*درس سیزدهم*

1- توضیح دهید که چه زمانی فرهنگ یک ملت دست خوش زوال می گردد؟                                  

  فرهنگ یک ملت زمانی دست خوش زوال می گردد که ارزش خودرا برای آن ملت از دست بدهد.

2- خاور شناسی از چه زمانی آغاز شد وانگیزه اصلی تشکیل آن چه بود؟

از قرن 19- انگیزه اصلی خاور شناسان در این پژوهش نشان دادن برتری نژاد غربی در علم  و تفکر  و اثبات این نکته بود ریشه ی همه ارزش های فرهنگی شرق را نیز در نهایت باید درفرهنگ غربی جست جو کرد.

3- نگرش مستشرقین در مورد تمدن وفلسفه اسلامی چیست؟

              1- نژاد غرب برترین نژاد درعلم وتفکراست.

              2- همه ارزش های فرهنگی شرق را باید در فرهنگ غرب جست و جو کرد.

              3-آنها معتقدند تمدن اسلامی از زمانی آغاز شد که مسلمانان با تمدن غرب آشنا شدند یعنی اصل تمدن وعلوم از یونان شروع ومدتی بوسیله مسلمانان نگهداری و در نهایت به دست صاحبان اصلی آن برگردانده شده است.

             4- آنها فلسفه اسلامی را تفصیل فلسفه یونانی می دانند وآن را به فلسفه عربی  می خوانند.

4- ویژگی های سنت اسلامی را نام ببرید؟

1- تفکرواخلاق               2- پیوند سازمانی                  3- وسعت نظر

5- یکی از ویژگی های  سنت فلسفی اسلامی «تفکر واخلاق»است آن را توضیح دهید؟

پیام سنت فلسفی اسلامی این است که فلسفه پیمودن راه تعالی وکمال است  وهمیشه فیلسوف شدن با نوعی کمال وتعالی معنوی و اخلاقی همراه است.

6- یکی از ویژگی های  سنت  فلسفی  اسلامی «پیوند سازمانی» است آن را توضیح دهید؟     

فلاسفه اسلامی بین استدلال عقلی و ذوق عرفانی وآیات قرآنی پیوند عمیق وسازمانی ایجاد کرده اند.

7- یکی از ویژگی های سنت فلسفی اسلامی «وسعت نظر» است آن را توضیح دهید؟

فلسفه اسلامی منحصر به گروه خاص نیست وهیچگاه قومی وقبیلگی ومحلی نبوده و خود را متعلق به جامعه خاصی ندانسته است  و دیدگاه فلسفه اسلامی به وسعت بَشریت است.