نکات ارزشمند ترجمه عربی برای کنکوری ها
 

با توجه به سوالات عربی در آزمون های ورودی دانشگاه سراسری در سال های گذشته، به این نتیجه می توان رسید که نخست داوطلبان باید در زمینه ترجمه، تعریب و درک مطلب، با اصول و قواعد فنون ترجمه و تعریب و نکات آن آشنایی کامل داشته باشند تا به پاسخ درست برسند. دوم این که تنها دانستن قواعد کافی نبوده، بلکه در کنار آن درک درست ترجمه و فهم معنای جمله، راه گشای خوبی خواهد بود. سوم این که سوالات از جنبه استحفاظی(حفظی) خارج شده، بیشتر استدراکی(درکی) است و هدف طراحان سوال، بیشتر، سنجش قوه حافظه داوطلبان است و تفکر و تحلیل آنان را می آزماید. نکته آخر این که داوطلبانی می توانند، ضریب خوبی داشته باشند اگر در ترجمه و فهم مطالب جدی تر باشند.
 

محدوده سوالات: 
ترجمه، تعریب و مفهوم : ( عیِّن الاصّح و الادق فی جوابِ التَّرجمه او التَّعریب او المفهوم) 8 سوال
درک مطلب: (إِقرأ النَّص التّالی بدقِّة ثمَّ أَجب عن الاسئلةِ بما یناسب النصّ) 4 سوال
اعراب گذاری: (عیِّن الصَّحیحَ او الخطأَ فی التَّشکیلِ ) 2 سوال
تجزیه و ترکیب: (عیِّن الصَّحیحَ فی الاعرابِ و التَّحلیلِ الصَّرفی) 3 سوال 
بقیه سوالات درباره قواعد عربی از کتاب های سال دوم و سوم برای تمام رشته ها خواهد بود که در عربی تخصصی علوم انسانی از عربی پیش دانشگاهی نیز سوالاتی خواهد بود. 8 سؤال 
از آن جا که تقویت نیروی درک و شناخت عبارات از مهمترین اهداف در امر آموزش زبان عربی است باید با تمرین و ممارست در ترجمه به درک و فهم رسید. فهم نکته های دستوری، تشخیص ضمایر موجود در جمله و شناخت اصول ترجمه می تواند ما را در ترجمه صحیح و دقیق یاری کند. یکی از گامهای مهم در ترجمه توجه به ساختار فعل ها، حالت و ترجمه درست آن است.  

در ابتدا به ساختار انواع فعل می پردازیم تا بتوانیم ترجمه ی دقیق تری ارائه دهیم. 
حالتهای فعل: بررسی نوع فعل، زمان فعل با در نظر گرفتن نکات مربوط ، می تواند راهگشای خوبی برای انتخاب درست گزینه باشد.
 الف) فعل ماضی 
 ماضی ساده: بن ماضی: ذَهَبَ: رفت
 ماضی منفی: ما + فعل ماضی: مانَصَرُوا: یاری نکردند
 ماضی نقلی مثبت: قَد + فعل ماضی: قَد أَثبَتوا: ثابت کرده اند
 قَدحَصَلَ المسلمونَ علی درجاتٍ عالیةٍ: مسلمانان درجات والایی را به دست آوردند.
& 

&قدأَلَّفوا علماءَالاسلامِ کتبا قیما: دانشمندان اسلام کتاب های ارزشمندی را نگاشته اند. 

ماضی منفی با لَم، لمّا + فعل مضارع: لَم یَنصُروا

ماضی منفی به دو صورت امکان پذیر است:
(مانَصَرُوا / لَم یَنصُروا)، (ما نَجَحتُ / لَم أَنجَح = موفق نشدم )
البته برای ماضی منفی از شکل دوم استفاده می شود.
(ماضی بعید: (کانَ +... + قد + فعل ماضی: کانَ قَد قَرَأَ (خوانده بود). کُنتَ قَد عَلَمتَ(دانسته بودی 
کانَ العلماءُ قَدقَدّموا خدماتٍ جلیلةٍ: دانشمندان خدمات بزرگی را تقدیم کرده بودند. 
&
&کانَت المسلمات قد اِشترکنَ فی المظاهرات: زنان مسلمان در تظاهرات شرکت کرده بودند.  
البته بودن یا نبودن "قد" در ماضی بعید تاثیری در معنای فعل ندارد.

در مبحث بعدی به چگونگی ترجمه فعل مضارع می پردازیم...

 

منبع :