دپارتمان زبان و ادبیات فارسی شهرستان تاکستان گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان علم فرهنگ کد شاماد: 1-1-693734-64-0-4 http://elmfarhang.mihanblog.com 2020-09-16T17:58:43+01:00 text/html 2020-08-29T17:11:42+01:00 elmfarhang.mihanblog.com تسلیت عاشورای حسینی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2563 <p style="font-family: namnak, Arial; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></p><p class="tcr" style="font-family: namnak, Arial; text-align: center; font-size: 16px;"><a href="https://namnak.com/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.p37905" title="پیام تسلیت تاسوعا و عاشورا" style="text-decoration-line: none;"><img src="https://files.namnak.com/users/mh/aup/202008/1346_pics/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg" alt="سلام بر حسین" title="السلام علیک یا ابا عبدلله الحسین" height="380" width="600" usemap="#cnc" style="max-width: 98%; height: auto;"></a></p><p class="tcr" style="font-family: namnak, Arial; text-align: center; font-size: 16px;">_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_</p><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">باز این چه شورش است که در خلق عالم است</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">این صبح تیره باز دمید از کجا کزو</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">کار جهان و خلق جهان جمله در هم است</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">کاشوب در تمامی ذرات عالم است</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">این رستخیز عام که نامش محرم است</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">در بارگاه قدس که جای ملال نیست</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است</p></div></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: IRANSans; font-size: 16px;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند</p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; font-size: 0.9em; line-height: 30px;">گویا عزای اشرف اولاد آدم است</p></div></div><div class="b2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 20px;">خورشید آسمان و زمین نور مشرقین</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 20px;">پروردهٔ کنار رسول خدا حسین</p></div> text/html 2020-08-22T23:44:28+01:00 elmfarhang.mihanblog.com ایام عذاداری اباعبدالله الحسین تسلیت باد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2562 <p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;">بی حسین بن علی احساس پیری می کنم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;">نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;">گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;">گفتم از آینه دل گردگیری می کنم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 15px; text-align: center;">عزاداریتان قبول، التماس دعا</p> text/html 2020-08-03T07:23:12+01:00 elmfarhang.mihanblog.com نشریه فرهنگی و ادبی بهار آزادی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2561 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 238, 236); text-align: center;">نشریه فرهنگی و ادبی بهار آزادی</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 238, 236); text-align: center;"><div>​</div><span tabindex="-1" contenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_focused cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="1" role="region" aria-label="ابزارک نشریه بهار آزادی تصویر"><img alt="نشریه بهار آزادی" src="http://s12.picofile.com/file/8404428042/5adff0e2_8e34_4b07_860c_dc54d933c990.jpg" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fs12.picofile.com%2Ffile%2F8404428042%2F5adff0e2_8e34_4b07_860c_dc54d933c990.jpg%22%2C%22alt%22%3A%22%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%22%2C%22width%22%3A%22500%22%2C%22height%22%3A%22648%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-saved-src="http://s12.picofile.com/file/8404428042/5adff0e2_8e34_4b07_860c_dc54d933c990.jpg" width="500" height="648"><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: url(&quot;https://www.blogfa.com/desktop/editor/9/plugins/widget/images/handle.png&quot;) rgba(220, 220, 220, 0.5); top: -15px; left: 0px;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" width="15" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" height="15" role="presentation" draggable="true"></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span><span data-cke-copybin-end="1">​</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(242, 238, 236); text-align: center;">انجمن ادبیات فارسی پارسیان در روز شنبه ۹۹/۵/۱۱ به صورت الکترونیکی منتشر می شود.</div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اطلاعیه انجمن ادبیات فارسی پارسیان</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">با سلام و احترام&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">دانش آموزان، دبیران و سایر فرهیختگان ادب</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">نشریه فرهنگی و ادبی بهار آزادی، شماره یک، به صورت دو فایل (ویژه رایانه و همراه) text/html 2020-08-01T13:07:58+01:00 elmfarhang.mihanblog.com نشریه ساز ورق زن http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2559 <header class="card-header" style="box-sizing: border-box; padding: 0.8125rem 1.25rem 0.75rem; margin-bottom: 0px; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03); border-bottom: 2px solid rgb(123, 173, 73); border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0px 0px; border-top: 0px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><h1 class="card-title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 1.9; font-size: 0.9375rem; border-right: 0.875rem double rgba(0, 0, 0, 0.125); padding-right: 1.25rem; color: rgb(123, 173, 73);"><a class="card-title-link" href="https://soft98.ir/software/office/16106-3d-pageflip.html" title="3D PageFlip Professional 1.7.7 طراحی کاتالوگ های سه بعدی " data-toggle="post-history" data-image="https://cdn.soft98.ir/3D%20PageFlip.jpg" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(123, 173, 73); background-color: transparent; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">3D PageFlip Professional 1.7.7 طراحی کاتالوگ های سه بعدی</a></h1></header><div class="card-info card-post-info" style="box-sizing: border-box; background: rgba(0, 0, 0, 0.03); border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.03); font-size: 0.75rem; padding: 0.75rem 1.25rem; cursor: default; line-height: 1; display: inline-flex; align-items: baseline; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; text-align: right;"><span class="fa fa-favorite-o" data-toggle="tooltip" data-trigger="click" data-placement="left" data-size="lg" data-target="#login-required" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-left: 0.875rem; height: 0.875rem; overflow: hidden; cursor: pointer;"></span><span class="card-info-category" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin-left: 0.875rem; height: 0.875rem; overflow: hidden; text-overflow: clip; white-space: nowrap; max-width: 50%; border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding-right: 0.7rem;"><a href="https://soft98.ir/software/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(92, 92, 92); background-color: transparent; text-overflow: clip; display: inline-block; margin-right: 0.5rem;">نرم افزار ویندوز</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://soft98.ir/software/office/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(92, 92, 92); background-color: transparent; text-overflow: clip;">ابزار اداری</a></span><span class="card-info-author" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin-left: 0.875rem; height: 0.875rem; overflow: hidden; border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding-right: 0.7rem;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; top: 0.0625rem; display: inline-block; margin-right: 0.5rem;">TRACKER</span></span><span class="card-info-views" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin-left: 0.875rem; height: 0.875rem; overflow: hidden; border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); padding-right: 0.7rem;"><span data-toggle="farsi-number" style="box-sizing: border-box; position: relative; top: 0.0625rem; display: inline-block; margin-right: 0.5rem;">۲۰٬۸۷۰</span></span><span class="card-info-date" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin-left: 0px !important; height: 0.875rem; overflow: visible; color: rgb(168, 168, 168); margin-right: auto !important; border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);"><span data-toggle="farsi-number" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin-right: 0.5rem;">۲۵ اسفند ۱۳۹۳</span></span></div><div class="card-body card-post-body" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 auto; min-height: 1px; padding: 0.75rem 1.25rem; font-size: 0.79rem; line-height: 2; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial;"><img src="https://cdn.soft98.ir/3D%20PageFlip.jpg" alt="3D PageFlip" title="3D PageFlip" class="fr-fil fr-dii fr-padded" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; max-width: 100%; height: auto; float: left; display: inline-block; margin: 0.75rem 1.5625rem 0.75rem 0px;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: inherit; color: inherit; display: inline;">3D PageFlip</h2>&nbsp;با توجه گسترش تنوع روز افزون، کاربران چه در دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی به دنبال طرح های خلاقانه و ایده های نو می باشند. در این بین طرح های سه بعدی بیشتر چشم گیر و طرفداران بیشتری را به خود اختصاص داده است. چرا که این نوع طرح های جذابیت خاصی را برای کاربران به وجود می آروند. تهیه کاتالوگ از محصولات، دفترچه توضیحات خدمات، بروشور ها، کتاب یا روزنامه هااز جمله این ها می باشند. 3D PageFlip Professional نرم افزاری جهت تبدیل فایل های پی دی اف یا صفحات اچ تی ام ال به کاتالوگ ها و کتابچه های سه بعدی می باشد .</div><div class="card-body card-post-body" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 auto; min-height: 1px; padding: 0px 1.25rem 0.75rem; font-size: 0.79rem; line-height: 2; text-align: justify; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial;"></div><div class="a6d2x" id="a6d2x-text" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><p class="a6d2x__inner" style="box-sizing: border-box; margin: 1rem auto 3rem; padding: 1rem 0.6rem; background: 100% 0px / 200% 200% rgb(217, 227, 233); border-width: 1px 0.3rem; border-style: solid; border-color: rgb(219, 219, 219) rgb(67, 117, 147); font-size: 0.8rem; text-align: center; max-width: 480px; cursor: default; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; border-radius: 0.25rem;">در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه کامپیوتر و موبایل با شماره پشتیانی&nbsp;<span class="text-danger" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: rgb(217, 95, 71) !important;">9099071461</span>&nbsp;از سراسر کشور با تلفن ثابت تماس بگیرید.<br style="box-sizing: border-box;">در صورت مشکل در برقراری تماس به سایت&nbsp;<a class="a6d2x-link" href="https://soft98.ir/software/office/16106-3d-pageflip.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent;"><span class="text-danger" style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; color: rgb(217, 95, 71) !important;">سیسبان</span>&nbsp;</a>مراجعه کنید</p></div><div class="card-header card-header-tabs__wrap sticky-enabled" style="box-sizing: border-box; padding: 0.75rem 1.25rem; margin-bottom: 0px; background-color: rgb(247, 247, 247); border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125); position: sticky; top: 60px; z-index: 1020; transition: box-shadow 0.35s ease-in-out 0s; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.176) 0px 2px 3px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><ul class="nav nav-tabs nav-fill card-header-tabs" id="card-tabs" role="tablist" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -0.25rem -0.75rem; display: flex; flex-wrap: wrap; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 0px; padding-right: 0px;"><li class="nav-item" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: -1px; flex: 1 1 auto; text-align: center;"><a class="nav-link active" id="tab-download" data-toggle="tab" href="https://soft98.ir/software/office/16106-3d-pageflip.html#tab-content-download" role="tab" aria-controls="tab-content-download" aria-selected="true" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(92, 92, 92); background-color: rgb(255, 255, 255); display: block; padding: 0.5rem 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(222, 226, 230) rgb(222, 226, 230) rgb(255, 255, 255); border-image: initial; border-radius: 0.25rem 0.25rem 0px 0px; font-size: 0.8rem;"><span class="fa fa-cloud-download" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1rem; line-height: 1.2rem; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: scale(1.2); transition: all 0.2s ease-in-out 0s; animation: 0.3s ease 0s 1 normal forwards running bubbler; width: 1rem; height: 1rem; vertical-align: top; margin-left: 0.6rem;"></span>لیست دانلود</a></li><li class="nav-item" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: -1px; flex: 1 1 auto; text-align: center; margin-right: 0.18rem;"><a class="nav-link" id="tab-comment" data-toggle="tab" href="https://soft98.ir/software/office/16106-3d-pageflip.html#tab-content-comment" role="tab" aria-controls="tab-content-comment" aria-selected="false" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03); display: block; padding: 0.5rem 0px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05); border-radius: 0.25rem 0.25rem 0px 0px; font-size: 0.8rem;"><span class="fa fa-comment-o" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1rem; line-height: 1.2rem; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: scale(1); transition: all 0.2s ease-in-out 0s; width: 1rem; height: 1rem; vertical-align: top; margin-left: 0.6rem;"></span>&nbsp;ارسال نظر&nbsp;<span class="badge badge-pill badge-info" data-toggle="farsi-number" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; padding: 0.3125rem 0.6em 0.25rem; font-size: 10px; line-height: 1; white-space: nowrap; vertical-align: baseline; border-radius: 10rem; transition: color 0.15s ease-in-out 0s, background-color 0.15s ease-in-out 0s, border-color 0.15s ease-in-out 0s, box-shadow 0.15s ease-in-out 0s; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(39, 151, 168); min-width: 1.2rem; transform: scale(1.125); margin-right: 0.5rem;">۰</span></a></li></ul></div><div class="tab-content" style="box-sizing: border-box; min-height: 13.3rem; color: rgb(92, 92, 92); font-family: IranSANS, Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><div class="tab-pane fade show active" id="tab-content-download" role="tabpanel" aria-labelledby="tab-download" style="box-sizing: border-box; transition: opacity 0.15s linear 0s; position: relative; overflow: hidden;"><div class="d-none d-block" style="box-sizing: border-box;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-wrap: wrap; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><dl class="col-md-8" id="download-list" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; position: relative; width: 567.547px; padding: 1rem 15px; flex: 0 0 66.6667%; max-width: 66.6667%;"><dt style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></dt><dd class="download-list-item " style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" data-toggle="auto-icon" data-prefix="download-list-link-" target="_blank" rel="nofollow" href="https://dl2.soft98.ir/soft/0/3D.PageFlip.Professional.1.7.7.rar?1596286890" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent; font-size: 0.75rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">دانلود با حجم 89 مگابایت به همراه کرک</a></dd><dd class="download-list-item " style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" data-toggle="auto-icon" data-prefix="download-list-link-" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.datafilehost.com/d/754bc1cc" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent; font-size: 0.75rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">لینک کمکی ( Mirror Link )</a></dd><dd class="download-list-item " style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" data-toggle="auto-icon" data-prefix="download-list-link-" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.solidfiles.com/d/4d4144534f/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent; font-size: 0.75rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">لینک کمکی ( Mirror Link )</a></dd><dd class="download-list-item " style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" data-toggle="auto-icon" data-prefix="download-list-link-" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.mirrorcreator.com/files/JURDXG3Y/3D.PageFlip.Professional.1.7.7.rar_links" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent; font-size: 0.75rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">لینک کمکی ( Multi Mirror Link )</a></dd><dd style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; margin-left: 0px; margin-right: 0px;"><hr style="box-sizing: content-box; margin-bottom: 1rem; height: 0px; overflow: visible; margin-top: 1rem; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);"></dd><dd class="download-list-item download-list-item-buysellads item-sell" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" rel="nofollow" target="_blank" href="https://beta.kaprila.com/a/soft98-redirect.php?cat=office&amp;n=3D%20PageFlip" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(123, 173, 73); background-color: transparent; font-size: 0.8rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">دانلود آموزش تصویری به زبان فارسی - کلیک کنید</a></dd><dd style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0.5rem; margin-left: 0px; margin-right: 0px;"><hr style="box-sizing: content-box; margin-bottom: 1rem; height: 0px; overflow: visible; margin-top: 1rem; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);"></dd><dd class="download-list-item download-list-item-home" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" data-toggle="auto-icon" data-prefix="download-list-link-" rel="nofollow" target="_blank" href="https://href.li/?http://www.3dpageflip.com" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent; font-size: 0.75rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">سایـت سـازنــده</a></dd><dd class="download-list-item download-list-item-star-half-o" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;">&nbsp;<span class="main-star main-star-7" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="" data-original-title="امتیاز کسب شده توسط کاربران" style="box-sizing: border-box; position: relative; z-index: 1; display: inline-block;"><span class="fa" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.1rem; line-height: normal; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; margin-left: 0.1rem; position: relative; top: -0.1rem;"></span><span class="fa" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.1rem; line-height: normal; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; margin-left: 0.1rem; position: relative; top: -0.1rem;"></span><span class="fa" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.1rem; line-height: normal; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; margin-left: 0.1rem; position: relative; top: -0.1rem;"></span><span class="fa" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.1rem; line-height: normal; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; margin-left: 0.1rem; position: relative; top: -0.1rem;"></span><span class="fa" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.1rem; line-height: normal; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle; margin-left: 0.1rem; position: relative; top: -0.1rem;"></span></span><span class="main-star-text" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; position: relative; z-index: 1; top: 0.1rem;">&nbsp;(4.1/5)</span></dd><dd class="download-list-item download-list-item-photo-camera" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" target="_blank" href="https://soft98.ir/screenshot-16106-3d-pageflip.html" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent; font-size: 0.75rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">تصویری از محیط نرم افزار</a></dd><dd class="download-list-item download-list-item-photo-camera-red" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; position: relative; overflow: hidden; padding: 0px 1.1875rem 0px 0px; line-height: 2.3rem; font-size: 0.8rem; min-height: 2.3rem; border-top-left-radius: 0.3rem; border-bottom-left-radius: 0.3rem; border-top: 0px;"><a class="download-list-link" href="https://soft98.ir/software/office/16106-3d-pageflip.html#" data-toggle="tooltip" data-trigger="click" data-placement="bottom" data-size="lg" data-target="#login-required" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(67, 117, 147); background-color: transparent; font-size: 0.75rem; display: block; width: 518.547px; height: 2.3rem; position: relative; z-index: 1; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin-right: -1.1875rem; padding-right: 1.1875rem;">تصویری از محیط کرک شده نرم‌افزار</a></dd></dl><aside class="col-md-4" id="download-help" style="box-sizing: border-box; position: relative; width: 283.766px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; flex: 0 0 33.3333%; max-width: 33.3333%;"><div class="list-group" style="box-sizing: border-box; display: flex; flex-direction: column; padding: 1rem 0px 1rem 1rem; margin-bottom: 0px;"><button class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-secondary" data-toggle="complaint" data-url="/engine/ajax/controller.php?mod=complaint" data-target="#modal-complaint" data-id="16106" data-text_success="گزارش با موفقیت ارسال شد" data-entry_email="ایمیل" data-text_email="جهت دریافت پاسخ ، ایمیل معتبر وارد کنید" data-text_text="توضیح واضح و کوتاه وارد کنید و در صورتی که اروری دریافت می‌کنید، ارور را درج کنید" data-entry_text="توضیحات<span class=&quot;text-success&quot;>*</span>" data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="2f6dde1cd767367b06bf2cacbaa2f84b7bd827eb" style="border-radius: 0.25rem 0.25rem 0px 0px; margin: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.79rem; line-height: inherit; overflow: visible; width: 237.766px; color: rgb(61, 61, 61); position: relative; display: block; padding: 0.6875rem 1.0625rem; background-color: rgb(216, 216, 216); border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.125); cursor: pointer;">گزارش خرابی فایل و لینک دانلود</button><button class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-danger" data-toggle="complaint" data-url="/engine/ajax/controller.php?mod=complaint" data-target="#modal-filerecover" data-id="16106" data-text_success="گزارش با موفقیت ارسال شد" data-entry_email="ایمیل" data-text_email="جهت دریافت پاسخ ، ایمیل معتبر وارد کنید" data-text_text="توضیح واضح و کوتاه وارد کنید و در صورتی که اروری دریافت می‌کنید، ارور را درج کنید" data-entry_text="توضیحات<span class=&quot;text-success&quot;>*</span>" data-button_send="ارسال" data-button_cancel="انصراف" data-error_email="ایمیل وارد شده صحیح نیست" data-error_text="برای ارسال، باید فیلد اجباری را پر کنید" data-user_hash="2f6dde1cd767367b06bf2cacbaa2f84b7bd827eb" style="border-radius: 0px; margin: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.79rem; line-height: inherit; overflow: visible; width: 237.766px; color: rgb(113, 49, 37); position: relative; display: block; padding: 0.6875rem 1.0625rem; background-color: rgb(244, 210, 203); border-width: 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.125); cursor: pointer;">آموزش تعمیر فایل فشرده</button><button class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light" data-toggle="modal" data-target="#modal-linkbroken" style="border-radius: 0px; margin: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.79rem; line-height: inherit; overflow: visible; width: 237.766px; color: rgb(127, 127, 127); position: relative; display: block; padding: 0.6875rem 1.0625rem; background-color: rgb(245, 245, 245); border-width: 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.125); cursor: pointer;">راهنمای استفاده از فایل های سایت</button><button class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light" data-toggle="modal" data-target="#modal-hcrack" style="border-radius: 0px; margin: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.79rem; line-height: inherit; overflow: visible; width: 237.766px; color: rgb(127, 127, 127); position: relative; display: block; padding: 0.6875rem 1.0625rem; background-color: rgb(245, 245, 245); border-width: 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.125); cursor: pointer;">نحوه اجرای کرک , Patch , keygen</button><a class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light" target="_blank" href="https://soft98.ir/security/firewall/14349-windows-firewall-control.html" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(127, 127, 127); background-color: rgb(245, 245, 245); width: 237.766px; text-align: center; position: relative; display: block; padding: 0.6875rem 1.0625rem; border-width: 0px 1px 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.125); border-image: initial; border-bottom-right-radius: 0.25rem; border-bottom-left-radius: 0.25rem; font-size: 0.79rem; cursor: pointer;">قرار دادن نرم افزار در فایروال ویندوز</a></div></aside></div><footer class="card-footer" id="compression-password__wrap" data-toggle="password-copy" data-target="#compression-password" data-text_success="پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید" style="box-sizing: border-box; padding: 0.75rem 1.25rem; background: rgb(223, 121, 100); border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 0px 0px calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px); color: rgb(255, 255, 255); cursor: pointer; position: relative; font-size: 0.9375rem; overflow: hidden; border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);">&nbsp;<span class="text" style="box-sizing: border-box; position: relative; z-index: 1;">پسورد فایل فشرده :</span>&nbsp;<input type="text" value="soft98.ir" id="compression-password" readonly="readonly" class="ltr" style="margin: 0px; font-family: inherit; font-size: 0.9rem; line-height: inherit; overflow: visible; position: relative; z-index: 1; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; cursor: pointer; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; width: 60px; outline: 0px; direction: ltr !important; text-align: right !important;">&nbsp;<span class="badge" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; padding: 0.25rem 0.1875rem; font-size: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1; text-align: center; white-space: nowrap; vertical-align: baseline; border-radius: 0.25rem; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(41, 41, 41); font-family: inherit; position: relative; top: 11.5px; right: 0px; z-index: 1; transform: translate(-1rem, -1px);">برای کپی کلیک کنید</span></footer></div></div></div> text/html 2020-07-31T11:17:25+01:00 elmfarhang.mihanblog.com عید قربان مبارک باد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2558 <div class="contenttext" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 40px; padding: 10px 30px 30px; font-family: yekan;"><div style="text-align: center;"><img title="اس ام اس تبریک عید قربان" alt="اس ام اس تبریک عید قربان" src="https://www.payam-resan.com/images/author/nikan/20200726/eid-ghorban.jpg" style="max-width: 95%; border-radius: 15px;"></div><p style="text-align: justify;"><br></p><div style="text-align: center;"><br></div><p style="text-align: center;">عیدقربان، جشن رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بر همه ابراهیمیان مبارک باد.</p><p style="text-align: center;"><font color="#ff0000">*****</font></p><p style="text-align: center;"><br></p></div>