچنین اکثر دایرکتوری ها قابلیت جستجو مانند موتورهای جستجو را دارند.<br><br></font><span style="color: rgb(129, 118, 173);">انواع موتورهای جستجو :</span><br><br><font color="#000000">موتورهای جستجو به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. موتورهای جستجوی پیمایشی و فهرست‌های تکمیل‌دستی. هر کدام از آن‌ها برای تکمیل فهرست خود از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند البته لازم به ذکر است که گونه ای جدید از موتورهای جستجوگر تحت عنوان "ابر جستجوگر" (Meta Search Engines) نیز وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت :</font><br><br></font></font></span></span><br></p>