گپ و گفت صمیمانه مسئول بسیج و تعدادی از اعضای شورا با همراهی معاونت محترم فرهنگی دانشگاه دکتر رجبی با دانشجویان_جدید_الورود در خوابگاه  انجام گرفت و  هدایایی به آن ها تقدیم شد.

دانشگاه فرهنگیان قزوین-علم فرهنگ