دپارتمان زبان و ادبیات فارسی شهرستان تاکستان
 
قالب وبلاگ
............................صفحه اصلی...................ورود...........عضویت............-- دانشگاه فرهنگیان قزوین کانال سروش کانال سروش کانال سروش کانال سروش
باسمه تعالی

آموزش تصویرخوانی/ تصویرنویسی ونگارش

جشنوارۀ نوجوان خوارزمی در رشتۀ زبان وادبیات فارسی در سه بخش  به شرح زیر برگزار می شود.

 بخش نخست :تصویرخوانی (بین7- 13سطر)
1) ابتدا دانش آموز عنوانی کوتاه، مناسب وزیبا برای تصویر انتخاب می کند.

2)توجه به جزئیات:  در این مرحله دانش آموز هرآنچه را که از برون تصویر مشاهده می کند وهرآنچه را که از درون تصویر (پس زمینۀ تصویر) می بیند ومخیل می کند، در قالب یک یا دوبند به صورت انشایی وکاملاً آزاد وخلاقانه وباتوجه به ارتباط عناصر وپیکرۀ تصویر وبدون توجه به ساختار کتاب(مقدمه، بدنه ونتیجه) می نویسد. (بین 5- 8 سطر)

3) پیام تصویر: در این مرحله دانش آموز پیام ویا پیام هایی که از تصویر برداشت می کنددر یک بند( بین 2- 5 سطر ) می نویسد.

بخش دوم: نگارش (مجموع بین 15- 20 سطر)
1) ابتدا دانش آموز از تصویر ارائه شده، یک «موضوع کلی» انتخاب می کند.

2) دانش آموز برای موضوع انتخابی خود،به روش بارش مغزی ، با توجه به تصویر(  برونه و درونۀ تصویر) معناسازی  وخوشه سازی می کند.

3) نوشتن بند مقدمه: دانش آموز - آن چه که قرار است در بند تنه بنویسد-  یعنی بخش از خوشه سازی ها و معناسازی ها را در بند مقدمه ،معرفی کلی می کند. در واقع دانش آموز ، در این بخش ،مقدمۀ متن خود را می نویسد. به بیان دیگر نویسنده ؛ بخش مقدمه را به معرفی موضوع و بیان ایدۀ اصلی خود از موضوع اختصاص می دهد.می توان گفت ؛ نویسنده  در بند مقدمه طرز تفکر وبرداشت خود را از موضوع می نویسد.( بین 2- 5 سطر)

4) نوشتن بند تنه/بدنه: بند تنه بخش اصلی نوشته است.دراین بخش نیازی نیست که دانش آموز هر آنچه در تصویر می بیند؛ تمام اجزا را را بنویسد.زیرا مشاهدات خودرا از تمام اجزا وعناصر در بخش تصویرخوانی (توجه به جزئیات) نوشته است.آنچه ارزش دارد؛این است که دانش آموز، آن سه یا چهار مورد را که از تصویر،معناسازی کلی انجام داده است ودر واقع بخش یا بخش هایی ازتصویر ،ریز موضوع نوشته اش  در بند های تنه  قرار گرفته است؛ در بند بدنه به صورت جملۀ موضوع  می نویسد وجملات موضوع را رابا شرح، تفسیر، توضیح، دلیل وتأیید و... تقویت ،پشتیبانی و حمایت می کند.

   در واقع هریک از معناسازی کلی ، موضوع نوشتۀ فرد در بخش تنه  خواهد بود.به طور مثال اگر دانش آموزی  یک موضوع کلی انتخابی از تصویر را ،چهار واژه خوشه سازی و معناسازی کرده باشد، هریک از آن واژه ها؛ موضوع یک بند در بخش بدنه خواهد بود.(بین9- 13سطر)

5) بند نتیجه: آخرین بخش نوشتۀ دانش آموز ،بند نتیجه است. در این مرحله دانش آموز می بایست از نوشته اش جمع بندی تأثیرگذار وتفکر برانگیز داشته باشد. متن تولیدی فرد در پایان  می بایست فرجام خوش ،تفکربرانگیزوتأثیرگذار باشد.(2- 4 سطر)

بخش سوم: خوانش،دانش آموز فقط بخش نگارش را اجرای خوانش داشته باشدو نیازی نیست که بخش اول نوشته (تصویرنویسی= انتخاب عنوان،توجه به جزئیات وپیام را) بخواند.

ناظرتخصصی کشوری جشنواره نوجوان خوارزمیطبقه بندی: ادبیات، #نهم، #هشتم، #هفتم، #مدرسه،
برچسب ها: جشنواره خوارزمی،
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 19:00 ] [ علم فرهنگ ]


انشای سارا نادری برگزیده استانی جشنواره خوارزمی استانی در محور ادبیات

(ماه چهره ی اسمانی)
به نام خدایی که نام او راحت روح است و ذکر او مرهم دل مجروح و مهر او بلانشینان را کشتی نوح...!
ستاره های درخشان اسمان چشمک زنان نوید امدن اورا می دادند.چشمک زنان مژده عدل و عدالت اورا می دادند.اسمان شب پر بود از ستاره هایی که قرار بود وقتی او می اید،فرشی شوند زیر قدم های مبارکش.فرشی شوند زیر قدم های مبارک او و یاران زمینی اش که به دعوت حق لبیک گفته بودند و ان قدر بزرگ بودند که فرشتگان نیز بال های خودرا برای حفاظت از انان بالا برده بودند.در اسمان شب ماهی بود که وقتی غرق تماشایش می شدم،رخ درخشان اورا می دیدم!
_ مادرجان؟
_بله دخترکم؟
_مادرجان یوسف زهرا مرا می بیند؟ازمن مراقبت می کند ؟صدایم می کند؟دوستم دارد؟او کی می اید؟مگر قلب کوچک من به عشق وصال او نمی تپد؟مگر او...
مادرم دستی بر گیسوانم کشید و لبخندی زد.لبخندش مانند غنچه ای بر جانم نشست. بوسه ای بر پیشانی ام زد.همان طور که به ستاره های اسمان خیره شده بود،گفت:دخترک عزیزم، ای خورشید من.نمی دانم از کدام ستاره نگاهت میکند اما ،نکند روزی تاج وجودش را از سرت برداری؟نکند روزی در خانه را بزند و تو نیاشی؟روزی فرا نرسد که با دل و جان صدایش نکنی.روزی نیاید که ساعتت را برای امدنش کوک نکنی.شبی نباشد که چشم انتظار نشانی از بهارش نباشی؟او با کوله باری از مهر می اید...در این زمانه که پر است از بی مهری و ناملایمات بی دین ها و شیاطین.باز میگردد بر دل سیاه ما.شکوفه ها با امدنش رقصان باد میشوند و اواز می خوانند.نمی دانم از کدام ستازه نگاهت میکند.اما او دوستت دارد.مراقبت است.او می اید.حتی اگر چشمان یک نفر باز یا بسته شود......او رفت.سوی چشمانش خاموش شد و به اسمان ها رفت.مادرم را میگویم.اکنون در اسمان دو ستاره دارم.اما هنوز نمی دانم از کدام ستاره نگاهم می کنی..
مادرم گفت هرگاه ساعتم را کوک کنم،هنگامی که زنگ خورد نو می ایی.اما تو بازنگشتی.ناخوداگاه به سوی اسمان کشیده می شوم.اسمانی که جلوه روی اوست.قدم به فرشی تیره که تکه دوز شده از ستاره هاست می گذارم.تا شاید...نگاهی،سایه ای،صدایی،اغوش گرمی،دست نوازشی،از او...قدم به فرش اسمان می گذارم.ستاره ها زیر قدم هایم میشکنند.برای رسیدن به وصال گل نرگسم،همه چیز را زیر پا خواهم گذاشت!
_اهای دختر جان؟کجا میروی این وقت شب،در اسمانی به این بزرگی؟نمی ترسی گم شوی؟تنها شوی؟اسمان تاریک شود،کوتاه شود؟باران بگیرد،خیس شوی؟شهاب بیاید اب شوی.سنگ بیاید خرد شوی.از این ها نمی ترسی؟این چه عشقی ست که تورا تا اینجا کشانده؟نمی گذارم بروی...حتی اگر گریه کنی،دلم نخواهد سوخت.حتی اگر...
گفتم:ای ستاره جان،ای همدم من در شب های تاریک،ای زیبای زیبا،ای روشنی،تو را به خدایت بگذار بروم.اگر نگذاری بروم دیگر ستاره ام نیستی.دیگر نمی گذارم نگاهم کنی.نورت را نمی خواهم.لبخندش را می خواهم.اگر بگذاری بروم،می شوی میوه دل و جانم...ستاره کمی فکر کرد.شاید به اشک هایم.اشک هایی که همچو رودی از چشمانم جاری میشد.ستاره گفت:چه قدر چشمانت زیباست!چه مروارید های درخشانی از ان ها می اید.چشمانت را بده هرجا خواستی برو.مروارید هایت را بده هرجا خواستی برو...با خودم فکر کردم مگر یعقوب نبی برای جگرگوشه اش،یوسف گم گشته اش،سوی چشم هایش را نداد؟مروارید های زیبا و درخشانش را نداد؟
_ای ستاره جان،دوستت دارم!بگیر،این هم مروارید هایم!
اه!حالا چگونه از این جا بگذرم..این جا اسمان نیست.انگاری شکافته شده است.اری!گیسوانم.گیسوانم راروی این تکه از اسمان پهن می کنم و می گذرم.مگر فاطمه از دوری حسینش چنگ بر گیسوانش نینداخت؟اشک نریخت؟مروارید درخشان چشمانش کم سو نشد؟...اشک نریخت؟گذشتم.گذشتم و گذشتم...
هوا روبه روشنی می رفت.خورشید گیسوان طلایی اش را فرش راه افق کرده بود و چلچله نغمه امدنت را سر می داد.بازهم شروع صبحی دیگر...بدون تو...
_دختر جان؟نمی ترسی اب شوی؟گرم شوی؟چه می خواهی؟سوزان تر از من نیست.گرم نر از من نیست.
_ای خورشید من.ای گرمای روزهایی که چیزی نیستند جز ناامیدی و یاس...عشق من به او گرم تر و سوزان تر از توست.تو گرمیت را،هستی ات را،روشنی ات را،از او می گیری.تو را به خدایت بگذار بروم.
_صدایت بر دلم نشست.صدایت را میخواهم.اگر صدایت را می دهی،ان قدر این جا بمان تا عشق گرم و سوزانت خاموش شود!از ان به بعد دیگر نمی گفتم.صدایم را دادم.فقط فکر می کردم.خورشید رفت و ماه تابان امد.حسش می کردم.با تمام وجود.با دل و جان.بسیار نزدیک بود.لبه ماه را گرفتم و بالا رفتم.بالا و بالاتر.او انجا بود.عزیز تر از همه عالم انجا بود.گمشده ام...نمی توانستم نگاهش کنم،تا شاید صدایم کند،دست نوازش بر گیسوان نداشته ام بکشد...فقط وجودش را احساس می کردم و بس...گویی به سمتم میاید.صدایم میکند،صدایی مهربان و اشنا...همین برایم کافی ست.مهدی ماه اسمان تاریک من است که در ان گم می شوم و او دستم را می گیرد..


ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات، #نهم، #هشتم، #هفتم، #مدرسه،
برچسب ها: تصویرخوانی، جشنواره خوارزمی،
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 18:51 ] [ علم فرهنگ ]
مدرسه
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 17:48 ] [ علم فرهنگ ]
مدرسه
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 17:48 ] [ علم فرهنگ ]
مدرسه
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 17:48 ] [ علم فرهنگ ]
مدرسه
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 17:47 ] [ علم فرهنگ ]
مدرسه
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 17:47 ] [ علم فرهنگ ]
[cb:blog_title]

[cb:blog_title]
[cb:blog_slogan] 
نظر سنجی
[cb:poll_question]
[cb:poll_answer]

ابر برچسب ها
[cb:post_body1][cb:post_body2]
[cb:post_continue_link]

طبقه بندی: [cb:post_category_name]،
برچسب ها: [cb:post_tag_name]،
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،
[ [cb:post_create_date] ] [ [cb:post_create_time] ] [ [cb:post_author_name] ]
.: Weblog Themes ByIran Skin :.

تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] :: [cb:pages_no]

درباره وبلاگ
[cb:blog_logo]
[cb:blog_description]

[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 17:20 ] [ علم فرهنگ ]

سایت های مقاله و پایان نامه

  1. نور مگز
  2. مگ ایران
  3. ایران داک
  4. جان وایلی
  5. ساینس دایرکت
  6. سید ای ار

سایت های دانلود کتاب :

www.ketabnak.com

www.98ia.com

www.takbook.com

www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

 

معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

بانکهای اطلاعاتی

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

مقالات فارسی

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق

www.hadith.net/new

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrorg

an.com

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

دایره المعارف بریتانیکا

www.brit

[۶/۳،‏ ۰:۰۲] ملک زاده. فرهود: sites

:دانشگاه اهایو

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

دسترسی به متن

کامل پایان نامه های 435 دانشگاه

از24 کشور اروپایی

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی رایگان به بانک مقالات

دانشگاه کالیفرنیا

http://escholarship.org/

دسترسی رایگان به بانک مقالات

دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

 دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی

دانشگاهی

http://www.oalib.com/

دسترسی به پایان نامه های

الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال

های سایت In Tech

http://www.intechopen.com/

دسترسی رایگان به مقالات علمی 

دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسی رایگان به مقالات علمی 

مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه

استنفورد

http://highwire.stanford.edu/

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/

دسترسی به مقالات و متون علمی

پایگاه Proceeding of the National Academy

of Sciences
طبقه بندی: دانشگاه فرهنگیان قزوین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین،
[ جمعه 3 آذر 1396 ] [ 11:38 ] [ علم فرهنگ ]

دانشجویان ورودی 1392 دانشگاه فرهنگیان قزوین با کوله بار هایی از خاطرات رفتند.

عکس های جشن در ادامه مطلب:
ادامه مطلب

طبقه بندی: دانشگاه فرهنگیان قزوین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین، دانشگاه، اخبار،
[ دوشنبه 30 مرداد 1396 ] [ 21:04 ] [ علم فرهنگ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 43 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان
علم فرهنگ
کد شاماد:
1-1-693734-64-0-4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic