به نقل کانال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قزوین اعزام دانشجویان  به اردوی راهیان نور به عنوان طرح مشاور و ابلاغ طرح مذكور از طریق وزارتخانه آموزش و پرورش به ادارات كل ، فرصتی ویژه برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فراهم كرده است

در ضمن گواهینامه برای دانشجویان شركت كننده در طرح با امضای مدیر استانی دانشگاه و معاون پرورشی اداره كل اعطا می شود.
برای ثبت نام از هم اكنون به سامانه سجفا مراجعه نماید
دستورالعمل طرح هنگام ثبت نام در دسترس شماست.

http://sajfa.cfu.ac.ir