دانشگاه فرهنگیان قزوین انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2017-02-24T17:46:18+01:00 text/html 2017-02-24T14:13:40+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده مثبت اندیشی ومثبت حرف زدن،درمان خیلی ازدردهاست http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1538 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ:</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﺎﻥ ﺷﺪﻡ ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ !</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ ! ﺑﮕﻮ : ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ !</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺑﺪ ﻧﺪﻩ ! ﺑﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪﻩ !</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﺑﮕﻮ : ﻫﺪﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ !</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ ! ﺑﮕﻮ : ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ ! </span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">ﻧﮕﻮ : ﺯﺷﺘﻪ ! ﺑﮕﻮ : ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ! </span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">ﻧﮕﻮ : ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ! ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺑﻢ ! </span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">ﻧﮕﻮ : ﭼﺮﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ؟ ! ﺑﮕﻮ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮﯼ؟</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ! ﺑﮕﻮ : ﺷﺎﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎﺷﯽ !</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ! ﺑﮕﻮ : ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ !</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ! ﺑﮕﻮ : ﺁﺳﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ!</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp; ﻧﮕﻮ : ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﺭﺳﯿﺪ ! ﺑﮕﻮ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﻮﺩ !</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">&nbsp;ﻧﮕﻮ : ﺑﻪ ﺗﻮ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ! ﺑﮕﻮ : ﺧﻮﺩﻡ ﺣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ! </span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA">ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ </span><span lang="FA"></span><span lang="FA">!</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2017-02-24T13:49:18+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده دریافت اطلاعات لازم پژوهشی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1537 <p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">اساتید و دانشجویان عزیز برای دریافت اطلاعات لازم در خصوص پژوهش می توانند به موارد زیر مراجعه کنند:</p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">1- برای دریافت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">فهرست نشریات معتبر</span>&nbsp;<a href="http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; cursor: pointer; outline: 0px; border-width: 0px; transition: all 0.3s ease;"><strong>اینجا&nbsp;</strong></a>را کلیلک کنید</p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">2- برای دریافت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی</span>&nbsp;<a href="http://www.sid.ir/" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; cursor: pointer; outline: 0px; border-width: 0px; transition: all 0.3s ease;"><strong>اینجا&nbsp;</strong></a>را کلیلک کنید</p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">3- برای دریافت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">بانک اطلاعات نشریات کشور</span>&nbsp;<a href="http://www.magiran.com/" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; cursor: pointer; outline: 0px; border-width: 0px; transition: all 0.3s ease;"><strong>اینجا&nbsp;</strong></a>را کلیلک کنید</p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">4- برای دریافت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">پایگاه مجلات تخصص نور</span>&nbsp;<a href="http://www.noormags.ir/" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; cursor: pointer; outline: 0px; border-width: 0px; transition: all 0.3s ease;"><strong>اینجا&nbsp;</strong></a>را کلیلک کنید</p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: nasimb; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">5- برای دریافت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">پرتال جامع علوم انسانی</span>&nbsp;<a href="http://ensani.ir/" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; cursor: pointer; outline: 0px; border-width: 0px; transition: all 0.3s ease;"><strong>اینجا&nbsp;</strong></a>را کلیلک کنید</p> text/html 2017-02-17T08:25:12+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده سپندارمذگان روز عشق ایرانی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1536 <div><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img style="user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%), linear-gradient(45deg, rgb(238, 238, 238) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(238, 238, 238) 75%, rgb(238, 238, 238) 100%); cursor: zoom-in;" src="http://rozanehonline.com/fa/rozanehgroup/bahman91/oshaagh/7.jpg" width="515" height="662"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">سپندارمذگان روز عشق ایرانی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تاسف بار است که فکر کنیم مرغ همسایه غاز است! ( سپندارمذگان نه ولنتاین!)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کی میگه این مطلبی که می خوام بگم ربطی به یاد گیری زبان ندارد؟ برای یادگیری هر زبانی اول باید با آداب و فرهنگ آن زبان آشنا شد و این خیلی تاسف بار است که با آداب و فرهنگ بیگانه بیش تر از فرهنگ خود آشنا باشیم. تاسف بار است که فکر کنیم مرغ همسایه غاز است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای اینکه ملتی در تفکر عقیم شود، باید هویت فرهنگی تاریخی را از او گرفت. فرهنگ مهم ترین عامل در حیات، رشد، بالندگی یا نابودی ملت ها است. هویت هر ملتی در تاریخ آن ملت نهاده شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اقوامی که در تاریخ از جایگاه شامخی برخوردارند،کسانی هستند که توانسته اند به شیوه مؤثرتری خود، فرهنگ و اسطوره های باستانی خود را معرفی کنند و حیات خود را تا ارتفاع یک افسانه بالا برند. آنچه برای معاصرین و آیندگان حائز اهمیت است، عدد افراد یک ملت و تعداد سربازانی که در جنگ کشته شده اند نیست؛ بلکه ارزشی است که آن ملت در زرادخانه فرهنگی بشریت دارد.</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-02-16T12:43:16+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده من و درسام1 http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1535 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">دبیرستان که بودیم می گفتند مگه دانشگاه هست که این کار را بکنی آن کار بکنی اینجا محیط بسته است رفتید دانشگاه هر کاری که خواستید بکنید. با خودم می گفتم وای خدا یعنی میشه دانشگاه برم یعنی میشه قسمت ما هم بشه در آرزوی ورود به دانشگاه بودم تا این که خدا قسمتمان کرد که نتنها وارد دانشگاه بشیم بلکه با عنوان دانشجو معلم مشرف بشیم. هزار بار شکر نعمت کردم و هزار آرزو کردم تا این که صبح روز موعود فرا رسید مادرم گفت پا شو به سلامتی و دلخوشی اولین روز دانشجوییت را شروع کن ما هم که انگار سند دنیا را به ناممون زده بودن پا شدیم وای خدای من چقدر خوشوقتم در دنیایی که همه به فکر یه لقمه نان هستند و جوان ها ترس سربازی دارن و کنکور کابوس بی چون و چرای دبیرستانی ها شده در یه عملی که خدا قسمتون کرد همه ی این ها را پشت سر گذاشتیم.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">خوب شهرمون تا قزوین راهی نیست که بخوایم خوابگاه بمونیم (اخه با توجه به تصمیمات مسئولین دارن بومی گزینی می کنن-خدا خیرشون بده-) اومدیم سوار تاکسی شدیم در صحنه ای که بعدا متوجه شدم همه ی سرنشیتای اون ماشین همکارام بودن البته سال بالایی همه از خاطرات و ماجرا های کلاس میگفتند با خودم گفتم به من چه با بقیه چکار دارم من معلمم(البته با حالت غرور و تکبر انگار هنوز هم دنیا مال منه) خاطراتشان دلچسب بود و شیرین اما جای این مقال نیست خلاصه به دانشگاه رسیدیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">سر در دانشگاه دو تابلو قرار داره اولی که کوچیک تره و روی دومی که بزرگ تره قرار داره نوشته مدیریت استانی پردیس های قزوین و دومی نوشته پردیس شهید رجایی قزوین با خودم گفتم یعنی هر دو این جا قرار دارند؟ اگرچه بعد متوجه شدم نخیر علاوه بر این ها یه تابلو ی دیگه هم هست که ما نامحرمیم و اون سمت محیط پردیس هست پردیس بنت الهدی صدر بگذریم گفتم چقدر جالب و مدبرانه واقعا آفرین بر آموزش و پرورش که به فکر مشکل جوانان هست و فضای جدید نگرفته و همه را در این محیط جا داده خداییش آدم وقتی به این تدبیر دقت می کنه تمام قفل را باز شده می بینه خلاصه بگذریم ما را چه به تابلو ببین چقدر معطل تابلو شدیم ما کلا این طوری هستیم احه دانشجو معلمیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ساعت 8 وای خدا دیر کردم بد بخت شدم رفتم کلاس کلاس پر از دانشجو خوب خدا را شکر استاد هنوز نیومده بعد از حدود نیم ساعت استاد تشریف اوردن معذرت خواستند گفتند ببخشید اصلا خبر نداشتم که کلاس دارم و الان اموزش تماس گرفتند و فوری خودم را رسوندم بابا دمش گرم و چقدر منصف تازه دیدیم بچه ها دارن کم کم میان &nbsp;عه یعنی همکلاسی های ما هستند؟ استاد هم کاری نداشت و گفتن بفرمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">سرتون را درد نمیارم برای امروز خوب بود بقیش را بعدا عرض می کنم</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">جمعه ی خوبی داشته باشید</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ستوده</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">28 بهمن 1395</font></div> text/html 2017-02-16T12:36:55+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای ستوده شروع به کار http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1534 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">سلام</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">خوشحالم که به عنوان نویسنده در میان این جمع صمیمی قرار گرفتم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دانشگاه فرهنگیان که کلا دانشگاهی نو پاست و ما نیز جدید پس لرزش های ما را به بزرگیتون ببخشید امیدوارم که بتونم شایسته ی اعتماد شما باشم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ایام فاطمیه را هم تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که پیرو واقعی این بانو ی بزرگ باشیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ستوده</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">28 بهمن1395</font></div> text/html 2017-02-08T18:33:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای امیرحسین خانی "فریدون مشیری" (پاییز 1336) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1533 <div align="center"><font size="3"><b>در صبح آشنایی شیرین مان تو را<br>گفتم که مرد عشق نئی! باورت نبود<br>&nbsp;<br>در این غروب تلخ جدایی هنوز هم<br>می خواهمت چو روز نخست ولی چه سود؟<br>&nbsp;<br>می خواستی به خاطر سوگندهای خویش<br>در بزم عشق بر سر من جام نشکنی<br>&nbsp;<br>می خواستی به پاس صفای سرشک من<br>اینگونه دلشکسته به خاکم نیفکنی<br>&nbsp;<br>پنداشتی که کوره سوزان عشق من<br>دور از نگاه گرم تو خاموش می شود؟<br>&nbsp;<br>پنداشتی که یاد تو ،&nbsp; این یاد دلنواز<br>در تنگنای سینه فراموش می شود؟<br>&nbsp;<br>تو رفته ای که بی من تنها سفر کنی<br>من مانده ام که بی تو شب ها سحر کنم<br>&nbsp;<br>تو رفته ای که عشق من از سر به در کنی<br>من مانده ام که عشق تو را تاج سر کنم<br>&nbsp;<br>روزی که پیک مرگ مرا می برد به گور<br>من شب چراغ عشق تو را نیز می برم<br>&nbsp;<br>عشق تو نور عشق تو عشق بزرگ توست<br>خورشید جاودانی دنیای دیگرم!<br>&nbsp;<br><br><br></b></font></div><font size="3"><b></b></font><p align="center"><font size="3"><b>(از مجموعه: ابر و کوچه)</b></font></p><font size="3"><b> </b></font> text/html 2017-02-07T14:18:22+01:00 elmfarhang.mihanblog.com خانم منیژه عبده(مدیرB) دهه فجر http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1532 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان تنها امید رژیم پهلوی، به عنوان نخست وزیر معرفی و باقی مانده بود.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این ایام که مصادف با اربعین امام حسین« علیه السلام» و گسترش راهپیمایی ها و اعتراضات مردمی بود، امام« قدس سره» طی پیامی، نکات تازه ای را برای هوشیاری مردم یادآور می شوند. همزمان با سایر شهرها، در تهران نیز راهپیمایی ها ادامه می یابد و فریاد الله اکبر جمعیت میلیونی لرزه بر اندام آخرین بقایای طاغوت می اندازد.</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">انسان های بپا خاسته و از جان گذشته با عزمی پولادین می روند تا سرنوشت مملکت خود را به دست بگیرند و همگی خواستار انحلال حکومت پهلوی و تشکیل حکومت اسلامی هستند و با شعار « استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی» خط مشی آینده را ترسیم می نمایند.</font></p> text/html 2016-12-30T10:39:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com خانم لیلا هاشمی زمستان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1531 <div><span style="line-height: normal;">در شب سرد زمستانی</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="line-height: normal;">کوره ی خورشید هم، چون کوره ی گرم چراغ من نمی­سوزد</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="line-height: normal;">و به مانند چراغ من</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="line-height: normal;">نه می افروزد چراغی هیچ،</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="line-height: normal;">نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد …</span></div><div><br></div> text/html 2016-12-23T20:25:25+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای فریبرز غلامی زن http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1530 <span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﺯﻥ ،، ﺑﺎﻡ ﻧﯿﺴﺖ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻮﺍﺧﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺑﺮﻭﯼ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">"ﺁﺳﻤﺎﻥ " ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﺳﯿﮕﺎﺭﻧﯿﺴﺖ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﮐﻪ ﺑﮑﺸﯽ ﻭﺗﻤﺎﻣﺶ ﮐﻨﯽ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">"ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ" ﺍﺳﺖ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﻭﺭﻭﯼ ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﺟﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">" ﮐﺘﺎﺏ" ﺍﺳﺖ ﺍﻭﺭﺍﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ﺍﻭﯾﮏ"ﺯﻥ" ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ "ﻣﺮﺩ" ﺑﺎﺵ....&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">"ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ"</span> text/html 2016-12-23T16:58:00+01:00 elmfarhang.mihanblog.com خانم منیژه عبده(مدیرB) نشریه شماره8 http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1529 <p style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">باسمه تعالی</font></p><p style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به لطف حضرت حق توفیق حاصل گردید تا هشتمین شماره نشریه ی علم فرهنگ را با همکاری شما عزیزان منتشر نماییم.</font></p><p style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">علاقمندان به دریافت فایل pdf &nbsp;<a data-mce-href="http://s9.picofile.com/file/8279680018/elmfarhang8.pdf.html" href="http://s9.picofile.com/file/8279680018/elmfarhang8.pdf.html" title="نشریه شماره8 نشریه علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین" target="_blank">اینجا&nbsp;</a>کلید نمایند.</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img title="دانشگاه فرهنگیان قزوین علم فرهنگ" src="http://s8.picofile.com/file/8279674868/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%878.JPG" alt="نشریه علم فرهنگ شماره 8" width="282" height="400" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8279674868/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%878.JPG" data-mce-selected="1" style="border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></p> text/html 2016-12-17T15:30:05+01:00 elmfarhang.mihanblog.com خانم الهام جلیلیان معرفی کتاب http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1525 کوچکترین تفاوت در مهارت دو دست من وجود نداشت و طوری با تسلط شمشیر های خود را به حرکت در می آوردم که یک خیاط نمی تواند با آن مهارت سوزن خود را به حرکت در آورد. دو شمشیر من دو جسم بی جان نبود بلکه امتداد دست های من بشمار می آمد و هرطور که می خواستم آنها را می چرخاندم هنوز بیش از یک دقیقه از پیکار من با آن چهار نفر نگذشته بود که یکی از آن ها را طوری از دست راست مجروح کردم که شمشیر از دستش افتاد و بر زمین نشست. در چشم سه نفر دیگر بطور واضح علائم وحشت نمایان بود و حس کردم که از من خیلی ترسیده و یقین دارند که من آن ها را هم مقتول یا مجروح خواهم کرد. یکی از آن ها به زبان ترکی از من امان خواست و من به او گفتم شمشیر خود را به زمین و کناره بگیرد و او چنین کرد.<div>کتاب منم تیمور جهان گشا ترجمه ذبیح الله منصوری کتابی در سرگذشت تیمور لنگ به قلم خود او.</div><div>کتاب جالبیه و به همراهان وبلاگ پیشنهاد می کنم که این کتاب رو بخونن!!</div> text/html 2016-12-15T06:20:20+01:00 elmfarhang.mihanblog.com خانم شیوا شریفی "دانستنی هایی از جنس ندانستنی" http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1524 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;'>درآمدی بر کتاب های تربیت جنسی فرزندان<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;'>غریزه جنسی به عنوان یک نیاز مهم در انسان چه بخواهیم و چه نخواهیم مسیر بیداری و بروز خود را طی خواهد کرد. نیاز جنسی مانند غذا نیست که اگر کودکمان در هر زمان گرسنه اش شد بلند شویم و برایش غذا آماده کنیم. این نیاز در انسان به تدریج و تحت شرایط محیطی خاصی ظهور می کند. آنچه کودک ما می بیند و می شنود گیرنده های او را تحریک می کند. کودکی که گیرنده های جنسی در او زودتر از زمان طبیعی آن فعال شوند می تواند برای خانواده و جامعه ی خود مشکلاتی به بار آورد. برخی والدین در رویارویی با این نیاز فرزند خود دست به انکار می زنند و او را سرزنش می کنند.&nbsp; &nbsp;<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </span>در اینجا کتاب هایی معرفی خواهم کرد که کمک می کند هم بیشتر درباره نیاز جنسی فرزندمان بدانیم و هم رفتار صحیح در مواجهه با این مساله را بیاموزیم.<o:p></o:p></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2016-12-14T07:12:51+01:00 elmfarhang.mihanblog.com آقای محتشم نادری معرفی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1523 <font face="Mihan-Koodak" size="3"> بسم الله الرحمن الرحیم</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">با سلام خدمت تمامی همراهان همیشگی وبلاگ علم فرهنگ</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">این وبلاگ انشالله با توکل به خدا با نیرویی مضاعف و بیش از پیش به انجام امور فرهنگی خواهد پراخت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">و با تمام قوا تلاش خواهد کرد که با نظرات سازنده ی شما عزیزان این انجمن را به اوج خود برساند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">محتشم نادری&nbsp;</font></div> text/html 2016-12-09T18:52:17+01:00 elmfarhang.mihanblog.com خانم خدیجه عبده ای معلم خوبم: http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1522 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">&nbsp;</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">دوستت دارم؛خیلی زیاد وتوراتکریم می کنم زیرا: </span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- توبه من می آموزی، چگونه یادگرفتن را </span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- - توبه من می آموزی، چگونه دوست داشتن را </span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- توبه من می آموزی، چگونه خوب بودن را</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- توبه من می آموزی، چگونه بودن را </span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2016-12-09T18:44:43+01:00 elmfarhang.mihanblog.com خانم منیژه عبده(مدیرB) پیام متعلمان به معلمان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/1521 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: center;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">&nbsp;</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>ای معلم خوبم:</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوخشن باشی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوتندخوباشی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوپرخاشگروعصبانی باشی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتومرادرک نکنی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوبه من توجهی نکنی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوبا دنیای من آشنا نباشی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوبین من ودیگران فرق بگذاری</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوبه آنچه می گویی، عمل نکنی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL">- اگرتوبرای ما اسوه ونمونه نباشی</span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="right" style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>