به نقل از کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین :

دانشگاه پردیس شهید رجایی در نظر دارد یک اردوی زیارتی پنج روزه مشهد مقدس از تاریخ96/8/2لغایت96/8/5
برگزار کند.لذا دانشجویانی که متقاضی شرکت در این اردوی زیارتی می باشند به آی دی
@Javad_tchr_1375
آقای بابایی یا به دفتر کارشناس امور فرهنگی دکتر رجبی مراجعه فرمایند.
ظرفیت_فقط40_نفر
اسکان_هتل_فرهنگیان_مشهد
رفت_برگشت_با_قطار
هزینه_150000_تومان
کانون_اردویی_رفاهی
پردیس_شهید_رجایی