دانشگاه فرهنگیان قزوین باشگاه معلمان پژوهشگر انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com 2019-08-24T09:42:51+01:00 text/html 2019-08-21T17:52:02+01:00 elmfarhang.mihanblog.com امیر حسین خانی منوچهری دامغانی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2432 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>خیزید و خز آرید که هنگام خزان است</strong><br><strong>باد خنک از جانب خوارزم وزان است</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است</strong><br><strong>گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>دهقان به تعجب سر انگشت گزان است</strong><br><strong>کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>دهقان به سحرگاهان کز خانه بیاید</strong><br><strong>نه هیچ بیارامد و نه هیچ بپاید</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>نزدیک رز آید در رز را بگشاید</strong><br><strong>تا دختر رز را چه به کارست و چه شاید</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>یک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید</strong><br><strong>الا همه آبستن و الا همه بیمار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>دهقان چو درآید و فراوان نگردشان</strong><br><strong>تیغی بکشد تیز و گلو باز بردشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>وانگه به تبنگوی کش اندر سپردشان</strong><br><strong>ورزانکه نگنجند بدو درفشردشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>بر پشت نهدشان و سوی خانه بردشان</strong><br><strong>وز پشت فرو گیرد و برهم نهد انبار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>آنگه به یکی چرخشت اندر فکندشان</strong><br><strong>بر پشت لگد بیست هزاران بزندشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>رگها ببردشان ستخوانها شکندشان</strong><br><strong>پشت و سر و پهلوی به هم درشکندشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>از بند شبانروزی بیرون نهلدشان</strong><br><strong>تا خون برود از تنشان پاک به یکبار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>آنگاه بیارد رگشان و ستخوانشان</strong><br><strong>جایی فکند دور و نگردد نگرانشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>خونشان همه بردارد و بردارد جانشان</strong><br><strong>وندر فکند باز به زندان گرانشان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>سه ماه شمرده نبرد نام و نشانشان</strong><br><strong>داند که بدان خون نبود مرد گرفتار</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان</strong><br><strong>پیش آید و بردارد مهر از در زندان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>چون در نگرد باز به زندانی و زندان</strong><br><strong>صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان</strong></font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"> </font></b></font></span><p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><font size="3"><strong>گل بیند چندان و سمن بیند چندان</strong><br><strong>چندانکه به گلزار ندیده است و سمن زار</strong></font></b></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><br><font size="4"><span dir="LTR"><img style="border: none;" title="عکس طبیعت درخت ابر تپه" src="https://setare.com/files/fa/news/1396/8/1/97146_936.jpg" alt="عکس طبیعت درخت ابر تپه" class="img-responsive-news"></span></font></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><font size="4"> </font> </font></span> text/html 2019-08-16T16:05:50+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی انواع اختلال شخصیت: http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2431 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">بدبین(پارانویید)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">این افراد دارای شک و بی اعتمادی غیر منطقی هستند و حالت تدافعی و حساسیت بیش از حدی نسبت به دیگران دارند. </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">منزوی(اسكیزویید)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">از نظر هیجانی سرد هستند. در برقراری ارتباط با دیگران مشكل دارند. گوشه گیر ، خجالتی، خرافاتی و از نظر اجتماعی منزوی هستند. </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">وسواسی:</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">كمال گرا، دارای عادت خشک&nbsp; و مردد بوده و نیازهای طبیعی خود را مهار می کند</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">نمایشی(هیستریک)</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">وابسته، فاقد بلوغ فكری، زود رنج، عاطل و باطل، دائم خواستار تشویق و توجه دیگران بوده و با ظواهر یا رفتار خود با دیگران ارتباط برقرار می كنند(جلب توجه می كنند). </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">خودشیفته(نارسیستیک) </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">دارای یک حس خودباوری بیش از حد بوده و شیفته قدرت هستند. نسبت به دیگران بی علاقه هستند. خواستار توجه دیگران بوده و احساس می كنند كه سزاوار توجه ویژه هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">دوری گزین(اجتنابی) </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ترس و واكنش بیش از معمول نسبت به رد شدن، اعتماد به نفس پایین، از نظر اجتماعی گوشه گیر و وابسته هستند.</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">وابسته: </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">غیرفعال، بیش از حد پذیرای نظرات دیگران، ناتوان در تصمیم گیری و فاقد اطمینان هستند. بی تفاوت، مهاجم، سرسخت، بدخلق و قهركننده، ترسان از صاحب اختیار بودن و سهل انگار هستند. همیشه كارها را به تعویق انداخته، استدلالی بوده و به سختی از دیگران كمک پذیرفته یا عقاید خود را كنار می گذارند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">ضداجتماعی:</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">خودپسند، بی عاطفه، بی نظم و بی قاعده، تحریك پذیر و بی پروا هستند. از تجارب، درس عبرت نمی گیرند و در تحصیل و كار ناموفق هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="FA" style="">مرزی: </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">تحریک پذیر، دارای شخصیت ناپایدار و تغییر شخصیتی هستند. احساسات خود از جمله خشم، ترس و احساس گناه را نابجا بروز می دهند. نمی توانند خود را كنترل كنند. مشكلات هویتی دارند. ممكن است اقدام به خودزنی كنند(ایجاد جراحت یا سوزاندن قسمتی از بدن برای كاهش تنش خود) و گاهی دست به خودكشی می زنند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کانال تلگرامی انجمن به نقل از خانم مینویی</span></p> text/html 2019-08-16T14:54:27+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی اطلس تاریخی استان قزوین به عنوان کتاب کمک درسی از سوی هیئت داوران قرار گرفت. http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2430 <div>اطلس تاریخی استان قزوین به عنوان کتاب کمک درسی از سوی هیئت داوران قرار گرفت.<span style="text-align: center;">-</span></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;">​</div><span tabindex="-1" contenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_focused cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="0" role="region" aria-label="ابزارک اطلس تاریخی استان قزوین تصویر"><img alt="اطلس تاریخی استان قزوین" src="http://s4.picofile.com/file/8369772776/0.PNG" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fs4.picofile.com%2Ffile%2F8369772776%2F0.PNG%22%2C%22alt%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%22%2C%22width%22%3A%22632%22%2C%22height%22%3A%22500%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-saved-src="http://s4.picofile.com/file/8369772776/0.PNG" width="632" height="500"><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: url(&quot;http://blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png&quot;) rgba(220, 220, 220, 0.5); top: -15px; left: 0px; display: block;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" width="15" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" height="15" role="presentation" draggable="true"></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span><span data-cke-copybin-end="1"><div style="text-align: center;">​</div></span><div>-لینک منبع:</div><div><a href="http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86">http://samanketab.roshd.ir/book/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86</a></div></div> text/html 2019-08-11T22:40:56+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نمونه سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2427 <div style="text-align: center;">-<span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large; color: rgb(107, 107, 107); text-align: center;">نمونه سوالات مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8333448718/1608501.jpg" alt="نمونه سوالات مصاحبه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="box-sizing: border-box;"></div><div>-</div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">نمونه&nbsp;<a data-cke-saved-href="http://s5.picofile.com/file/8369409068/elmfarhang.pdf.html" href="http://s5.picofile.com/file/8369409068/elmfarhang.pdf.html" style="">سوالات مصاحبه و گزینش را اینجا دانلود کنید.</a></font></div><div style="text-align: center;">لینک کمکی:</div><div style="text-align: center;"><a data-cke-saved-href="http://s5.picofile.com/d/8369409068/5e883b1e-1d4f-41aa-8f84-b8f6f6dbb343/elmfarhang.pdf" href="http://s5.picofile.com/d/8369409068/5e883b1e-1d4f-41aa-8f84-b8f6f6dbb343/elmfarhang.pdf">http://s5.picofile.com/d/8369409068/5e883b1e-1d4f-41aa-8f84-b8f6f6dbb343/elmfarhang.pdf</a></div><div style="text-align: center;">با تشکر از دوست خوبم حمیدرضا فصیحی رامندی در گردآوری سوالات</div><div style="text-align: center;">امکان دریافت راهنمایی از دانشجویان سال بالایی دانشگاه فرهنگیان-</div><div style="text-align: center;">لطفا سوالات خود را از قسمت نظرات بپرسید&nbsp;</div><div style="text-align: center;">سوالات نهایتا ظرف 2 روز پاسخ داده می شوند.</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-09T21:49:42+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی آموزش فهرست نویسی http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2426 <div class="breadcrumb" style="box-sizing: border-box; padding: 15px 0px; margin: 0px 15px; list-style: none; background: 0px 0px; border-radius: 0px; font-size: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(225, 224, 224); font-weight: 700; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, arial; text-align: justify;"><div id="crumbs" style="box-sizing: border-box;"><br></div></div><div class="col-xs-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 727.5px; color: rgb(107, 112, 116); font-family: IRANSans, arial; font-size: 16px; text-align: justify;"><br><ul class="tag-post" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px 0px 10px; overflow: hidden;"></ul><div class="thumbnail" style="box-sizing: border-box; padding: 4px; margin-bottom: 20px; line-height: 1.42857; border: 0px; border-radius: 0px; transition: border 0.2s ease-in-out 0s;"><img width="382" height="358" src="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2016/02/o99XmSGvDg7GnHPTR6rcOqGa9Is7NVcWe6CStwTbn9vCoRSJsgSc5RtRvtsqisg6-word.png" class="attachment- size- wp-post-image" alt="رفرنس نویسی در ورد" srcset="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2016/02/o99XmSGvDg7GnHPTR6rcOqGa9Is7NVcWe6CStwTbn9vCoRSJsgSc5RtRvtsqisg6-word.png 382w, https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2016/02/o99XmSGvDg7GnHPTR6rcOqGa9Is7NVcWe6CStwTbn9vCoRSJsgSc5RtRvtsqisg6-word-300x281.png 300w" sizes="(max-width: 382px) 100vw, 382px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; margin: 0px auto; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="content-page" style="box-sizing: border-box; margin: 40px auto; line-height: 32px !important;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">فهرست نویسی به صورت خودکار در برنامه ورد (Word) وجود دارد و برای نوشتن فهرست نیازی نیست که این کار را به صورت دستی انجام دهید. در این پست می خواهیم شیوه ی صحیح فهرست نویسی در ورد برای پایان نامه و کتاب را به شما آموزش دهیم. با استفاده از این روش می توانید هم در زمان صرفه جویی کنید و هم فهرست مرتب تری داشته باشید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;"><span id="more-170" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">برای این کار به قسمت مشخص شده زیر توجه کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;"><a href="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/1.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(27, 62, 111); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="img-responsive aligncenter wp-image-171" src="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/1.jpg" alt="چگونه در ورد فهرست بنویسیم؟" width="635" height="86" srcset="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/1.jpg 830w, https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/1-300x40.jpg 300w" sizes="(max-width: 635px) 100vw, 635px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">در قسمت اشاره شده با فلش آبی heading 1 و در قسمت قرمز heading 2 را مشاهده می کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">داخل متنی که برای پایان نامه یا کتاب تهیه کرده اید برای مطالبی که “تیتر” اصلی هستند heading 1 و برای مطالب “زیرتیتر یا تیتر دوم” heading 2 را انتخاب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">همانند شکل زیر:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;"><a href="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/2.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(27, 62, 111); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="img-responsive wp-image-172 aligncenter" src="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/2.jpg" alt="فهرست نویسی در نرم افزار ورد" width="629" height="229" srcset="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/2.jpg 815w, https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/2-300x109.jpg 300w" sizes="(max-width: 629px) 100vw, 629px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">این کار را برای تمام مطالب خود انجام بدهید. علاوه بر این دو می توانید زیرتیتر سوم نیز انتخاب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">به صفحه ی اول پایان نامه خود مراجعه کنید سپس از قسمت references در منوی بالای ورد باید گزینه ی table of contents را انتخاب نمایید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;"><a href="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/3.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(27, 62, 111); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="img-responsive wp-image-173 aligncenter" src="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/3.jpg" alt="فهرست نویسی در ورد برای پایان نامه و کتاب" width="603" height="203" srcset="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/3.jpg 695w, https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/3-300x101.jpg 300w" sizes="(max-width: 603px) 100vw, 603px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">با زدن این گزینه فهرست مطالب به همراه صفحه ای که در آن قرار دارند برای شما ظاهر خواهد شد. این فهرست به طور پیش فرض به صورت چپ چین است.برای راست چین کردن آن پس از انتخاب کل فهرست مطابق شکل زیر عمل کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;"><a href="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/4.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(27, 62, 111); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="img-responsive size-full wp-image-174 aligncenter" src="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/4.jpg" alt="فهرست نویسی در ورد برای پایان نامه و کتاب" width="575" height="122" srcset="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/4.jpg 575w, https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/4-300x64.jpg 300w" sizes="(max-width: 575px) 100vw, 575px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">در صورتی که نوع فونت ها را نمی پسندید می توانید با کلیک راست بر روی گزینه heading1 و انتخاب گزینه modify فونت و سایز مورد علاقه خود را انتخاب و تنطیم کنید. همچنین ممکن است که بعد از ایجاد فهرست تغییراتی در متن خود ایجاد کنید که باعث اشتباه شدن فهرست اولیه می شود. برای به روز کردن تغییرات احتمالی باید از شیوه ی زیر استفاده کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;"><a href="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/5.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(27, 62, 111); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="img-responsive wp-image-175 aligncenter" src="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/5.jpg" alt="فهرست نویسی در نرم افزار ورد" width="551" height="262" srcset="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/5.jpg 803w, https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/5-300x143.jpg 300w" sizes="(max-width: 551px) 100vw, 551px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">ابتدا بر روی update table کلیک کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">گزینه ی اول فقط صفحات را به روز می کند و گزینه ی دوم تمامی تغییرات رخ داده در متن را ( از جمله عوض شدن تیترها) اعمال می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">همچنین با کلیک بر روی content می توانید آن را به ” فهرست مطالب ” تغییر دهید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 32px 0px; font-family: iransans-num; line-height: 32px !important;"><a href="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/6.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(27, 62, 111); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-in-out 0s;"><img class="img-responsive wp-image-176 aligncenter" src="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/6.jpg" alt="فهرست نویسی در ورد برای پایان نامه و کتاب" width="525" height="349" srcset="https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/6.jpg 812w, https://www.tarjomano.com/wp-content/uploads/2015/12/6-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto;"></a></p></div><div class="comments" style="box-sizing: border-box;">منبع:</div><div class="comments" style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.tarjomano.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/">https://www.tarjomano.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/</a></div></div> text/html 2019-08-09T18:45:02+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی قصه های و شعرهای عامیانه تاتی تاکستان منتشر شد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2425 <div style="text-align: justify;">-<font face="Mihan-Nassim" size="4">قصه های و شعرهای عامیانه تاتی تاکستان منتشر شد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به گزارش خبرگزاری علم فرهنگ به نقل از دبیر تات پژوهی علم فرهنگ این کتاب تالیف لیلا رحمانی استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگر اهل تاکستان است. این کتاب در 251 صفحه توسط انتشارات گیوا با ویراستاری دکتر جواد رحمانی در تیرماه سال 98 با قیمت 450000ریال منتشر گردید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این کتاب مشتمل بر چهار فصل که فصل اول داستان کوتاه و ادبیات فولکولوریک معرفی شده و در فصل دوم مولف به معرفی گویش تاتی تاکستان پرداخته، فصل سوم شامل قصه های عامیانه گویش تاتی تاکستان است و فصل چهارم شعرهای عامیانه گویش تاتی تاکستان نگارش شده است.</font></div><div><div><div data-cke-filler-webkit="start" data-cke-temp="1" style="width: 0px; height: 0px; padding: 0px; border: 0px; margin: 0px; position: absolute; top: 0px; left: -9999px; opacity: 0; overflow: hidden;">&nbsp;</div><div tabindex="-1" contenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_block cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="1" role="region" aria-label="ابزارک علم فرهنگ تصویر"><p data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fs3.picofile.com%2Ffile%2F8369212642%2Fimage_2019_7_20_23_3_29_426_wMf.jpg%22%2C%22alt%22%3A%22%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%22%2C%22width%22%3A%22500%22%2C%22height%22%3A%22353%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22center%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" style="text-align: center;"><span class="cke_image_resizer_wrapper"><img alt="علم فرهنگ" src="http://s3.picofile.com/file/8369212642/image_2019_7_20_23_3_29_426_wMf.jpg" data-cke-saved-src="http://s3.picofile.com/file/8369212642/image_2019_7_20_23_3_29_426_wMf.jpg" width="500" height="353"><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span></p><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: url(&quot;http://www.blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png&quot;) rgba(220, 220, 220, 0.5); top: -15px; left: 0px; display: block;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" width="15" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" height="15" role="presentation"></span></div><p></p><div>-</div></div></div> text/html 2019-08-03T12:46:24+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2424 <h2 style="font-size: 17px; font-family: namnak, tahoma; text-align: justify;">سالروز&nbsp;<strong><a title="ازدواج حضرت علی" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C.p20577" style="text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: inherit !important;">ازدواج حضرت علی</a></strong>(ع) و حضرت فاطمه(س)</h2><h3 style="font-size: 16px; font-family: namnak, tahoma; text-align: justify;">&nbsp;مناسبت های ماه&nbsp;<strong><a title="بهترین اعمال ده روز اول ذی الحجه" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B0%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87.p20687" style="text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: inherit !important;">ذی الحجه</a></strong></h3><p style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">اولین روز از ماه&nbsp;<em style="font-weight: 700;">ذی الحجه</em>&nbsp;که دارای دو عید مبارک قربان و غدیر نیز است سالروز ازدواج زیباترین پیوند آسمانی در جهان اسلام می باشد که نمونه تکرار نشدنی در تاریخ می باشد.در این روز فرخنده، حضرت علی (ع) با&nbsp;برترین بانوی جهان پیمان عشق بست و خدا، والاترین فرستاده خویش را بر این پیمان گواه گرفت. برکت&nbsp;<em style="font-weight: 700;">ازدواج حضرت علی</em>&nbsp;و حضرت زهرا، عمری به گستردگی آفتاب دارد، هم‏چنان که یاد و نام آن در تاریخ برای همیشه ماندگار شد.<a href="http://namnak.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C.p20577" style="text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: inherit !important;"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="ازدواج حضرت علی" usemap="#sourcemap" style="border: 0px; max-width: 98%; height: initial; border-radius: 8px;"></a></p><div style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="ازدواج حضرت علی" href="http://namnak.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C.p20577"></map></div><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px;"><a href="http://namnak.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C.p20577" title="روز ازدواج" style="text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: inherit !important;"><img src="http://files.namnak.com/users/kk/aup/9507/390_pics/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87.jpg" width="512" height="307" title="عروسی حضرت علی وفاطمه" alt="روز ازدواج علی و فاطمه" class=" o1" style="border: 0px; animation: 1s ease 0s 1 normal none running fadein; max-width: 98%; height: initial; border-radius: 8px;"></a></p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px;"><strong><strong><a title="آداب یک خواستگاری باکلاس برای هردو خانواده" class="rl" target="_blank" href="http://namnak.com/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.p29616" style="text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: inherit !important;">خواستگاری</a></strong>&nbsp;حضرت علی از فاطمه و روز ازدواج&nbsp;&nbsp;علی و فاطمه</strong></p><p style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2019-08-02T13:54:45+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی امام محمد تقی(ع) http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2423 <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="background: none; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.25em; overflow: visible; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); font-size: 1.8em; line-height: 1.3; font-family: BBNacim !important;"><b style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">محمد بن علی بن موسی</b><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">مشهور به</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">امام جواد</b><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">و</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">امام محمدِ تقی</b><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">(</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۹۵</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">-</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۲۲۰ق</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">)</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">نهم</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیعیان اثناعشری</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">است. کنیه او</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">ابوجعفر ثانی</b><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">است. او ۱۷ سال</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امامت</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">کرد و در ۲۵ سالگی به</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شهادت</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">رسید. در میان</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امامان شیعه</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">، وی جوان‌ترین</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">در هنگام</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font face="BBNacim, Iranian Sans"><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شهادت</span></font><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;; font-size: 16pt;">بوده است.</span></h1><div id="bodyContent" class="mw-body-content" style="position: relative; line-height: 1.6; font-size: 16pt; z-index: 0; font-family: BBNacim, &quot;Iranian Sans&quot;;"><div id="mw-content-text" lang="fa" dir="rtl" class="mw-content-rtl" style="direction: rtl;"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">سنّ کمِ او در هنگام شهادت پدر، سبب شد تا شماری از اصحاب&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام رضا(ع)</span>، در امامت او تردید کنند؛ برخی،<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عبدالله بن موسی</span>&nbsp;را امام خواندند و برخی دیگر به&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">واقفیه</span>&nbsp;پیوستند، اما بیشتر آنان امامت محمد بن علی(ع) را پذیرفتند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">ارتباط امام جواد(ع) با شیعیان، بیشتر از طریق&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وکیلانش</span>&nbsp;و نامه‌نگاری انجام می‌گرفت. در دوره امامت امام نهم<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیعیان</span>، فرقه‌های&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اهل حدیث</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">زیدیه</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">واقفیه</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">غلات</span>&nbsp;فعالیت داشتند. وی شیعیان را از عقاید آنان آگاه می‌کرد و از<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نماز</span>&nbsp;خواندن پشت سر آنها نهی و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">غالیان</span>&nbsp;را&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">لعن</span>&nbsp;می‌نمود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">مناظرات علمی امام جواد با عالمان فرقه‌های اسلامی در مسائل&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کلامی</span>، همچون جایگاه&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیخین</span>&nbsp;و مسئله‌های&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فقهی</span>مانند حکم قطع کردن دست دزد و احکام&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حج</span>، از مناظرات معروف&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امامان معصوم</span>&nbsp;دانسته شده است.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">محمد بن علی بن موسی بن جعفر، امام نهم&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیعیان</span>&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اثناعشری</span>&nbsp;است که به جوادالائمه شهرت دارد. نسب او با شش واسطه به&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علی بن ابی‌طالب(ع)</span>&nbsp;پیشوای اول شیعیان، می‌رسد. پدرش&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام رضا(ع)</span>، پیشوای هشتم شیعیان است.<sup id="cite_ref-1" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۱]</span></sup>&nbsp;مادر او کنیز بود و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سَبیکه نوبیه</span>&nbsp;نام داشت.<sup id="cite_ref-2" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲]</span></sup>&nbsp;<sup id="cite_ref-3" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[یادداشت ۱]</span></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کُنیه</span>&nbsp;وی ابوجعفر و ابوعلی است.<sup id="cite_ref-4" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳]</span></sup>&nbsp;در منابع روایی، از وی با عنوان ابوجعفر ثانی یاد می‌شود.<sup id="cite_ref-5" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۴]</span></sup>&nbsp;تا با&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابوجعفر اول</span>&nbsp;(<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام باقر(ع)</span>) اشتباه نشود.<sup id="cite_ref-6" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵]</span></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">از القاب مشهور امام نهم، جواد و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابن الرضا</span><sup id="cite_ref-7" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۶]</span></sup>&nbsp;است. القاب تقی، زکی، قانع، رضی، مختار، متوکل<sup id="cite_ref-8" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۷]</span></sup>،مرتضی و منتجب،<sup id="cite_ref-9" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۸]</span></sup>&nbsp;را نیز برای او برشمرده‌اند.</p><h2 style="background: none; font-weight: normal; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); line-height: 1.3; font-family: BBNacim !important;"><span class="mw-headline" id=".D8.B2.D9.86.D8.AF.DA.AF.DB.8C.E2.80.8C.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87">زندگی‌نامه</span></h2><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><span style="font-size: 16pt;"><br>از برخی روایات برمی‌آید که قبل از تولد جواد الائمه، برخی از</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">واقفیان</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">می‌گفتند علی بن موسی چگونه می‌تواند امام باشد در حالی که از خود نسلی ندارد.</span><sup id="cite_ref-23" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۲]</span></sup><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">از این‌رو وقتی که جوادالأئمه به دنیا آمد، امام رضا(ع) او را مولودی پربرکت برای</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیعیان</span><span style="font-size: 16pt;">توصیف کرد.</span><sup id="cite_ref-24" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۳]</span></sup><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">با این حال حتی پس از تولد او نیز، برخی از واقفیان، انتساب او به امام رضا(ع) را منکر شدند. آنان می‌گفتند جوادالأئمه از نظر چهره به پدرش شباهت ندارد، تا اینکه قیافه‌شناسان را حاضر کردند و آنان امام جواد را فرزند امام رضا دانستند.</span><sup id="cite_ref-25" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۴]</span></sup><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><sup id="cite_ref-26" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[یادداشت ۲]</span></sup>بر اساس گزارش مورخان، امام جواد(ع) در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سال ۱۹۵ هجری قمری</span>&nbsp;در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مدینه</span>&nbsp;به دنیا آمد. درباره روز و ماه ولادت او اختلاف است. بیشتر منابع، تولد او را در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ماه رمضان</span>&nbsp;دانسته‌اند.<sup id="cite_ref-18" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۱۷]</span></sup>&nbsp;برخی روز آن را&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۵ رمضان</span><sup id="cite_ref-19" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۱۸]</span></sup>&nbsp;و برخی دیگر&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۹ رمضان</span><sup id="cite_ref-20" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۱۹]</span></sup>گفته‌اند.<sup id="cite_ref-21" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۰]</span></sup>&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیخ طوسی</span>&nbsp;در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مِصْباحُ الْمُتَهَجِّد</span>، تاریخ ولادت او را&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۱۰ رجب</span>&nbsp;ذکر کرده است.<sup id="cite_ref-22" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۱]</span></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">درباره زندگی حضرت جواد(ع)، اطلاعات چندانی در منابع تاریخی نیامده است. دلیل آن را محدودیت‌های سیاسی&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حکومت عباسی</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تقیه</span>&nbsp;و عمر کوتاه او دانسته‌اند.<sup id="cite_ref-27" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۵]</span></sup>&nbsp;او در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مدینه</span>&nbsp;زندگی می‌کرد. بنا بر گزارش ابن بیهق، یک بار برای دیدار پدر به<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خراسان</span>&nbsp;سفر کرد.<sup id="cite_ref-28" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۶]</span></sup>&nbsp;و پس از امامت نیز چندین بار از سوی&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خلفای عباسی</span>&nbsp;به&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بغداد</span>&nbsp;احضار شد.</p><h3 style="background: none; margin: 0.3em 0px 0px; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; border-bottom: 0px; font-size: 1.2em; font-family: BBNacim; line-height: 1.6;"><span class="mw-headline" id=".D8.A7.D8.B2.D8.AF.D9.88.D8.A7.D8.AC">ازدواج</span></h3><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مأمون عباسی</span>&nbsp;در سال ۲۰۲ق<sup id="cite_ref-29" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۷]</span></sup>&nbsp;یا ۲۱۵ق<sup id="cite_ref-30" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۸]</span></sup>&nbsp;دختر خود&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ام فضل</span>&nbsp;را به عقد امام جواد(ع) در آورد. برخی گفته‌اند: احتمالاً در دیداری که جوادالأئمه با پدرش در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">طوس</span>&nbsp;داشت،<sup id="cite_ref-31" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۲۹]</span></sup>&nbsp;مأمون، ام الفضل را به عقد او درآورد.<span class="noprint"><sup class="Template-Fact" style="line-height: 1em;"><span title="این ادعا نیازمند ارجاع به منابع معتبر است" style="white-space: nowrap;">[<i><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نیازمند منبع</span></i>]</span></sup></span>&nbsp;به گفته ابن کثیر (۷۰۱-۷۷۴ق) مورخ اهل سنت،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خطبه عقد</span>&nbsp;او با دختر مأمون در زمان حیات&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علی بن موسی الرضا(ع)</span>&nbsp;خوانده شد، اما مراسم<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ازدواج</span>&nbsp;آنها در سال ۲۱۵ق در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تکریت</span>&nbsp;انجام شده است.<sup id="cite_ref-32" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۰]</span></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">به گزارش منابع تاریخی، ازدواج جوادالأئمه با ام الفضل، به درخواست مأمون صورت گرفت.<sup id="cite_ref-33" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۱]</span></sup>&nbsp;مأمون هدف خود را این می‌دانست که پدر بزرگ کودکی از نسل&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پیامبر(ص)</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امام علی(ع)</span>&nbsp;باشد.<sup id="cite_ref-34" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۲]</span></sup>&nbsp;به گزارش&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیخ مفید</span>&nbsp;در&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کتاب الارشاد</span>، مأمون به دلیل شخصیت علمی محمد بن علی و شوق و شعفی که نسبت به او داشت،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ام الفضل</span>&nbsp;دختر خود را به&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ازدواج</span>&nbsp;آن حضرت درآورد؛<sup id="cite_ref-35" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۳]</span></sup>&nbsp;اما برخی از پژوهشگران بر این باورند که این ازدواج با انگیزه و اهداف سیاسی انجام شده است از جمله اینکه مأمون می‌خواست از این راه، امام جواد و ارتباط او با&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیعیان</span>&nbsp;را کنترل کند<sup id="cite_ref-36" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۴]</span></sup>&nbsp;یا خود را علاقمند به&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علویان</span>&nbsp;نشان دهد و آنان را از قیام علیه خود باز دارد.<sup id="cite_ref-37" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۵]</span></sup>&nbsp;این ازدواج اعتراض برخی اطرافیان مأمون را در پی داشت زیرا بیم آن داشتند که&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خلافت</span>&nbsp;از&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عباسیان</span>&nbsp;به&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علویان</span>&nbsp;منتقل شود.<sup id="cite_ref-38" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۶]</span></sup>&nbsp;امام جواد(ع)&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مهریه</span>&nbsp;ام الفضل را معادل&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مهریه حضرت زهرا(س)</span>(۵۰۰ درهم) تعیین کرد.<sup id="cite_ref-39" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۷]</span></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">همسر دیگر جوادالأئمه،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سمانه مغربیه</span>&nbsp;است<sup id="cite_ref-40" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۸]</span></sup>&nbsp;که کنیز بود و به دستور خودش خریداری شد.<sup id="cite_ref-41" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۳۹]</span></sup>&nbsp;امام جواد، از ام فضل صاحب فرزندی نشد.<sup id="cite_ref-42" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۴۰]</span></sup>&nbsp;و همه فرزندان او از سمانه بودند.<sup id="cite_ref-43" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۴۱]</span></sup></p><h3 style="background: none; margin: 0.3em 0px 0px; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; border-bottom: 0px; font-size: 1.2em; font-family: BBNacim; line-height: 1.6;"><span class="mw-headline" id=".D9.81.D8.B1.D8.B2.D9.86.D8.AF.D8.A7.D9.86">فرزندان</span></h3><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">بنابر نقل&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیخ مفید</span>، امام جواد(ع) ۴ فرزند به نام‌های&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علی</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">موسی</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فاطمه</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امامه</span>&nbsp;داشت.<sup id="cite_ref-44" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۴۲]</span></sup>&nbsp;برخی دختران امام را ۳ تن به نام‌های&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حکیمه</span>،&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خدیجه</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ام کلثوم</span>می‌دانند.<sup id="cite_ref-45" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۴۳]</span></sup>&nbsp;در برخی از منابع متأخر از ام محمد و&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">زینب</span>&nbsp;نیز به عنوان دختران آن حضرت یاد شده است.<sup id="cite_ref-46" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۴۴]</span></sup></p><h3 style="background: none; margin: 0.3em 0px 0px; overflow: hidden; padding-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; border-bottom: 0px; font-size: 1.2em; font-family: BBNacim; line-height: 1.6;"><span class="mw-headline" id=".D8.B4.D9.87.D8.A7.D8.AF.D8.AA">شهادت</span></h3><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><span style="font-size: 16pt;">درباره چگونگی شهادت پیشوای نهم شیعیان اختلاف است؛ در برخی از منابع آمده است که معتصم به وسیله منشی یکی از وزیرانش او را مسموم کرد و به شهادت رساند.</span><sup id="cite_ref-56" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵۴]</span></sup><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">برخی معتقدند که معتصم به وسیله</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ام الفضل</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">ایشان را مسموم کرد.</span><sup id="cite_ref-57" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵۵]</span></sup><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">به گزارش</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسعودی</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">مورخ قرن سوم قمری،</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">معتصم</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">و</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جعفر بن مأمون</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">در اندیشه کشتن محمد بن علی(ع) بودند. چون جوادالأئمه از ام الفضل فرزندی نداشت، جعفر، ام الفضل (خواهرش) را تحریک کرد که محمد بن علی را مسموم کند. آن دو سمی را در انگور نهادند و امام از آن خورد. ام الفضل پس از آن که جوادالأئمه را مسموم کرد، پشیمان شد و می‌گریست اما امام به او خبر داد که به بلایی دچار می‌شود که مرهم‌پذیر نباشد.</span><sup id="cite_ref-58" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵۶]</span></sup><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">درباره چگونگی شهادت او به دست ام الفضل گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد.</span><sup id="cite_ref-59" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵۷]</span></sup>برخی علت شهادت وی را&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سعایت</span>&nbsp;ابن ابی‌داود (قاضی بغداد) در نزد معتصم عباسی دانسته‌اند. دلیل آن هم پذیرفته‌شدن نظر امام درباره قطع دست سارق بود که باعث شرمندگی&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابن ابی‌داود</span>&nbsp;و شماری از فقیهان و درباریان شده بود.<sup id="cite_ref-55" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵۳]</span></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;">بر اساس روایتی دیگر، وقتی مردم با معتصم&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بیعت</span>&nbsp;کردند. او به&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عبدالملک زیات</span>&nbsp;والی&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مدینه</span>&nbsp;نامه نوشت که محمد بن علی(ع) را همراه با ام الفضل روانه بغداد کند. وقتی امام جواد وارد بغداد شد، معتصم به ظاهر او را احترام می‌کرد و تحفه‌هایی برای او و ام الفضل فرستاد. بر پایه این روایت، معتصم شربت پرتقالی به وسیله غلام خود به نام&nbsp;<span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اشناس</span>&nbsp;برای او فرستاد. اشناس به امام گفت: خلیفه، پیش از شما از این شربت به گروهی از بزرگان از جمله احمد بن ابی‌داود و سعید بن خضیب نوشانده و امر کرده که شما هم از آن بنوشید. امام فرمود:«آن را در شب می‌نوشم» اما اشناس اصرار می‌کرد که باید خنک نوشیده شود و یخ آن آب می‌شود سپس امام از آن نوشید و بر اثر آن به شهادت رسید.<sup id="cite_ref-60" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵۸]</span></sup></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شیخ مفید</span></font>&nbsp;در شهادت جوادالأئمه(ع) با سم تردید کرده و گفته است در این خصوص برای من خبری ثابت نشده است که به آن شهادت دهم.<sup id="cite_ref-61" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۵۹]</span></sup>&nbsp;عده‌ای از این عبارت شیخ مفید که درباره بعضی دیگر از&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">امامان شیعه</span></font>&nbsp;نیز آن را تکرار کرده، برداشت کرده‌اند که وی قائل به عدم شهادت وی شده و رحلت امام جواد را طبیعی دانسته است.اما برخی از محققان شیعه با استناد به روایت «ما مِنّا إلّا مقتولٌ شهیدٌ»<sup id="cite_ref-62" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۶۰]</span></sup>&nbsp;و همچنین ذکر شواهدی که از شهادت امام جواد حکایت دارد، سخن شیخ مفید را توجیه می‌کنند به اینکه او ساکن بغداد بوده و با توجه به جوی که در حکومت عباسیان، علیه مکتب اهل بیت و شیعیان بوده، شیخ مفید نمی‌توانسته به صراحت عقاید شیعه در مورد شهادت ائمه(ع) به‌دست&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عباسیان</span></font>&nbsp;را ذکر کند، از این‌رو&nbsp;<font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تقیه</span></font>&nbsp;کرده است. این احتمال نیز ذکر شده که با توجه به نبود منابع کافی و سختی دسترسی به منابع اصلی، این مطلب به دست او نرسیده است.<sup id="cite_ref-63" class="reference" style="line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap;"><font style=""><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[۶۱]</span></font></sup></p></div></div> text/html 2019-07-20T18:14:07+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی ایجاد بخش بندی – Section Break http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2422 <p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;">اولین مورد از آموزش Word که باید یاد بگیریم ایجاد section یا بخش بندی &nbsp;است که می شود گفت پایه کار است. خیلی وارد جزئیات نمی شویم، پس شروع می کنیم.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;">ابتدای متن در بالای صفحه کلیک می کنیم؛</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><a ref="magnificPopup" href="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-1.gif" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><img class="aligncenter size-full wp-image-714 lazyloaded" src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-1.gif" data-lazy-src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-1.gif" alt="word-section-1" width="813" height="331" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;">حال به قسمت Page Layout می رویم و از بخش Page Setup و بر روی Break کلیک می کنیم تا باز شود.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><a ref="magnificPopup" href="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-2.gif" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><img class="aligncenter size-full wp-image-715 lazyloaded" src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-2.gif" data-lazy-src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-2.gif" alt="word-section-2" width="388" height="151" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a>از قسمت Section Breaks بر روی Next Page کلیک می کنیم.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><a ref="magnificPopup" href="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-3.gif" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><img class="aligncenter size-full wp-image-716 lazyloaded" src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-3.gif" data-lazy-src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-3.gif" alt="word-section-3" width="315" height="511" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a>کل ورد ما در ابتدا یک بخش است و با انتخاب Next Page از قسمت Section Breaks ، بخش جدید از صفحه بعد شروع می شود و فایل ورد ما به دو بخش یا Section تقسیم می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><a ref="magnificPopup" href="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-4.gif" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><img class="aligncenter size-full wp-image-717 lazyloaded" src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-4.gif" data-lazy-src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-4.gif" alt="word-section-4" width="258" height="487" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a>برای مشاهده بهتر بخش ایجاد شده می توان از قسمت View ، بخش Views گزینه Draft را انتخاب کنیم تا Section Break ایجاد شده در فایل ورد را ببینیم.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><a ref="magnificPopup" href="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view.gif" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><img class="aligncenter size-full wp-image-718 lazyloaded" src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view.gif" data-lazy-src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view.gif" alt="word-section-view" width="681" height="139" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a><a ref="magnificPopup" href="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view-draft.gif" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><img class="aligncenter size-full wp-image-719 lazyloaded" src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view-draft.gif" data-lazy-src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view-draft.gif" alt="word-section-view-draft" width="772" height="216" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a>یا با ورود به قسمت Header نیز می توان بخش ایجاد شده را مشاهده کرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><a ref="magnificPopup" href="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view-header.gif" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><img class="aligncenter size-full wp-image-720 lazyloaded" src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view-header.gif" data-lazy-src="http://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/word-section-view-header.gif" alt="word-section-view-header" width="783" height="146" data-was-processed="true" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></a>ایجاد بخش بندی در مواردی مثل:</p><ul style="box-sizing: border-box; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px 2.5rem 1.5rem 0px; padding: 0px; color: rgb(66, 66, 66); font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">ساخت فهرست</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">هدر و فوتر متفاوت</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><a href="http://www.tinytips.ir/office-word-page-numbering/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">شماره گذاری متفاوت صفحات</a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">کادر متفاوت</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">و …</li></ul><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;">به طور کلی هرگونه تغییری که قابل مشاهده باشد.</p><hr style="box-sizing: content-box; height: 0px; border-style: solid; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-color: rgb(224, 224, 224); color: rgb(66, 66, 66); font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;">توصیه میکنم پست زیر را با عنوان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">“۳۵ نکته کاربردی ورد در نگارش پایان نامه که باید بدانید”</span>&nbsp;حتما ببینید:</p><h2 dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSansWebFaNum_Bold, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0px 0px 1.5rem; padding-top: 1rem; font-weight: 400; font-size: 30px; color: rgb(33, 33, 33); text-align: center;"><a href="http://www.tinytips.ir/35-useful-word-points/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(255, 176, 58); outline: none !important;">۳۵ نکته کاربردی ورد در نگارش پایان نامه که باید بدانید!</a></h2><div>منبع:</div><div><a href="http://www.tinytips.ir/section-break/">http://www.tinytips.ir/section-break/</a></div> text/html 2019-07-20T18:13:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com محمد رحمانی نکته های کاربردی و پیشرفته ورد – قسمت چهارم http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2421 <article class="l-section for_blogpost preview_none height_small post-3346 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-free-video tag-91" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; border-color: rgb(224, 224, 224); color: rgb(66, 66, 66); font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><div class="l-section-h i-cf" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; width: 752.5px; padding: 2rem 0px 0px; max-width: 1140px;"><div class="w-blogpost" style="box-sizing: border-box;"><div class="w-blogpost-body" style="box-sizing: border-box; max-width: 1140px;"><h1 class="w-blogpost-title entry-title" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSansWebFaNum_Bold, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0px 0px 1.5rem; padding-top: 0px; font-weight: 400; font-size: 35px; letter-spacing: 0em; color: rgb(33, 33, 33);"><span style="color: rgb(66, 66, 66); font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;">هدف این آموزشهای ویدیویی (نکته های کاربردی و پیشرفته ورد) بیان نکته های تکمیلی و تکنیک ها و روش های کاربردی در یک تایپ اصولی و درست با استفاده از Word است.</span></h1></div></div></div></article><section class="l-section" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; border-color: rgb(224, 224, 224); color: rgb(66, 66, 66); font-family: IRANSansWebFaNum, sans-serif; font-size: 15px;"><div class="l-section-h i-cf" itemprop="text" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; width: 752.5px; padding: 0px 0px 4rem; max-width: 1140px;"><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">این ویدئوی شماره ۴ از سری آموزشی نکته های کاربردی و پیشرفته ورد است.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"></div><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSansWebFaNum_Bold, sans-serif; line-height: 1.4; margin: 0px 0px 1.5rem; padding-top: 1rem; font-weight: 400; font-size: 26px; letter-spacing: 0em; color: rgb(33, 33, 33);">در این ویدئو موضوعات زیر آموزش داده شده است:</h3><ul style="box-sizing: border-box; list-style: square; margin: 0px 2.5rem 1.5rem 0px; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">شماره گذاری پیشرفـته (فرمول، فصل و …) و شماره گذاری چند سطحی (Multilevel Numbering)</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">فهرست گذاری تکمیلی و رفع چند مشکل در فهرست گذاری</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">Labelling و شماره گذاری شکل و جدول (تکمیلی) – مدیریت استایل ها</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">حل مشکل به هم ریختن فونت و استایل پاورقی</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">استفاده از فرمت wmf و تصاویر برداری</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;">و معرفی قالب استاندارد پایان نامه ویژه دانشگاه شیراز</li></ul><div style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مدت زمان این ویدئوی آموزشی نزدیک به ۳۰ دقیقه است.</span></div>[gap height=”20″]<div id="15133580776096169" style="box-sizing: border-box;"><div class="arve-wrapper aligncenter" data-mode="normal" data-provider="html5" id="arve-httpsas7assetaparatcomaparat-video077cefeeb4ac731b71f7e8526e4642817862307-720p89201mp4" itemscope="" itemtype="http://schema.org/VideoObject" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.5em; width: 640px; max-width: 640px;"><div class="arve-embed-container" style="box-sizing: border-box; position: relative; padding: 0px; margin: 0px; height: auto; overflow: hidden;"><video controls="" controlslist="nodownload" preload="metadata" poster="https://www.tinytips.ir/wp-content/uploads/2017/12/word-advanced-tips-th4.jpg" class="arve-video fitvidsignore" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; border: none; padding: 0px; margin: 0px; width: 640px;"></video></div></div></div>[gap height=”20″]<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(0, 0, 0);">برای مشاهده این ویدیو در سایت آپارات کلیک کنید:&nbsp;<a href="https://www.aparat.com/v/gi7xp" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">آموزش نکته های کاربردی و پیشرفته ورد</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">در این مجموعه آموزشی به ابزارهای گوناگونی نیز اشاره شده است که آن ها را هم می توانید از لینک های زیر دریافت نمایید و یا به توضیحات آن مراجعه کنید:</span></p><ol style="box-sizing: border-box; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px 2.5rem 1.5rem 0px; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a title="قالب جامع نگارش پایان‌نامه دانشگاه شیراز – Word" href="https://earmin.com/shiraz-university-thesis-template/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">قالب جامع نگارش پایان‌نامه دانشگاه شیراز – Word</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a title="قالب جامع نگارش مقالات و مستندات علمی با شیوه نامه های پارسی" href="https://earmin.com/paper-template-with-persian-styles/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">قالب جامع نگارش مقالات و مستندات علمی با شیوه نامه های پارسی</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a title="بخش آموزش ویدئویی نرم افزار مدیریت رفرنس مندلی (Mendeley)" href="https://earmin.com/mendeley-tutorial/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">آموزش ویدئویی نرم افزار مدیریت رفرنس مندلی (Mendeley)</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a title="بخش نرم افزار “پارسی را پاس بداریم”، توانمندترین پالایشگر زبان پارسی" href="https://earmin.com/parsirapasbedarim/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">نرم افزار “پارسی را پاس بداریم”، توانمندترین پالایشگر زبان پارسی</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a title="بخش اصلاح کیبرد فارسی بر پایه استاندارد ملی ۹۱۴۷" href="https://earmin.com/persian-standard-keyboard-9147/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">اصلاح کیبرد فارسی بر پایه استاندارد ملی ۹۱۴۷ و راهنمای کامل آن</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><a title="فونت‌های فارسی استانداردسازی شده توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی" href="https://earmin.com/scict-standard-persian-fonts/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فونت‌های فارسی استانداردسازی شده توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی</span></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://irfont.ir/fonts/font-farsi-series-b" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">دریافت مجموعه فونت های فارسی سری B با بیش از ۱۰۰ فونت</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/4027103/office-download-office-language-interface-packs-lip" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">واسط کاربری فارسی رسمی مایکروسافت برای نسخه های مختلف آفیس از 2003 تا 2013 (Language Interface Pack)</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://earmin.com/virastyar/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">نگارش ۲٫۵ ویراستیار، افزونه قدرتمند فارسی برای Word</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چند لینک آموزش پیشرفته در مورد ابزار Find and Replace که در آموزش به آن اشاره ای کوتاه شد (انگلیسی):</span></span><ol style="box-sizing: border-box; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0.5rem 2.5rem 0px 0px; padding: 0px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.gmayor.com/replace_using_wildcards.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">Find and Replace using wildcards</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.bokorlang.com/journal/15msw.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">Using MS Word’s Advanced Find and Replace Function</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://www.techrepublic.com/blog/10things/10-cool-ways-to-get-more-from-words-find-and-replace-feature/3368" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">10 cool ways to get more from Word’s Find and Replace feature</a></span></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5rem;"><span data-mce-mark="1" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="http://office.microsoft.com/en-001/word-help/find-and-replace-text-by-using-regular-expressions-advanced-HA102350661.aspx" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s; color: rgb(211, 84, 0); outline: none !important;">Find and replace text by using regular expressions -Advanced</a></span></span></li></ol></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دانلود با فرمت MP4 و کیفیت HD از SkyDrive (حدود 660 مگابایت)</span></p><div style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-top: 0em; margin-bottom: 1em;"><a href="http://www.tinytips.ir/microsoft-word-advanced-tips-part2/" target="_blank" class="uba09b5cbf0aa9384a56fb02da5de6c94" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: rgb(234, 234, 234); transition: opacity 250ms ease 0s; color: rgb(211, 84, 0); padding-right: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px; width: 752.5px; display: block; font-weight: 700; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.17) 0px 1px 2px; opacity: 1; outline: none !important; padding-top: 1em !important; padding-bottom: 1em !important; border-width: 0px 0px 0px 4px !important; border-top-style: initial !important; border-right-style: initial !important; border-bottom-style: initial !important; border-top-color: initial !important; border-right-color: initial !important; border-bottom-color: initial !important; border-image: initial !important; border-left-style: solid !important; border-left-color: rgb(52, 73, 94) !important;"><div style="box-sizing: border-box; padding-left: 1em; padding-right: 1em;"><span class="ctaText" style="box-sizing: border-box; color: inherit; font-size: 16px;">این مقاله را نیز مطالعه کنید:</span>&nbsp;&nbsp;<span class="postTitle" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; text-decoration-line: underline !important;">نکته های کاربردی و پیشرفته ورد - قسمت دوم</span></div></a></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;">[symple_button url=”https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=4aa044566b565a6c&amp;resid=4AA044566B565A6C!140&amp;parid=4AA044566B565A6C!104&amp;authkey=!AB-KE8qYELdBAec” color=”blue” button_target=”_blank” btnrel=”nofollow”]دانلود از SKYDRIVE (فرمت MP4)[/symple_button]</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">منبع</span>:&nbsp;<a href="http://www.tinytips.ir/microsoft-word-advanced-tips-part4/">http://www.tinytips.ir/microsoft-word-advanced-tips-part4/</a></p></div></section>