محمد رحمانی جمعه 31 فروردین 1397 16:00 نظرات ()

چگونگی محاسبه رتبه بندی معلمان

جزئیات رتبه بندی : با توجه به ابلاغ بخشنامه رتبه بندی و با توجه به ماده ۶۵ قانون خدمات کشوری و جدول حق شغل و تبصره ۳ این ماده سقف امتیاز حق شغل برای معلمان ( نیروهای آموزشی) ۷۷۰۰ امتیاز است بنابراین جزئیات رتبه بندی معلمان به شرح زیر است.

رتبه پایه: ۷۷۰۰ ضربدر ۱۵ درصد برابر ۱۱۵۵ امتیاز می شود که ضربدر ضریب ریالی ۱۳۷۶ برابر ۱۵۸۹۲۸۰ریال می شود که با کسر ۱۰ در صد مالیات و ۹ درصد بازنشستگی خالص در یافتی مربوط به رتبه پایه برابر ۱۲۸۷۳۱۷ ریال است.

رتبه ارشد : ۷۷۰۰ امتیاز ضربدر ۲۵ درصد ۱۹۲۵ امتیاز میشود ضربدر ۱۳۷۶برابر ۲۶۴۸۸۰۰ریال میشود که با کسر مالیات و بازنشستگی خالص در یافتی در رتبه ارشد ۲۱۴۵۵۲۸ ریال است.

رتبه خبره: ۷۷۰۰ امتیاز ضربدر ۳۵ درصد ۲۶۹۵ امتیاز می شود ضربدر ۱۳۷۶ برابر ۳۷۰۸۳۲۰ ریال می شود که با کسر مالیات و بازنشستگی خالص دریافتی در رتبه خبره برابر ۳۰۰۳۷۳۹ریال است .

رتبه عالی : ۷۷۰۰امتیاز ضربدر ۵۰ درصد ۳۸۵۰ امتیاز می شود ضربدر ۱۳۷۶ برابر ۵۲۹۷۶۰۰ ریال میشود که با کسر مالیات و بازنشستگی خالص دریافتی ۴۲۹۱۰۵۶ ریال است
نحوه محاسبه امتیازات حق شاغل : ( بسیار مهم )

حق شاغل از آیتم های زیر گرفته می شود: 1- مدرک تحصیلی ومهارت 2- ساعات ضمن خدمت 3- سنوات کارو تجربه 4- سوابق مدیریت و معاونت و سرپرستی

مدارک ومهارت: زیردیپلم 1300 – دیپلم 1450 – فوق دیپلم 1700 – لیسانس 2100 – فوق لیسانس 2600 و دکتری 3100 امتیاز دارد.

ضمن خدمت : به ازای هر یک ساعت نیم امتیاز: حداکثر 500 امتیاز یا هزار ساعت قابل محاسبه است .( ضمن خدمت بالای 1000 ساعت در حقوق تاثیری ندارد)

سنوات کارو تجربه (به ازای هرسال) : زیردیپلم 18 – دیپلم 25 – فوق دیپلم 32 – لیسانس 39 – فوق لیسانس 46 و دکتری 53 امتیاز دارد.( حداکثر سی سال)

سوابق سرپرستی : به ازای هر سال سوابق مدیریت ،معاونت و سرپرستی (کلا تمامی پست هایی که قبلا حق مسئولیت می گرفتند و یا اکنون حق مدیریت می گیرند) 57.75 (پنجاه و هفت وهفتادو پنج صدم) امتیازتعلق می گیرد.( سقف امتیاز 10 سال)

مثال : آقای کیانی دارای مدرک لیسانس و 22 سال سابقه کار و 1500 ساعت ضمن خدمت و 7 سال سابقه سرپرست شبانه روزی تا پایان سال قبل دارد . اکنون حق شاغل نامبرده را حساب کنید :

لیسانس = 2100 امتیاز

ضمن خدمت = 500 امتیاز ( سقف امتیاز 500 می باشد)

سنوات و تجربه: 22 سال ضرب در 39 می شود = 858 امتیاز

سوابق مدیریت و سرپرستی : 7 سال ضرب در 57.75 می شود= 404.25 امتیاز

جمع امتیازات حق شاغل وی : 3862.25= 404.25+ 858 + 500 + 2100

مبلغ حق شاغل : ریال …….. = ضریب ریالی سالانه * 3862.25

نکته بسیار مهم : حق شاغل کارمندان نباید از هفتاد و پنج درصد (75%) حق شغل آنان تجاوز نماید .
توجه :ضریب ریالی سال 95=1541