محمد رحمانی چهارشنبه 21 شهریور 1397 15:48 نظرات ()

درقزوین برگزار شد:مراسم افتتاحیه دوره کشوری اساتیدکارورزی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین مراسم افتتاحیه دوره کشوری اساتیدکارورزی صبح شنبه 97/6/17درقزوین برگزارشددراین مراسم ابتدا دکتر یوسفی سرپرست مدیریت امور پردیس های استان قزوین ضمن خوشامدگویی وخیرمقدم به اساتید شرکت کننده به معرفی شمه ای ازتوانمندی ها وویژگی های استان قزوین پرداخت درادامه دکتر مشهدی  مسئول آموزش کارورزی دانشگاه فرهنگیان کشور درخصوص ویژگی های دوره مباحث تخصصی کارورزی وبرنامه ها وسیاست های سازمان مرکزی درخصوص کارورزی بیانات مبسوطی ایرادکرد.وی اظهار داشت که کارورزی آیینه ای است که وضعیت دانشجو ومیزان آموخته های اورا برای دانشگاه روشن می سازد وبه همین دلیل ازاهمیت بسیار زیادی برخورداراست وی همچنین افزود: استفادهد ازاساتید توانمند وباتجربه درزمینه کارورزی جهت تدریس این درس ازبرنامه ها واهداف دفتر آموزش کارورزی در سازمان مرکزی است ومسئولین ارشد دانشگاه نیز عنایت ویژه ای به بحث کارورزی دارند.وی به دستور ریاست عالیه دانشگاه درخصوص جمع آوری تجارب ورو.ش های 40کشور جهان دراین زمینه اشاره کرد وهمچنین ازچاپ مجله تخصصی کارورزی درسازمان مرکزی خبرداد.لازم به ذکر است 45نفر ازاساتید کارورزی پردیس ها ومراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان کشورطی دوروز دردوره تخصصی آموزش کارورزی شرکت می نمایند.