باسمه تعالی
گزارش ویدئویی از نخستین نشست موسیقی تاتی را لینک زیر ببینید 

با ما در انجمن علم فرهنگ همراه باشید.