نویسندگان: ویلیام گلسر، کارلین گلسر؛ مترجم: دکتر علی صاحبی؛ سال انتشار: 1390؛ ناشر: انتشارات رشد فرهنگ

در پیشگفتار مترجم این کتاب میخوانیم:

کتابی که در پیشرو دارید، ارائه عملی کاربرد زبان تئوری انتخاب در شرایط گوناگون است. ویلیام گلسر برای توضیح و گسترش «تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی» نمونههای کاربردی استفاده از زبان جدید «تئوری انتخاب» را در چهار موقعیت: والدین- فرزندان، معلم- محصل، زن- شوهر و مدیر- کارمند ارائه کرده است. همانطور که گلسر در کتاب «تئوری انتخاب» گفته است، این تئوری سهل و آسان مینماید ولی از آنجایی که ما در جامعهی کنترل بیرونی و با تسلط شیوهها و روشهای برآمده از روانشناسی تنبیه و تشویق و استفادهی آمرانه از قدرت در خانه، مدرسه، اجتماع و محیط کار بالنده شدهایم، پذیرش و عمل به تئوری انتخاب با دشواریها و موانع درونی و بیرونی همراه است. آگاهی از چگونگی به کارگیری این زبان جدید در موقعیتهای متفاوت میتواند راهگشای موانع درونی باشد. ترجمه این کتاب در راستای هدف اصلی گلسر و انستیتوی واقعیتدرمانی: "آموزش تئوری انتخاب و کاربردهای آن به همه افراد اجتماع" برای ایجاد جامعهای در خور زیست برای همه انجام شده است. پس از آنکه ویلیام گلسر در تابستان 2008 مجوز تأسیس شعبهی انستیتو در ایران را با همان هدف "آموزش همگان برای ایجاد روابط معنادار و رضایتبخش در تمام سطوح اجتماع" به نام این جانب صادر کرد، «مؤسسهی واقعیتدرمانی ایران»، تأسیس و شروع به کار کرده است. برای ارائه مطالب و مواد آموزشی لازم به شرکتکنندگان در دورههای رسمی آموزشی مؤسسه، ترجمه آثار گلسر و همچنین تألیف آثاری در این زمینه اهمیت پیدا میکرد. کتابهای "واقعیتدرمانی"، "تئوری انتخاب"، "هر دانشآموزی میتواند موفق باشد"، "مشاوره با اصول تئوری انتخاب"، "تئوری انتخاب برای نوجوانان و والدین" و کتاب حاضر، توسط این جانب ترجمه شده است. امیدوارم با این کار بتوانیم در جهت ایجاد یک رابطه رضایتبخش و همکاری در چهار قلمروی مهم ازدواج، تربیت فرزندان، مدرسه و محیط کار گام مؤثری برداریم.