دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2018-04-19T00:57:53+01:00 text/html 2018-04-16T18:57:53+01:00 elmfarhang.mihanblog.com امیر حسین خانی چمروش؛ نماد مبارزه با ایران ستیزی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2064 <font size="2">چَمروش نام پرنده ای پارسی و غول آسا می باشد که ریشه در اساطیر ایران باستان دارد. نام چَمروش در کتابهای "بُنْدَهِشْ" (صفحه 31 و 102) "مینَوی خِرَد" (صفحه 82) آورده شده است که مؤبدان زرتشتی آن را بر مبنای آموزه های اوستایی نگاشته اند. چَمروش بدنی همچون شیر، سری همچو عقاب و بالهایی همانند یک پرنده تنومند دارد. چَمروش بعنوان نمونه ای از همه پرندگان روی کره زمین زیر درخت سوما و به عبارتی دیگر رنگ زدا، یعنی "چندتُخمه" در قله البرز سکونت دارد، جایی که "سیمرغ سه انگشته" نیز شب‌ها را در آن به سر می‌برد. این درخت معجزه آسا تخم همه درختان، میوه ها و گیاهان دیگر را در بطن خودش دارد.<br><br>هرگاه سیمرغ با آغاز شب در کنار چَمروش زیر درخت می نشیند و یا برای انجام امورات دیگر به پرواز درمی آید، تمامی دانه‌های رسیده آن درخت بر زمین فرود می آیند و چَمروش این دانه‌ها را جمع می کند و آنها را با آذر تیشتَر، یعنی ایزد باران در بخش‌های کره زمین می‌پراکند و جهان را با این تخمها بارور می کند.<br><br>هدف چَمروش پشتیبانی و پاسداری از نوامیس ایران و راندن و نابودی بیگانگانی است که سودای گزند به ایران زمین را دارند. داستان آن از این قرار است که دشمنان ایران زمین هر سه سال یکبار برای طراحی نقشه های متعدد روی قله کوه البرز جمع می شوند و قصد تسخیر و نابودی ایران را دارند. در این لحظه ایزد بُرز یا آپام نپات بسرعت چَمروش را از این تصمیم شوم دشمن باخبر می کند و چَمروس بر فراز کوه البرز به پرواز درمی آید و همهٔ دشمنان سرزمین ایران را بسان پرنده‌ای که به دانه‌های ذرت نوک می‌زند، برمی چیند و با منقار قوی خود نابود می کند. چَمروش نام یکی از پهبادهای تهاجمی سپاه پاسداران می باشد و ما از این بینش و نامگذاری فرهنگ دوستانه تقدیر می کنیم.<br><br>تلاشمان این باشد که همیشه و همه جا چَمروشی برای صیانت از وطنمان، فرهنگمان، دینمان و مردم عزیزمان باشیم که لیاقت بهترینها را دارد...<br>https://fa.wikipedia.org منبع <br></font> text/html 2018-03-31T20:50:13+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نشریه رشد نوجوان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2063 text/html 2018-03-31T20:48:21+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نشریه رشد تکنولوژی اموزشی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2062 text/html 2018-03-31T20:46:26+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نشریه رشد معلم شماره5 http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2061 text/html 2018-03-31T20:42:17+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی فایل های آموزشی نویسندگی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2060 text/html 2018-03-30T01:13:15+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نشریات ادبیات فارسی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2059 <div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6713&amp;number=701"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه ادب فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6709&amp;number=503"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6866&amp;number=34"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3279&amp;number=19"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله خوانش</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1316&amp;number=122"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5585&amp;number=701"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دو فصلنامه علوم ادبی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6576&amp;number=24"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7229&amp;number=10"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه نقد كتاب ادبیات&nbsp;</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6713&amp;number=701"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه ادب فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5884&amp;number=16"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه ادبیات پایداری</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5853&amp;number=16"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه ادبیات تطبیقی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6714&amp;number=702"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله ادبیات پارسی معاصر</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6845&amp;number=20"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5328&amp;number=2202"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5634&amp;number=34"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله پژوهش‌ های ادب عرفانی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6857&amp;number=503"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6026&amp;number=34"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پژوهشنامه ادبیات تعلیمی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4834&amp;number=27"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پژوهشنامه ادب غنایی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5958&amp;number=17"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دو فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات </font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3536&amp;number=82"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله زبان و ادبیات فارسی </font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1730&amp;number=235"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه زبان و ادب فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5842&amp;number=88"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5775&amp;number=21"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله فنون ادبی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3162&amp;number=34"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه كاوش نامه زبان و ادبیات فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6718&amp;number=802"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه كهن نامه ادب پارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1801&amp;number=74"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه متن پژوهی ادبی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5915&amp;number=9001"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله متن شناسی ادب فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6138&amp;number=15"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله مطالعات ادبیات كودك</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2988&amp;number=60"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه نامه فرهنگستان</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1292&amp;number=41"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه نثر پژوهی ادب فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5840&amp;number=39"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه نقد ادبی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6784&amp;number=601"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7472&amp;number=3"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه نقد و نظریه ادبی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7428&amp;number=17"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7432&amp;number=47"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه رودكی&nbsp;</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6723&amp;number=43"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6355&amp;number=30"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبك شناسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6310&amp;number=54"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله زبان و ادبیات فارسی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1727&amp;number=333"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فصلنامه زیبایی شناسی ادبی</font></a></div><div class="li-Sid"><a href="http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7013&amp;number=31"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)</font></a></div> text/html 2018-03-28T23:21:30+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی معنی و محل خط قلب (خط عشق) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2056 <h1 class="post-title entry-title" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-size: 41px; font-family: jYekan; color: rgb(44, 47, 52); text-align: center;">معنی و محل خط قلب (خط عشق)</h1><div><br></div><div><p class="page_title" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: jYekan; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">خط قلب (خط عشق)</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: jYekan; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;"><img class="alignnone wp-image-16318" src="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-85-244x300.jpg" alt="http://bartaryabe.com" width="105" height="129" srcset="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-85-244x300.jpg 244w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-85.jpg 330w" sizes="(max-width: 105px) 100vw, 105px" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto;"></p><div class="c_header" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(44, 47, 52); font-family: jYekan; font-size: 15px;"><p class="c_header_title" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">محل و معنی</span></p><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;">خط قلب (همچنین خط عشق نیز نامیده می شود) این خط یکی از سه خط اصلی در خواندن کف دست است.&nbsp;این خط بالای خط سر و از لبه کف دست از انگشت کوچک در سراسر کف دست وجود دارد و به زیر انگشت اشاره می رسد.</div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;">معمولا خط قلب نگرش فرد به عشق و کیفیت عشق را نشان می دهد.&nbsp;این که آیا شما در عشق عمیق هستید یا نه، احساسات شما پیچیده یا ساده است، اگر در زندگی عشق و زندگی با همسرتان هماهنگ باشید و اینکه آیا می توانید یک رابطه شخصی خوب داشته باشید، همه می توانند از این خط منعکس شوند.</div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">خط قلب چیست؟</span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;">به طور کلی اگر خط قلب شما عمیق، واضح، منحنی، بدون شکست، مخلوط یا اختلال باشد و به انگشت اشاره یا بین انگشت اشاره و انگشت میانی گسترش یابد، شما یک زندگی عاشقانه و احساس خوبی دارید.&nbsp;اگر در پایان خط دو یا سه چنگال وجود داشته باشد، بسیار بهتر است.&nbsp;این نشان می دهد که شما مسئول، دوست داشتنی و در میان دوستان خود محبوب هستید.</div></div><div class="c_bodybg clearfix" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><div style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: jYekan; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="c_header" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><p class="c_header_title" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">طول</span></p></div><div class="c_bodybg clearfix" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><div id="gallery-8" class="gallery galleryid-16317 gallery-columns-4 gallery-size-thumbnail" style="padding: 0px; margin: 0px -8.75px 1.75em; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><figure class="gallery-item" style="padding: 0px 8.75px 17.5px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; display: inline-block; max-width: 25%; text-align: center; vertical-align: top; width: 191.875px;"><div class="gallery-icon portrait" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://bartaryabe.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d8%b7-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d8%b7-%d8%b9%d8%b4%d9%82/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%a8-349" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(50, 190, 235); text-decoration-line: none; transition: 0.15s;"><img width="80" height="80" src="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-86-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="http://bartaryabe.com" aria-describedby="gallery-8-16319" srcset="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-86-80x80.jpg 80w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-86-100x100.jpg 100w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-86-65x65.jpg 65w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-86-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" style="padding: 0px; margin: 0px auto; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto;"></a></div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-8-16319" style="padding: 0.538462em 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(104, 104, 104); font-size: 0.8125rem; font-style: italic; line-height: 1.61538;">شكل 1</figcaption></figure><figure class="gallery-item" style="padding: 0px 8.75px 17.5px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; display: inline-block; max-width: 25%; text-align: center; vertical-align: top; width: 191.875px;"><div class="gallery-icon portrait" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://bartaryabe.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d8%b7-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d8%b7-%d8%b9%d8%b4%d9%82/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%a8-350" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(50, 190, 235); text-decoration-line: none; transition: 0.15s;"><img width="80" height="80" src="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-87-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="http://bartaryabe.com" aria-describedby="gallery-8-16320" srcset="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-87-80x80.jpg 80w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-87-100x100.jpg 100w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-87-65x65.jpg 65w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-87-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" style="padding: 0px; margin: 0px auto; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto;"></a></div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-8-16320" style="padding: 0.538462em 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(104, 104, 104); font-size: 0.8125rem; font-style: italic; line-height: 1.61538;">شكل 2</figcaption></figure><figure class="gallery-item" style="padding: 0px 8.75px 17.5px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; display: inline-block; max-width: 25%; text-align: center; vertical-align: top; width: 191.875px;"><div class="gallery-icon portrait" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://bartaryabe.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d8%b7-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d8%b7-%d8%b9%d8%b4%d9%82/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%a8-351" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(50, 190, 235); text-decoration-line: none; transition: 0.15s;"><img width="80" height="80" src="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-88-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="http://bartaryabe.com" aria-describedby="gallery-8-16321" srcset="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-88-80x80.jpg 80w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-88-100x100.jpg 100w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-88-65x65.jpg 65w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-88-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" style="padding: 0px; margin: 0px auto; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto;"></a></div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-8-16321" style="padding: 0.538462em 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(104, 104, 104); font-size: 0.8125rem; font-style: italic; line-height: 1.61538;">شكل 3</figcaption></figure><figure class="gallery-item" style="padding: 0px 8.75px 17.5px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; display: inline-block; max-width: 25%; text-align: center; vertical-align: top; width: 191.875px;"><div class="gallery-icon portrait" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://bartaryabe.com/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d8%b7-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d8%b7-%d8%b9%d8%b4%d9%82/%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%a8-352" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(50, 190, 235); text-decoration-line: none; transition: 0.15s;"><img width="80" height="80" src="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-89-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="http://bartaryabe.com" aria-describedby="gallery-8-16322" srcset="http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-89-80x80.jpg 80w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-89-100x100.jpg 100w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-89-65x65.jpg 65w, http://bartaryabe.com/wp-content/uploads/2018/01/برتر-یاب-89-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" style="padding: 0px; margin: 0px auto; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto;"></a></div><figcaption class="wp-caption-text gallery-caption" id="gallery-8-16322" style="padding: 0.538462em 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(104, 104, 104); font-size: 0.8125rem; font-style: italic; line-height: 1.61538;">شكل 4</figcaption></figure></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">کوتاه</span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;">اگر خط قلب شما کوتاه باشد (فقط به انگشت میانی گسترش یابد) نشان می دهد که شما متمركز هستید و دوست دارید بدون فكر كردن عمل کنید.&nbsp;به این ترتیب، شما به راحتی تنها می شوید.&nbsp;<a href="http://bartaryabe.com/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA" target="_blank" rel="noopener" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(50, 190, 235); text-decoration-line: none; transition: 0.15s;">زندگی</a>&nbsp;عاشقانه شما نیز صاف و یكدست نیست.&nbsp;(عکس. 1)</div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">بسیار طولانی&nbsp;</span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;">اگر خط قلب شما بسیار طولانی باشد و از هر دو طرف به لبه کف دست برسد (همانطور که در تصویر نشان داده شده است) نشان می دهد که شما خیلی ساده هستید.&nbsp;در حرفه می توانید موفق باشید، اگرچه شما در معرض بسیاری از سختی ها هستید. اگر خط شغلی تان بدون شکستگی و روشن باشد، گمانه زنی های زیادی راجع به شما می كنند.&nbsp;در جنبه ی عشق، مرد شما معمولا عاشقانه است.&nbsp;زنان بیشتر به عشق خود اعتقاد دارند.&nbsp;با این حال، شما معمولا در طول زندگی، برخی تحولات عمده را تجربه می کنید.&nbsp;پس از جدا شدن از همسر خود یا شكسته شدن ازدواج تان، به طور جدی صدمه خواهید دید.&nbsp;(شکل 2)</div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">زیر انگشت اشاره&nbsp;</span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;">همانطور که تصویر نشان می دهد، اگر خط قلب شما زیر انگشت اشاره قرار بگیرد. نشان دهنده فراوانی عشق، رویاهای بزرگ و انتظارات بالا است.&nbsp;(شکل 3)</div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">زیر انگشت میانی و اشاره</span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;">اگر خط قلب شما (زیر انگشت اشاره) و (زیر انگشت میانی) باشد، نشان می دهد عشق شما کاملا واقعی است.&nbsp;(شکل 4)</div></div></div></div></div></div><div style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: jYekan; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="c_bodybg clearfix" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; zoom: 1;"><div style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="c_header" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box;"><p class="c_header_title" style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: jYekan; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px;">بقیه را در&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8322594176/%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%AE%D8%B7_%D9%82%D9%84%D8%A8.pdf.html" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;دانلود فرمایید</p><p class="c_header_title" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><br></p></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-03-28T23:13:56+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی قرآن(به یاد پدر) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2052 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="mb" itemprop="description" style="outline: none; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: IRANSans; vertical-align: baseline; color: rgb(10, 10, 10); text-align: right; margin-bottom: 20px !important;"><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 30px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;">تلاوت ۱<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;">اجرای سال ۱۳۵۸<br style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px;">سوره ی فتح،دعای ربنا،سوره نمل</p><p style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; text-align: left;"><a href="http://dl.musicone.ir/music/sonnati/Shajarian/M.R.Shajarian%20-%20Be%20Yad%20Pedar%201.zip" class="su-button su-button-style-flat" target="_self" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: none rgb(191, 36, 101); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255); transition: all 0.2s; text-align: center; background-color: rgb(239, 45, 126); border-radius: 5px; text-decoration-line: none !important; display: inline-block !important; box-sizing: content-box !important;"><span style="outline: none; padding: 0px 16px; margin: 0px; border: none rgb(244, 108, 165); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 26px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.2s; position: relative; border-radius: 5px; text-shadow: none; display: block !important; box-sizing: content-box !important;">دانلود آلبوم به صورت یکجا</span></a></p></div><div class="download download3" style="outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; font-family: IRANSans; vertical-align: baseline; color: rgb(10, 10, 10); text-align: right;"></div></div><div>-</div><div style="text-align: center;">-</div><div style="text-align: center;"><div class="panel-body" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; padding: 15px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-lg-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 650.5px;"><div class="content" style="box-sizing: border-box; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); padding-top: 5px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 30px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دانلود آلبوم محمدرضا شجریان بنام به یاد پدر ۲ با بالاترین کیفیت</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 30px; color: rgb(85, 85, 85);"><img class="aligncenter size-full wp-image-8653" src="https://behtarmusic.com/wp-content/uploads/2017/01/Mohammad-Reza-Shajarian-Be-Yade-Pedar-II.jpg" alt="آلبوم محمدرضا شجریان بنام به یاد پدر 2" width="500" height="500" srcset="https://behtarmusic.com/wp-content/uploads/2017/01/Mohammad-Reza-Shajarian-Be-Yade-Pedar-II.jpg 500w, https://behtarmusic.com/wp-content/uploads/2017/01/Mohammad-Reza-Shajarian-Be-Yade-Pedar-II-66x66.jpg 66w, https://behtarmusic.com/wp-content/uploads/2017/01/Mohammad-Reza-Shajarian-Be-Yade-Pedar-II-75x75.jpg 75w, https://behtarmusic.com/wp-content/uploads/2017/01/Mohammad-Reza-Shajarian-Be-Yade-Pedar-II-150x150.jpg 150w, https://behtarmusic.com/wp-content/uploads/2017/01/Mohammad-Reza-Shajarian-Be-Yade-Pedar-II-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; border-radius: 0px !important; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(189, 70, 70);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آلبوم محمدرضا شجریان بنام به یاد پدر ۲<br style="box-sizing: border-box;"></span></span></h3><h6 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(44, 44, 87);">برای دانلود آلبوم به ادامه مطلب مراجعه کنید.</span></span></h6></div></div></div><div class="row" itemscope="" itemtype="http://schema.org/MusicAlbum" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-md-3" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 162.625px;"></div><div class="col-md-6" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 325.25px;"><div class="track-download" style="box-sizing: border-box; padding-top: 20px;"><div class="panel panel-default" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; background: rgb(230, 255, 204); border: 0px; border-radius: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 1px;"><div class="panel-body" style="box-sizing: border-box; padding: 15px;"><a class="trackdownloadlink" target="_blank" href="http://dl.behtarmusic.com/Mohammad%20Reza%20Shajarian/Mohammad%20Reza%20Shajarian%20-%20Albums%20%5B320%5D/Mohammad%20Reza%20Shajarian%20-%20Be%20Yade%20Pedar%20II%20%5B320%5D.rar" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(77, 153, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out; font-weight: 700; margin-right: 10px; font-size: 13px;"><span class="fa fa-download fa-lg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: 0px; line-height: 0.75em; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-family: FontAwesome; font-size: 25px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(64, 128, 0);"></span><h5 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">دانلود آلبوم با کیفیت 320 - 118 Mb</h5></a></div></div></div></div><div class="col-md-3" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 162.625px;"></div></div><div class="row" itemscope="" itemtype="http://schema.org/MusicAlbum" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-md-3" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 162.625px;"></div><div class="col-md-6" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 325.25px;"><div class="track-download" style="box-sizing: border-box; padding-top: 20px;"><div class="panel panel-default" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; background: rgb(230, 255, 204); border: 0px; border-radius: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.05) 0px 1px 1px;"><div class="panel-body" style="box-sizing: border-box; padding: 15px;"><a class="trackdownloadlink" target="_blank" href="http://dl.behtarmusic.com/Mohammad%20Reza%20Shajarian/Mohammad%20Reza%20Shajarian%20-%20Albums%20[320]/Mohammad%20Reza%20Shajarian%20-%20Be%20Yade%20Pedar%20II%20[320]/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(77, 153, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out; font-weight: 700; margin-right: 10px; font-size: 13px;"><span class="fa fa-download fa-lg" style="box-sizing: border-box; vertical-align: 0px; line-height: 0.75em; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-family: FontAwesome; font-size: 25px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(64, 128, 0);"></span><h5 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px;">دانلود آلبوم با کیفیت 320 - تک تک</h5></a></div></div></div></div><br></div></div><div class="panel-footer centerfooter" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; padding: 10px 15px; background: rgb(250, 250, 250) !important; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68) !important;"></div></div> text/html 2018-03-19T13:14:42+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی اشعار زیبای بهار و نوروز از شاعران بزرگ ایرانی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2051 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دکتر لطفعلی صورتگر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شعر درباره نوروز از سعدی شیرازی:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برآمد باد صبح و بوی نوروز&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به کام دوستان و بخت پیروز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مبارک بادت این سال و همه سال&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; همایون بادت این روز و همه روز</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-03-17T10:48:53+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی عالم ناسوت،،ملکوت،جبروت،لاهوت چیست؟ http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2044 <div><br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"></span><div class="body" style="overflow: hidden; height: auto; line-height: 1.9em; margin: 10px 0px 10px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="cnt" style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://bayanbox.ir/id/5986930613756259022?preview" a="" style="vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></font></p></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">1.عالم ناسوت: مراد از این عالم، همان عالم طبیعت و شهادت و مُلک است یعنی جهان جسمانی و اجسام و ماده و مادیات که در آن حرکت و زمان و مکان نقش دارد. عالم ناسوت مانند پوست است نسبت به عالم ملکوت یعنی قشر عالم ملکوت است.<span class="`FP`">[2]</span></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">(برای مثال گردویی رو تصور کنید ، پوست گردو میشود عالم ناسوت که قابل دیدن و لمس است. ولی محتوای داخل گردو عالم ملکوت و در صورتی قابل دیدن است که به درستی از پوست عبور کنید. پس دنیایی که در آن زندگی میکنیم مانند این گردوست که پوست آن ناسوت و محتوای آن ملکوت...یعنی ورای این جهان قابل لمس و قابل مشاهده عالمی هست که قابل مشاهده برای عوام نیست الا به تقوا و پرهیزگاری. همانگونه که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست که ملکوت آسمان و زمین رو به من نشان بده و به اذن خدا مشاهده کرد.</span><span class="st" style="color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="rtl">"وکَذَلِکَ نُری اِبرَهیم‌َ&nbsp;<em>مَلَکوت‌َ</em>&nbsp;السَّمـَوَت‌ِ والاَرض‌ِ ولِیَکون‌َ مِن‌َ الموقِنین‌؛ (انعام‌، 75)</span></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="text-align: justify;">2. عالم ملکوت: مراد، همان، عالم غیب و عالم نفس و عالم مجردات(مانند فرشته ها) است که به آن عالم مثال و عالم برزخ هم اطلاق می گردد و آن مرتبه ایست برتر از عالم طبیعت که دارای ابعادی است امّا فاقد حرکت و زمان و تغییر است. این عالم خود بر دو گونه است یکی «ملکوت اعلی» که عالم مجردات محضه است مانند عالم ملائکه و دیگری «ملکوت اسفل» است .<span class="`FP`">[4]</span>&nbsp;مانند وجود انسان ها در برزخ و قبر و جهان بعد از مرگ. برای مثال به روایت زیر توجه کنید :</div></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">امام باقر علیه‏&nbsp; السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که فرمود: صبح کن و روزت را بگذران که یا دانشمند باشی یا دانشجو، و بپرهیز از این که عمرت در لذت های غفلت زا&nbsp; و کام جوئی های زیان بخش سپری گردد.</span><span style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);">جابر ابن ‏زید نقل می‏کند که از امام محمد باقر علیه‏السلام سؤال کردم که یابن رسول الله منظور از ملکوت آسمان و زمین که به حضرت ابراهیم فرمودند چیست؟ که خداوند متعال در قرآن مجید ذکر فرموده است که کذالک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض. دیدم حضرت دست های مبارک را به طرف آسمان بلند کرد و به من فرمود: نگاه کن چه می‏بینی؟ من نوری را دیدم که از دست مبارک آن حضرت به آسمان متصل شده بود به گونه‏ای که چشم‏ها خیره می‏شد. سپس فرمود: ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را این چنین دید و بعد دست مرا گرفت و به درون خانه برد و لباس خود را عوض نمود و به من فرمود که: چشم‏ هایت را ببند.</span></div></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">چشم‏ هایم را بستم، بعد از لحظه‏ ای فرمود که: آیا می‏دانی که هم اکنون کجا هستی؟ عرض کردم: خیر، فرمود: الان در آن ظلمتی هستی که ذوالقرنین را در آن راه افتاده بود، عرض کردم: اجازه می‏دهید چشمانم را باز کنم؟ فرمود: باز کن، اما چیزی طلب نکنی.</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">وقتی چشم ‏هایم را باز کردم در تاریکی محض بودم به طوری که جلوی پاهایم را نمی‏دیدم سپس اندکی جلو رفتیم فرمود:</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">میدانی الان کجا هستی؟ گفتم: خیر</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فرمود: بر سرچشمه ی خضر علیه‏ السلام که از آن آب زندگانی و حیات دائمی خورده بود به همین صورت مرا از عالمی به عالم دیگر برد تا به آخر دنیا رسیدیم،</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فرمود: ملکوت آسمان ها و زمین‏ ها را که ابراهیم دید این چنین بود که تو دیدی،</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><font face="Mihan-Nassim" size="4">خلقت خدا را دوازده عالم است و هر امامی که از دنیا برود در یکی از این عالم ‏ها ساکن می‏شود تا اینکه قائم آل محمد علیه ‏السلام ظهور کند.</font></span></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">سپس به من فرمود: چشم‏ هایت را ببند و من اطاعت کردم و مجددا فرمود: چشم ‏هایت را باز کن وقتی، چشم‏هایم را باز کردم خودم را در خانه آن حضرت دیدم، حضرت دوباره لباس اولش را پوشید و به مجلس اول آمد وقتی بررسی کردم دیدم این سیرها تماما در سه ساعت انجام شده بود.</span><span style="color: rgb(0, 51, 102); font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="text-align: justify;"><br></div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><div style="text-align: justify;">منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب الله اکبرپور؛ الف چاپ اول 1382</div></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="text-align: justify;">3. عالم جبروت: مراد، همان عالم عقل و عالم معناست و فوق عالم ملکوت است.<span class="`FP`">[5]</span>&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">در اثبات عالم جبروت و عقل گفته شده که برخی فلاسفه معتقدند: از آنجا که عالم لاهوت&nbsp; و ذات الله وسیع و احد&nbsp; و دارای&nbsp;<a href="http://shahrudi.parsiblog.com/Posts/392/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A/" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">بساطت محض</a>&nbsp;است ، نمی تواند مستقیما و بلاواسطه به وجود آورنده و مدبر و محیط بر عالم طبیعت و عالم ملکوت شود لذا قائل به «<a href="http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&amp;UID=38370" style="text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">صادر اول</a>» شده اند که بدون واسطه و مستقیماً، ذات اقدس خداوند به او توجه کرده است و مدعی شده اند که صادر اول، باید کاملترین و بسیط ترین ممکنات باشد که به سایر موجودات مادون خود، افاضة وجود کند، چنین موجودی باید جدای از ماده و زمان و مکان باشد</div></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">. این چنین موجودی را به اصطلاح «عقل» می نامند.<span class="`FP`">[6]</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="text-align: justify;">4. عالم لاهوت: مراد همان عالم الوهیت و عالم ربوبی است. یعنی ذات مقدس الله که تمام صفات جمال و جلال خدا را داراست.</div></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ذات پروردگار به تنهایی عالمی است و عظیم ترین عوالم است، زیرا ذات حق، بر همه ی عوالم احاطه دارد و ذره ای از احاطة الله خارج نمی باشد.</span><span class="`FP`" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">[7]</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="text-align: justify;">معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">ـ ربانی گلپایگانی، ایضاح الحکمة (ترجمه و شرح بدایة الحکمة)، ج 3، ص 539ـ537، ناشر مرکز جهانی علوم اسلامی.</div></font></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">به طور خلاصه :&nbsp;</font></strong></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">1)عالم ناسوت همین عالم دنیاست و مادیات که انسان در آن جسمیت دارد و زندگی میکند و در بند زمان و مکان است.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">2) عالم ملکوت فراتر از عالم ناسوت است. عالم ورای این دنیاست.مانند عالم برزخ ویا عالم فرشته ها&nbsp;<br></font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قوانین حاکم براین عالم با قوانین حاکم بر عالم ناسوت فرق دارد. مثلا ممکن است شما لحظه ای در عالم ملکوت باشید ولی هم زمان آن یک لحظه&nbsp; 100 سال عالم ناسوت باشد یا بر عکس.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">3) عالم جبروت :&nbsp; خداوند جهان هستی را با واسطه ای به نام عقل مجرد به وجود آورد یا همان عقل کامل که آیینه ی تمام نمای علم خداوند است و اصل تمام موجودات عالم به این عقل بر میگردد. پس این عقل منبع علم خداوند است یا عقل کامل.</font></p><p style="text-align: justify; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">4) عالم لاهوت : همان ذات اقدس اله است که قابل تصور نیست.</font></p><hr style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="font-size: small;"><span class="`PF`">[1]</span>&nbsp;. مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، انتشارات صدرا، ج 5، ص 194.</span>&nbsp;<br><span class="`PF`">[2]</span>&nbsp;. ر.ک: ملاصدرا، اسفار، چاپ سنگی، ج 1، ص 151، سفر اول؛ و بحرالعلوم، سید مهدی، تحفة الملوک، انتشارات حکمت، ص 101.&nbsp;<br><span class="`PF`">[3]</span>&nbsp;. مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، انتشارات صدرا، ج 5، ص 196.&nbsp;<br><span class="`PF`">[4]</span>&nbsp;. سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص 325.&nbsp;<br><span class="`PF`">[5]</span>&nbsp;. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، انتشارات صدرا، ج 1، ص 191.&nbsp;<br><span class="`PF`">[6]</span>&nbsp;. مطهری مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 5، ص 196 و 197.&nbsp;<br><span class="`PF`">[7]</span>&nbsp;. همان، ص 195.</p><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><br><br>فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;">منبع:</span></div><div><font face="Tahoma, Verdana, Times New Roman">http://rahha.ir/1392/06/16/alam%20lahoot</font></div>