دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2018-01-22T19:00:33+01:00 text/html 2018-01-20T15:22:35+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی من یک مذهبیم ! http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2000 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="3">توی صف عابر بانک دو نفر اول دختران جوانی هستند که ارام پچ پچ می کنند و بلند بلند می خندند .پشت سرشان پسر جوانی ایستاده و با تبلتش ور می رود .نفر چهارم مرد میان سالی است که پک های عمیق به سیگارش می زند و دودش را از دماغش بیرون می دهد.نفر آخر هم من هستم با یک دنیا دلهره که نکند فاطمه توی ماشین از خواب بیدار شود.پیر زنی پشت عابر ایستاده و مرتب دکمه ها را می زند و ناامیدانه نچ نچ می کند .ناگهان نگاهی به صف می اندازد و با دستش به من اشاره میکند و می گوید:دختر جون بیا!از پله های آهنی عابر بانک بالا می روم .پیر زن رمز کارتش را آرام در گوشم می گوید و من وجه را به کارت پسرش منتقل می کنم.پیر زن دعا کنان می رود و من هم میروم آخر صف سر جایم می ایستم.تا لحظه ای که نوبتم بشود به این فکر می کنم که مردم هنوز به مذهبی ها اعتماد دارند .کاش با رفتارهای نسنجیده خرابش نکنیم!</font></p><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">+معرفی وبلاگ</font></div><div><a href="http://mrstalabe.blogfa.com/" target="" title="">http://mrstalabe.blogfa.com</a><font size="3">/</font></div> text/html 2018-01-20T14:42:25+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی مقدمه‌اى بر مفهوم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1999 <table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr valign="top"><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 0px;"></td><td class="arial" width="100%" style="line-height: 16px; font-family: Arial; font-size: 15px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h1 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-size: 15px;">مقدمه‌اى بر مفهوم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن</h1></td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 7px 5px 0px;"><span id="ar_row_ind"><b class="arial" style="font-family: Arial; font-size: 15px;">مقاله 1</b>،&nbsp;</span><a href="http://pi.srbiau.ac.ir/issue_1598_1600_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+28%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-173.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">دوره 15، شماره 28</a>، پاییز و زمستان 1394<span id="sp_ar_pages">، صفحه&nbsp;<span dir="ltr">5-33</span></span> &nbsp;<a href="http://pi.srbiau.ac.ir/?_action=xml&amp;article=8795" title="XML" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;"><img alt="XML" src="http://pi.srbiau.ac.ir/images/icon/xml1.png" border="0" style="margin: 1px; padding: 0px; border: none; vertical-align: middle;"></a><span class="spdf" style="float: left; background-color: rgb(221, 222, 238); padding: 3px 15px 3px 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 238); white-space: nowrap;"><a href="http://pi.srbiau.ac.ir/article_8795_a3afa8182be5a26f938619f315c9f062.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px;">اصل مقاله (450 K)</a></span></td></tr><tr><td colspan="2" id="ar_tp" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 0px 5px 2px;">نوع مقاله: مقاله پژوهشی</td></tr><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; font-family: Arial; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 5px 5px 0px;"><b style=""><font size="4">چکیده<br><br><br></font></b></td><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 5px 5px 0px;"><br></td><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 5px 5px 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"></p></td></tr><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; font-family: Arial; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 15px 5px 0px;"><br></td></tr></tbody></table><br> <div><table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 5px 5px 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 19.26px; font-family: Zar; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">این نوشته بر آن است تا مفهوم فرم و فرمالیسم و بازتاب آن در هنرهاى تجسمى را به مثابه­ى شاخه‌اى بنیادین از جنبش مدرنیستى بررسى کند. در این راستا روش نقادى فرمالیستى کلمنت گرینبرگ نظریه‌پرداز و منتقد معاصر تحلیل گردیده است. فرمالیسم به تعبیر گرینبرگ عبارت است از نظریه­اى که ویژگى­هاى فرمىِ اثر را مهم­ترین رکن مقوِّم آن قلمداد کرده و درون­مایه­ى اثر را پیامد تحقق فرم محسوب مى­دارد. بدین اعتبار در نظر وى درون­مایه­ى هر اثر تابعى است از عناصر فرمى. گرینبرگ برداشت خود را با استناد به نقد قوه­ى حکمکانت توجیه نمود. کانت براى هنر عرصه­اى مستقل و متفاوت از حوزه­هاى دیگرى چون علم و اخلاق در نظر گرفت و همین امر سبب ترویج شعار «هنر براى هنر» در هنر فرمالیستى شد. این نگاهِ کانت، بنیاد زیباشناسى گرینبرگ را در عرصه­ى هنر شکل داد و از این رو گرینبرگ نقد فرمالیستى را که به تعبیر او ریشه در مدرنیسم داشت، با تکیه بر ویژگىِ خودآئینى و خودپایندگى صورت­بندى کرد. نکته­ى حائز اهمیت این است که گرینبرگ در نوشته­هاى خود نقد سومکانت را کاربردى نموده و آن‌را به مثابه­ى پایه­ى فلسفى مدرنیسم به طور کلى و فرمالیسم به‌طور اخص تلقى کرده است. در این نوشتار مؤلفه­هاى مهم مرتبط با فرم و فرمالیسم در نقد سومکانت و تأثیر آن بر برداشت گرینبرگ بررسى شده و نوآورى­هاى وى درگستره­ى نقادى هنر و به ویژه نقاشى تحلیل گردیده است. هم‌چنین علت اهمیت یافتن فرم و نفوذ فرمالیسم در حوزه‌ى نقد هنرى معاصر و تأثیر راهبرد گرینبرگ به عنوان پیشاهنگ این فرایند در رهیافت­هاى هنرمندان مدرنیست تبیین شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 19.26px; font-family: Mihan-Nassim, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr></tr></tbody></table><br></div><div><table cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; font-family: Arial; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 15px 5px 0px;"><b><font size="4">کلیدواژه ها</font></b></td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 1px 5px;"><font size="4"><a href="http://pi.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=21587&amp;_kw=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">کانت</a>؛&nbsp;<a href="http://pi.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41965&amp;_kw=%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">گرینبرگ</a>؛&nbsp;<a href="http://pi.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41924&amp;_kw=%D9%81%D8%B1%D9%85" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">فرم</a>؛&nbsp;<a href="http://pi.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41966&amp;_kw=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">فرمالیسم</a>؛&nbsp;<a href="http://pi.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41967&amp;_kw=%D9%86%D9%82%D8%AF+%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%89" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">نقد هنرى</a></font></td></tr><tr><td colspan="2" class="arial" style="line-height: 16px; font-family: Arial; font-size: 15px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 15px 5px 0px;"><b>موضوعات</b></td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px; padding: 1px 5px;"><a href="http://pi.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;sb=1065&amp;_sb=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration-line: none;">فلسفه</a></td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-01-14T06:35:27+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی موسیقی شعر«خوان هشتم» http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1995 <h2 style="text-align: justify; margin: 0px 0px 4px;"><a id="viewpost_ascx_TitleUrl" href="http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi/articles/4930.aspx" style="color: rgb(34, 51, 85); text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">موسیقی شعر«خوان هشتم»</font></a></h2><p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font></p><p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font></p><p style="margin: 0px 0px 14px;"></p><p class="a" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 14px;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">محمد</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="">حسن قزنینی</span></font></strong></p><p class="a0" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 14px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 16.128px; color: windowtext;">کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر دبیرستان</span><span dir="LTR" style="line-height: 16.128px; color: windowtext;">‌</span><span lang="FA" style="line-height: 16.128px; color: windowtext;">ها و مدرس دانشگاه آزاد</span></font></p><p class="a1" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">چکیده</font></span></b></p><p class="a1" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">اصل داستان که در شاهنامة فردوسی آمده به</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">طور خلاصه چنین است: «رستم، پهلوان دلیر ایران و فرزند زال، برادر دیگری هم دارد که پدرش زال است اما مادرش کنیزکی است مطرب و خنیاگر از طبقة اجتماعی پایین</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">تر. وقتی او متولد می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود، ستاره</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شناسان و گنداوران ستارة بختش را نحس می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">دانند و معتقدند که تنها راه رهایی از نحوست، دورشدن او از خاندان زال است. پسر که نامش شغاد است، به خاندان پادشاه کابل- که یکی از خراج</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">گزاران زال است- سپرده می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود. پسر بزرگ می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود و به حد ازدواج می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">رسد و دختر شاه کابل را به همسری بر</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">گزیند. او در اثر حسادت، کینة رستم را به دل می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">گیرد و در پی فرصتی است تا از وی انتقام بگیرد و این فرصت را پادشاه کابل برایش فراهم می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند.&nbsp;</span><span lang="FA" style="">در انجمنی فرمایشی، دو تن به مناظره و حتی فحاشی می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">پردازند. شاه کابل در نزد همة بزرگان و درباریان زال و رستم را هیچ می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">انگارد و شغاد را پسر زال و برادر رستم نمی</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شمارد و سعی می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند با سخنان تندی شغاد را تحریک کند. این خبر را هم شغاد و هم دیگران به گوش رستم می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">رسانند. شغاد از برادر می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">خواهد که خودش به تنهایی به کابل بیاید و شاه کابل را نیک بمالد. این دمدمه در رستم مؤثر می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">افتد. پس او با دویست نفر پیاده به سوی کابل حرکت می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند. شغاد پیکی تندرو به کابل می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">فرستد که نقشة خود را عملی کند و برای همیشه هم او و هم شاه کابل از رستم خیالشان راحت شود. شاه کابل با رایزنی شغاد فرمان می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">دهد چاه</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">هایی بر سر راه بکنند و آن</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ها را کاملاً استتار کنند؛ به گونه</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ای که هیچ انسان و حیوانی از وجود آن</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ها آگاه نشود. وقتی رستم با حیله و مکر این دو تن به چاه نزدیک می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود، رخش متوجه بوی تازة خاک می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود اما از آنجا که باید این تراژدی شکل بگیرد و تقدیر چنین رقم خورده است، رستم به رخش که ایستاده است و جلوتر نمی</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">رود، تازیانه</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ای می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">زند. اسب می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">پرد و بین دو چاه فرود می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">آید و سرانجام، در یکی از صدها چاهی که کنده شده است، گرفتار می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود. درون چاه پر از نیزه</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">های سمی و خنجرهای آغشته به زهر است. پس، زهر در بدن رخش و رستم نفوذ می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند و رخش را از پای درمی</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">آورد. رستم بر جنازة اسب ناله سر می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">دهد و سوگواری می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند که ناگهان صدای شوم و نامردانة شغاد در چاه می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">پیچد؛ او خنده</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">زنان رستم را به سخره می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">گیرد و شادمانی می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند. رستم متوجه می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود که همة این</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ها نقشة این نابرادر بوده است؛ بنابراین، تیری در چلة کمان می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">نهد و به&nbsp; سوی شغاد رها می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند. او که از ترس صدمة تیر پشت درختی میان</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">تهی و کهنسال پنهان شده است، با تیر رستم به درخت دوخته می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود. رستم خدا را شکر می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">کند که توانسته است قبل از مرگ، دشمنش را از پای درآورد. «خوان هشتم نامی است که اخوان به این داستان داده و به نوعی می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">خواسته است پایان کار رستم را نیز یک خوان به حساب آورد؛ خوانی که گریز از آن امکان ندارد. چون هر آدمی</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ای روزی باید بر این خوان بگذرد؛ حتی اگر رستم باشد. آنچه مورد بحث ماست در این داستان، بررسی صحنه</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">های مختلف شعر از لحاظ موسیقایی است و هماهنگی</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">های عناصر موسیقایی در کلام شاعر. اخوان به مناسبت</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">های مختلف لحن کلامش را تغییر می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">دهد؛ گاهی کوبنده و حماسی می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">شود و گاهی نرم و لطیف و عاطفی و گاهی هم در پایان داستان رقت</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">انگیز می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">گردد. به گونه</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ای که اشک شنونده و خواننده را در می</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">آورد. این حالت</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">های مختلف را شاعر به کمک اصوات و گاه تکرار واژه</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">ها و دیگر عوامل موسیقی</span><span dir="LTR" style="">‌</span><span lang="FA" style="">زا به زیبایی ترسیم نموده است. در این مقاله، سعی شده است این عوامل مورد بررسی قرار گیرند.</span></font></p><p class="a1" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style=""><br></span><b><span lang="FA" style="">کلیدواژه</span></b><b><span dir="LTR" style="">‌</span></b><b><span lang="FA" style="">ها:</span></b><span lang="FA" style="">&nbsp;موسیقی شعر در خوان هشتم، تناسب معنا با موسیقی</span></font></p><p class="a1" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 14px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.2px; text-align: justify;"><br></p> text/html 2018-01-14T06:33:17+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی تحلیل ساختاری داستان حسنک وزیر http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1994 <p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><strong style=""><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">حسنک وزیر</font></span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"></p><p dir="RTL" class="Asami" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 14px;"><strong><span lang="FA"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مسعود دلاویز</font></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0px 0px 14px;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی و مدرس مراکز تربیت معلم بهبهان</font></span></b></p><p dir="RTL" class="Sotitr" style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><strong><span lang="FA"><font face="Mihan-Nassim" size="4">چکیده</font></span></strong></p><p dir="RTL" class="Matn" style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Nassim" size="4">داستان حسنک وزیر یکی از داستان‌های شورانگیز و در عین حال غمناک تاریخ بیقی است که در آن تحت تأثیر نثر بینابین به توصیف تمام صحنه‌ها و ماجراهای داستان پرداخته می‌شود. در این نوشته کوشیده‌ایم به بررسی عناصر ساختاری متن از نظر شخصیت‌پردازی و نحوه روایت بپردازیم و با رفتن در لایه‌های متن در سطح آوایی، توازن واژگانی، توزان نحوی، انسجام دستوری، واژ‌گانی و پیوندی به شالودة ساختمان متن که زاییدة بیان هوشمندانة بیهقی است، پی ببریم.</font></span></p><p dir="RTL" class="Matn" style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;</span><b><span lang="FA">کلیدواژه‌ها:&nbsp;</span></b><span lang="FA">ساختارشناسی، تاریخ بیهقی، پدریان، پسریان</span></font></p><p dir="RTL" class="Matn" style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 14px; text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify; margin: 0px 0px 14px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">&nbsp;</font></p> text/html 2018-01-08T15:53:20+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی سبک تاریخ بیهقی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1993 <center style="color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl" style=""><font style="color: rgb(44, 68, 94); font-weight: bold;" face="Mihan-Nassim" size="4">سبک تاریخ بیهقی</font></div></center><center style="color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl"><font style="color: rgb(128, 0, 128);" face="Mihan-Nassim" size="4">دکتر سید خلیل خطیب رهبر</font></div></center><div class="entry-content clearfix" style="margin: 20px 0px; line-height: 1.5em; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl" class="display" style="font-weight: bold; line-height: 22px;"><div align="center" style=""><a href="http://www.ettelaat.com/etiran/wp-content/uploads/picdata/2016/05/05-17/20-21-26.jpg" style="color: rgb(0, 82, 163); text-decoration-line: none;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://www.ettelaat.com/etiran/wp-content/uploads/picdata/2016/05/05-17/20-21-26.jpg" style="border: none;"></font></a></div><div style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></div><p style="line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اشاره: موضوع اصلی تاریخ بیهقی، تاریخ حکومت سلطان مسعود غزنوی است؛ اما افزون بر تاریخ غزنویان، مطالبی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده که بخش زیادی از آن از بین رفته‌ و امروزه تنها حدود پنج مجلدش بر جای مانده‌ است.</font></p><p style="line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نثر استوار، اطلاعات بسیار ارزشمند در موارد گوناگون، رعایت انصاف و بیان شیرین و پرکشش، از ویژگیهای این کتاب هستند؛ چنان که می‌نویسد: «سخنی نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را! غرض من آن است که تاریخ‌پایه‌ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی‌ماند.»</font></p><p style="line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1.25em; padding: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">یکی از کسانی که زحمت بسیاری بر خود هموار کرد و دشواری‌های این کتاب کهن را آسان نمود و به نوعی در دسترس عموم نهاد، مرحوم استاد خطیب رهبر بود که کارش با استقبال فراوانی روبرو شده است. آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از مقدمه پربار و مفصل ایشان است:</font></p></div></div> text/html 2018-01-04T20:03:54+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی بوعلی سینا http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1992 <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"><h2 itemprop="name" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline;">دانلود فیلم تلویزیونی بوعلی سینا (کیفیت خوب)</h2><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;">• زمان :&nbsp;</b>01:30:42&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span itemprop="description" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;">مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">نویسنده و کارگردان و تدوین گر: کیهان رهگذار<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">تهیه‌کننده: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">تولید: سال ۱۳۶۴<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">ژانر:تاریخی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">تهیه و تولید: منوچهر محمدی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">طراح صحنه و لباس: فرهاد فارسی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">آهنگ ساز: فرهاد فخرالدینی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">تصویربردار: فرخ مجیدی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">عکاس: بهرام جلالی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">بازیگران:<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">امین تارخ در نقش بوعلی سینا<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">فیروز بهجت‌محمدی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">محمد ابهری<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">جمشید لایق<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">اسماعیل محرابی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">چنگیز وثوقی<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">سرور نجات‌الهی و...<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">امین تارخ ، فیروز بهجت‌محمدی، جمشید لایق، اسماعیل محرابی، چنگیز وثوقی، سرور نجات‌‌الهی از بازیگران اصلی این مجموعه هستند. «بوعلی سینا» تاکنون بارها از شبکه‌های مختلف سیما پخش شده‌است.<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">سریال «بوعلی‌سینا» اثری ماندگار است که در سال 1364 ساخته شد، اما قابل رقابت با آثار امروزی است. این سریال اولین بار سال 1364 از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و بعدها از شبکه مختلف و همچنین با کیفیت بهتر پخش شده است.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"></p><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both;"></div><div data-setup="{}" poster="" preload="none" class="video-js vjs-default-skin vjs-controls-enabled vjs-playing vjs-has-started vjs-waiting vjs-user-inactive" id="example_video_1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: middle; background-color: rgb(0, 0, 0); position: relative; font-family: Arial, sans-serif; user-select: none; width: 575px; height: 370px; font-size: 10px !important;"><video id="example_video_1_html5_api" class="vjs-tech" preload="none" poster="http://rasekhoon.net/media/show/1201755/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-(%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8)/" data-setup="{}" __idm_id__="820478977" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 575px; height: 370px;"></video><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"></div><div class="vjs-loading-spinner" style="margin: -1.5em 0px 0px -0.5em; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 185px; left: 287.5px; line-height: 1; width: 30px; height: 30px; animation: spin 1.5s linear infinite;"></div><div class="vjs-control-bar" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; bottom: 0px; left: 0px; right: 0px; height: 2.8em; background-color: rgba(7, 20, 30, 0.7); visibility: hidden; opacity: 0; transition: visibility 1s, opacity 1s;"><div class="vjs-play-control vjs-control vjs-playing" role="button" aria-live="polite" tabindex="0" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(116, 116, 116); outline: 0px; position: relative; float: left; text-align: center; height: 3em; width: 5em; cursor: pointer;"><div class="vjs-control-content" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div></div><div class="vjs-current-time vjs-time-controls vjs-control" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 1.1em !important; vertical-align: baseline; color: rgb(212, 212, 212); outline: 0px; position: relative; float: left; text-align: center; height: 3em; width: 40px; line-height: 2.5em;"><div class="vjs-current-time-display" aria-live="off" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div></div><div class="vjs-time-divider" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; color: rgb(177, 177, 177); line-height: 3em;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span></div></div><div class="vjs-duration vjs-time-controls vjs-control" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 1.1em !important; vertical-align: baseline; color: rgb(177, 177, 177); outline: 0px; position: relative; float: left; text-align: center; height: 3em; width: 40px; line-height: 2.5em;"><div class="vjs-duration-display" aria-live="off" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div></div><div class="vjs-live-controls vjs-control" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(116, 116, 116); outline: 0px; position: relative; float: left; text-align: center; height: 3em; width: 4em;"></div><div class="vjs-progress-control vjs-control" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 0.3em !important; vertical-align: baseline; color: rgb(116, 116, 116); outline: 0px; position: absolute; float: left; text-align: center; height: 1.5em; width: auto; left: 0px; right: 0px; top: -1.5em; transition: all 0.4s;"><div role="slider" aria-valuenow="NaN" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" tabindex="0" class="vjs-progress-holder vjs-slider" aria-label="video progress bar" aria-valuetext="0:00" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; position: relative; cursor: pointer; background-color: rgba(51, 51, 51, 0.9); height: 4.5px;"><div class="vjs-load-progress" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgba(255, 255, 255, 0.2); position: absolute; height: 4.5px; width: 0px; left: 0px; top: 0px;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 0px; left: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span></span></div><div class="vjs-play-progress" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(207, 30, 30); position: absolute; height: 4.5px; width: 7px; left: 0px; top: 0px;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span></span></div><div class="vjs-seek-handle vjs-slider-handle" aria-live="off" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 1.5em solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: baseline; content: &quot; &quot;; border-radius: 50%; width: 1.7em; height: 1.7em; background-color: rgb(153, 153, 153); color: rgb(153, 153, 153); position: absolute; top: -5px; left: 0px;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div></div></div><div class="vjs-fullscreen-control vjs-control " role="button" aria-live="polite" tabindex="0" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(116, 116, 116); outline: 0px; position: relative; float: right; text-align: center; height: 3em; width: 3.8em; cursor: pointer;"><div class="vjs-control-content" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div></div><div class="vjs-volume-control vjs-control" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(116, 116, 116); outline: 0px; position: relative; float: right; text-align: center; height: 3em; width: 5em;"><div role="slider" aria-valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" tabindex="0" class="vjs-volume-bar vjs-slider" aria-label="volume level" aria-valuetext="100%" style="margin: 1.1em auto 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; position: relative; cursor: pointer; background-color: rgba(51, 51, 51, 0.9); width: 5em; height: 0.6em;"><div class="vjs-volume-level" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 0px; left: 0px; height: 0.5em; width: 50px; background-color: rgb(207, 30, 30);"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div><div class="vjs-volume-handle vjs-slider-handle" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; content: &quot; &quot;; border-radius: 0px; width: 0.4em; height: 1.3em; background-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(153, 153, 153); position: absolute; top: -4px; left: 4.7em;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div></div></div><div class="vjs-mute-control vjs-control" role="button" aria-live="polite" tabindex="0" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(116, 116, 116); outline: 0px; position: relative; float: right; text-align: center; height: 3em; width: 4em; cursor: pointer;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="vjs-control-text" style="margin: -1px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clip: rect(0px 0px 0px 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px;"></span></div></div></div></div><div class="media_player_footer" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; background: url(&quot;/_img/player_footer.png&quot;) center center no-repeat; height: 33px;"></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; clear: both;"></div></div><div style="margin: 10px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246); color: blue;">جهت پخش صوت یا فیلم در سایت یا وبلاگ خود کد زیر را copy و در محل مورد نظر خود paste کنید:</div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"></div><textarea id="embed_blog" rows="5" readonly="readonly" style="margin: 10px 5px 5px; padding: 5px; list-style: none; font-size: 12px; font-family: tahoma; border-width: 3px; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(137, 136, 136); background: rgb(238, 238, 238); letter-spacing: 1px; border-radius: 3px; outline: none; resize: none; width: 545px; overflow: hidden; direction: ltr;"></textarea><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"></span><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"></div><div style="margin: 15px 0px 0px; padding: 10px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: right; background: rgb(239, 239, 239); height: 100px; line-height: 1.5; direction: ltr;"><a href="http://rasekhoon.net/media/download/1201755/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-(%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8)/" target="_blank" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://rasekhoon.net/_img/Software_download_icon.jpg" style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; float: right;"></a><a class="rich-link" href="http://rasekhoon.net/media/download/1201755/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-(%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8)/" target="_blank" download="" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دریافت فایل&nbsp;</a><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline-block; float: left;"><img alt="دانلود فیلم تلویزیونی بوعلی سینا (کیفیت خوب)" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAIAAAD/gAIDAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAZTSURBVHhe7dDRquXWEkPR/P9P923WLJpJlLK1DrmQB48noZK9N/7r16f2fawL38e68H2sC9/HuvB9rAvfx7rwfawL38e68H2sC9/HuvB9rAvfx7rQfqy/avOAuCeDBlMtZnRkA3pk84z9q3pXmwfEPRk0mGoxoyMb0CObZ+xf1bvipd5sGW7IRp/ySpN8JW+azR/1rnipN1uGG7LRp7zSJF/Jm2bzR73TS8nmnrzxhmz0cLPl5Gtmc09+Ve/0UrK5J2+8IRs93Gw5+ZrZ3JNf1Tu9lGzunW3r4St5wybNWdyTzT35Vb3TS8nm3tm2Hr6SN2zSnMU92dyTX9U7vZRs7snIBtnTbGZ0ZLPxkmzuya/qnV5KNvdkZIPsaTYzOrLZeEk29+RX9a54qTdkbA2mkjkcbpxTXrNJzeaPele81BsytgZTyRwON84pr9mkZvNHvat5/1/IDfav6l3N+/9CbrB/1e5+Zv6LzKE2j4n75/yv+3+9F/x1m0NtHhP3z/lf176XP7F53vjqvPGGDJqen3rOpXbNqzfPG1+dN96QQdPzU8+51K63V9NjqmMqyZ4GbshwkxnZWF6zKbXPbD9Aj6mOqSR7Grghw01mZGN5zab0k2eQP0mDrcFUwVfyMy+djR5uMr9qdyl/hgZbg6mCr+RnXjobPdxkflXvwhyCr2S4cQbNxhsyaPDckEHzA+2T8zsyh+ArGW6cQbPxhgwaPDdk0PxA++T2M+7JRm9zCL46ww0ZNM+2Jf2V9pntB9yTjd7mEHx1hhsyaJ5tS/or7TP5A262vMkNTZqzZJ+N5ZUGU3Xadb7azZY3uaFJc5bss7G80mCqzt0a28/Qw43zhk3y1Rlumgw3zq/anW0/QA83zhs2yVdnuGky3Di/anfP8idp4IaMbJA9Ddw4w03m9Hz9m3b3LH+SBm7IyAbZ08CNM9xkTs/Xv6l3emnmDRtMVZgHDjfkW9uz7smv6p1emnnDBlMV5oHDDfnW9qx78qt2l7afce8MGkx1TBXmLO6dN7mhwVSdu7VtP+beGTSY6pgqzFncO29yQ4OpOpdrceNs9DaHMOfDTZNBY9nTYKpjqjftDvPuw42z0dscwpwPN00GjWVPg6mOqd7Uu0czkq3f5J5mM6PDDRk0z/rlb/Xu0Yxk6ze5p9nM6HBDBs2zfvlbuzP/wJYt+2zg3hlNA/rePPam3Zl/YMuWfTZw74ymAX1vHnvT7sw/4Aw35A2bjTdN3mybrX9wt4Z/xhluyBs2G2+avNk2W//gbm38WJrzsTWN3NPYHBbekI0eU71pd2l+J8z52JpG7mlsDgtvyEaPqd7UO72UDDeZ03bdenDFVOLeuXG1r3d6KRluMqftuvXgiqnEvXPjal/v4qVbg6kWM1rMKPhKBk3ylbxh86rexUu3BlMtZrSYUfCVDJrkK3nD5lW9EzfkhvfOoNnM6Gga265b/6Bd82q4ITe8dwbNZkZH09h23foH7TpfTdObx46pgq9k0MANGW6cQYOteVXv4qU0vXnsmCr4SgYN3JDhxhk02JpX9U4vdcZz47zJDY3NIcxZ5lC42tc7vdQZz43zJjc0NocwZ5lD4Wpf7/RSZ9CYe+eG92TQpOfrhqeutM/4B5xBY+6dG96TQZOerxueuvKTZxr+Q2TQpDkvZnS4IcMN2ehtDjd+8kzDf4gMmjTnxYwON2S4IRu9zeFG+8z8QsF7srknJ66Y6pjqkZdbBg2melPvat6TzT05ccVUx1SPvNwyaDDVm3pXvHTb0GOqw82WQYOpFtvmtv9H9a546bahx1SHmy2DBlMtts1t/4/qnV5KNvfOyOaZ9+TEFdnc4g2v6p1eSjb3zsjmmffkxBXZ3OINr+qdXko2984bb7Zs9HDjbPSbGd1rn/TPkM2988abLRs93Dgb/WZG99on/TNkc+9s9DaHY6rDDdme+7Rd6THVm3qnl5LNvbPR2xyOqQ43ZHvu03alx1Rv6l3xUm+cLfts4J4MGptDmPMx1THVkc2Dele81Btnyz4buCeDxuYQ5nxMdUx1ZPOg3tW8d05cbQ6Hm8y29eD6bKZv6l3Ne+fE1eZwuMlsWw+uz2b6pt19fvs+1oXvY134PtaF72Nd+D7Whe9jXfg+1oXvY134PtaF72Nd+D7Whe9j1X79+h/dlf+dj2YJfwAAAABJRU5ErkJggg==" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: baseline;"></div><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; direction: ltr; text-align: left;"><a class="rich-link" href="http://rasekhoon.net/media/download/1201755/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-(%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8)/" target="_blank" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: ltr; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">http://rasekhoon.net/media/download/1201755/دانلود-فیلم-تلویزیونی-بوعلی-سینا-(کیفیت-خوب)/</a></span></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"></div><div class="subjects" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-align: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-family: IranSans; line-height: 2.5; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(246, 246, 246);">موضوعات :&nbsp;<a href="http://rasekhoon.net/subject/list/2688/media/" style="margin: 0px 0px 0px 5px; padding: 3px 5px; list-style: none; border: 1px solid rgb(209, 205, 205); vertical-align: baseline; color: rgb(100, 100, 100); text-decoration-line: none; background-color: rgb(220, 220, 220); border-radius: 5px;">چند رسانه ای / فیلم،مستند / فیلم ها و مستندهای تاریخی و مذهبی&nbsp;</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246); font-weight: bold; font-stretch: normal; line-height: normal; color: red;">مطالب مرتبط :</p><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202205/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت اول</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202199/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت دوم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202188/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت سوم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202186/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت چهارم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202185/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت پنجم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202183/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت ششم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202180/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت هفتم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202172/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت هشتم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202171/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت نهم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202170/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت دهم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><a class="rich-link" target="_blank" href="http://rasekhoon.net/media/show/1202169/" style="margin: 5px 0px 0px; padding: 0px 6px 0px 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-decoration-line: none; direction: rtl; line-height: normal; max-height: 25px; overflow: hidden; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal;">دانلود سریال بوعلی سینا - قسمت آخر</a></div> text/html 2018-01-04T06:14:30+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی معنی لغات ازدرس هشتم تا پایان کتاب فارسی دوم راهنمایی (قسمت دوم) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1991 <p dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);">لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری</font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">انباز: همتا</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">تماثیل:ج تمثال</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">دل آرا: دل آراینده</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">شگرف: عجیب</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">قاه قاه: اسم صوت</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">کارگهی:کارخانه</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">کامکار: کامروا</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">کاو: مخفّف که او</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">کاین: مخفّف&nbsp; که این</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">مبرّا:تبرئه شده</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">معمور: آبادشده</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">ملک العرش: صاحب تخت پادشاهی</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">منزّه: پاک</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">نژند: اندوهگین</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">همتا: مثل</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">هجر: جدایی</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">نی نی: نه نه</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">پایان لغات درس هشتم نگارنده زیبا ،صورتگرماهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تهیه وتنظیم : مسعود باقری وعلی اشتری</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2018-01-04T06:10:45+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی انواع سبکهای نمایشی در تئاتر http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1990 <p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">هنر نمایش یا همان تئاتر دارای سبک و روشهای خاصی در دنیای هنرهای نمایشی میباشد که در ادامه به تعدادی از آنها میپردازم …</span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">لازم به ذکر است که این سبکها مختص و منحصر به هنر نمایش نمیباشد و در اصل یک سبک و روش و تکنیکی است که تمامی هنرها را در بر میگیرد و هنر نمایش نیز چون سایر هنرها از این سبکها متاثر میباشد و در سراسر دنیا و کشور خودمان اجرا میشود … اما بسیار دیده ام که بسیاری که ادعای کارگردانی میکنناد&nbsp; حتی تفاوت بین&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">رئالیسم</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">سورئالیسم</span>&nbsp;را نمیدانند … و تاکیدم بر توضیح مختصر این سبکها در حوزه&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">سبکهای نمایشی</span>&nbsp;و انواع<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">&nbsp;سبک تئاتر</span>&nbsp;میباشد</span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><font color="#000000"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">علی اکبر خداشناس</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">سبکهای هنری یا بهتر است بگویم سبکهای نمایش به شرح زیر میباشند :</span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><img class="wp-image-3760 alignright" src="http://sunpage.ir/wp-content/uploads/2017/09/سبکهای-نمایش-300x199.jpg" alt="" width="370" height="246" srcset="http://sunpage.ir/wp-content/uploads/2017/09/سبکهای-نمایش-300x199.jpg 300w, http://sunpage.ir/wp-content/uploads/2017/09/سبکهای-نمایش.jpg 500w" sizes="(max-width: 370px) 100vw, 370px" style="box-sizing: inherit; margin: 7px 0px 7px 24px; padding: 0px; border-style: none; vertical-align: middle; float: left; max-width: 100%; height: auto;"></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">اکسپرسیونیسم</span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">Expressionism</span>)</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">تئاترپوچی</span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">Absurd</span>)</span></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">دادائیسم</span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">Dadaism</span>)</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">رومانتیسم</span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">Romanticism</span>)<br style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">رئالیسم</span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">Realism</span>)</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">سمبولیسم</span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">Symbolim</span>)</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">سورئالیسم</span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;(<span style="box-sizing: inherit; touch-action: manipulation; transition: all 0.3s;">Surrealism</span>)</span></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">حال به توضیح مختصر هر کدام میپردازیم</span></p><p class=" " dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: iransans; font-size: 18px; letter-spacing: 0.2px; text-transform: capitalize;"><br></p> text/html 2018-01-04T05:57:15+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی ترجمه اشعار فارسی هشتم از ستایش تا نیایش http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1989 <p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;">ستایش : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به نام خدایی که جان آفرید(صفحه10)</p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هدف : آشنایی و درک خدا</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>1-&nbsp;&nbsp;</strong><strong>به نام خدایی که زندگی بخشید وقدرت سخن گفتن را به ما داد.</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>2-&nbsp;&nbsp;</strong><strong>خدایی که همیشه با ماست و یاری رسان است و بخشنده و توبه پذیر است.</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>3-تحت فرمان او است همه چیز . مثل انسان و&nbsp; پرنده ومورچه و مگس.</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>&nbsp; 4- یکی را خوش بختی دهد و دیگری را از خوشبختی کنار گذارد.</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>5-اتش را تبدیل به گلستان کرد برای خلیل {ع} و کسانی را فرو برد دراتش اب نیل.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>6&nbsp;</strong><strong>–</strong><strong>&nbsp;در نزد او تمام بزرگان کوچک و ناتوان هستند .</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>7- جهان متفق هستند بر خدایی او و دنیا ناتوان مانده از یافتن ذات او.</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>8-انسان همچو او نیابد دیدگان ناتوان در یافتن انتهای جمال او.</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>9-نگاهی بر دل خود بیندازی او به تو صفا را عطا می فرماید.</strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong>10-راه حق راه حضرت محمد{ص} و جز راه حق او هیچ راهی حق نیست و تنها در این راه می توان رفتنه راه دیگری</strong>&nbsp;.</p><div><br></div> text/html 2018-01-04T05:46:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی راهنمای معنی لغات ادبیات فارسی هشتم | ستایش تا درس 8: آزادگی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1988 <h1 class="header" href="https://gama.ir/test/detail/19237/ راهنمای معنی لغات ادبیات فارسی هشتم | ستایش تا درس 8: آزادگی " style="text-align: right; box-sizing: inherit; font-family: IRANSans; line-height: 30px; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 1rem; font-size: 20px; color: rgba(0, 0, 0, 0.87);">راهنمای معنی لغات ادبیات فارسی هشتم | ستایش تا درس 8: آزادگی</h1><span style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans; font-size: 14px;"></span><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans; font-size: 14px;"></span><div class="meta" style="box-sizing: inherit; margin: 0.5em 0px; font-size: 14px; line-height: 1em; color: rgba(0, 0, 0, 0.6); font-family: IRANSans;"></div><div class="description" style="box-sizing: inherit;"><div style="text-align: right;"><font color="rgba(0, 0, 0, 0.870588235294118)" face="IRANSans"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><p class="desc" style="color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans; font-size: 14px; box-sizing: inherit; margin: 0px 137.766px 0px 0px; line-height: 1.4285em;"></p><div style="text-align: right;">مباحث :&nbsp;</div><div style="text-align: right;">ستایش</div><div style="text-align: right;">** فصل اول: زیبایی آفرینش **</div><div style="text-align: right;">درس 1: پیش از اینها&nbsp;</div><div style="text-align: right;">درس 2: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر&nbsp;</div><div style="text-align: right;">** فصل دوم: شکفتن **</div><div style="text-align: right;">درس 3: ارمغان ایران&nbsp;</div><div style="text-align: right;">درس 4: سَفَر شکفتن&nbsp;</div><div style="text-align: right;">** فصل آزاد: ادبیات بومی (1) **</div><div style="text-align: right;">درس 5: آزاد&nbsp;</div><div style="text-align: right;">** فصل سوم: سَبکِ زندگی **</div><div style="text-align: right;">درس 6: راهِ نیک‌بختی&nbsp;</div><div style="text-align: right;">درس 7: آداب نیکان&nbsp;</div><div style="text-align: right;">درس 8: آزادگی&nbsp;</div><p></p><div style="text-align: right;"><br></div></div><div class="ui center aligned basic segment" dir="ltr" style="box-sizing: inherit; position: relative; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-shadow: none; margin: 1rem 0px 0px; padding: 1em; border-radius: 0px; border: none; text-align: center;"><div class="downloadLink" style="box-sizing: inherit; width: 890.516px; clear: both;"><div style="text-align: right;"><font color="rgba(0, 0, 0, 0.870588235294118)" face="IRANSans"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><div class="ui basic red button" dir="rtl" style="color: rgb(219, 40, 40) !important; font-family: IRANSans; font-size: 1rem; box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; position: relative; z-index: 0; display: inline-block; min-height: 1em; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; text-shadow: none; font-weight: 400; line-height: 1em; border-radius: 0.285714rem 0px 0px 0.285714rem; user-select: none; transition: opacity 0.1s ease, background-color 0.1s ease, color 0.1s ease, box-shadow 0.1s ease, background 0.1s ease; -webkit-tap-highlight-color: transparent; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; background-image: none; background-color: rgb(219, 40, 40); border: none; padding: 0.785714em 1.5em; cursor: pointer; background-position: 0px 0px !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; box-shadow: rgb(219, 40, 40) 0px 0px 0px 1px inset !important;"><a href="https://gama.ir/test/download/19237/1" class="ui labeled button" tabindex="0" data-tooltip="حجم فایل: 586.71 کیلوبایت" data-position="top center" style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.6); text-decoration-line: none; position: relative; z-index: 0; display: inline-flex; min-height: 1em; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0.25em 0px 0px; text-shadow: none; font-weight: 700; line-height: 1em; border-radius: 0.285714rem; user-select: none; transition: opacity 0.1s ease, background-color 0.1s ease, color 0.1s ease, box-shadow 0.1s ease, background 0.1s ease; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 1rem; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; background: 0px 0px !important; border: none !important; padding: 0px !important; box-shadow: none !important;"><span class="icon file pdf outline" style="text-align: left; box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.6); text-decoration: inherit; position: relative; z-index: 0; display: inline-block; min-height: 1em; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0.428571em 0px -0.214286em; text-shadow: none; font-weight: 700; line-height: 1em; border-radius: 0.285714rem; user-select: none; transition: opacity 0.1s ease; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 1em; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; opacity: 0.8; width: 1.18em; height: 0.857143em; font-family: Icons; speak: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; backface-visibility: hidden; background: 0px 0px !important; border: none !important; padding: 0px !important; box-shadow: none !important;"></span></a><div style="text-align: right; box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.6); text-decoration-line: none; position: relative; z-index: 0; display: inline-flex; min-height: 1em; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0.25em 0px 0px; text-shadow: none; font-weight: 700; line-height: 1em; border-radius: 0.285714rem; user-select: none; transition: opacity 0.1s ease, background-color 0.1s ease, color 0.1s ease, box-shadow 0.1s ease, background 0.1s ease; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 1rem; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; background: 0px 0px !important; border: none !important; padding: 0px !important; box-shadow: none !important;"><a href="https://gama.ir/test/download/19237/1" class="ui labeled button" tabindex="0" data-tooltip="حجم فایل: 586.71 کیلوبایت" data-position="top center" style="text-align: left; font-size: 1rem; box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.6); text-decoration-line: none; position: relative; z-index: 0; display: inline-flex; min-height: 1em; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0.25em 0px 0px; text-shadow: none; line-height: 1em; border-radius: 0.285714rem; user-select: none; transition: opacity 0.1s ease, background-color 0.1s ease, color 0.1s ease, box-shadow 0.1s ease, background 0.1s ease; -webkit-tap-highlight-color: transparent; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; background: 0px 0px !important; border: none !important; padding: 0px !important; box-shadow: none !important;">&nbsp;دانلود فایل PDF</a></div></div><span class="ui basic red left pointing label" dir="rtl" style="color: rgb(219, 40, 40) !important; font-family: IRANSans; font-size: 1em; box-sizing: inherit; text-decoration-line: none; position: relative; z-index: 0; display: flex; min-height: 1em; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-shadow: none; font-weight: 700; line-height: 1; border-radius: 0px 0.285714rem 0.285714rem 0px; user-select: none; transition: background 0.1s ease; -webkit-tap-highlight-color: transparent; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 1px; border-style: solid; border-image: initial; padding: 0.5833em 0.833em; box-shadow: none; -webkit-box-align: center; align-items: center; margin: 0px 0px 0px -1px !important; background-color: initial !important; border-color: rgb(219, 40, 40) !important;"><a href="https://gama.ir/test/download/19237/1" class="ui labeled button" tabindex="0" data-tooltip="حجم فایل: 586.71 کیلوبایت" data-position="top center" style="text-align: left; box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.6); text-decoration-line: none; position: relative; z-index: 0; display: inline-flex; min-height: 1em; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0.25em 0px 0px; text-shadow: none; font-weight: 700; line-height: 1em; border-radius: 0.285714rem; user-select: none; transition: opacity 0.1s ease, background-color 0.1s ease, color 0.1s ease, box-shadow 0.1s ease, background 0.1s ease; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 1rem; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; background: 0px 0px !important; border: none !important; padding: 0px !important; box-shadow: none !important;">رایگان</a></span><div style="text-align: left; color: rgba(0, 0, 0, 0.87); font-family: IRANSans; font-size: 14px;"><br></div></div></div>